Nabycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.

­

Nabycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter

Urząd Miasta - budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek zawierający: dane wnioskodawcy, oznaczenie geodezyjne nieruchomości (numer działki, obręb, numer karty mapy),

- aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości/wydruk z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych,

- w przypadku osób prawnych: aktualny oryginał lub potwierdzona notarialnie kserokopia odpisu z KRS, statut, zgoda organów spółki na nabycie nieruchomości,

- w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- oryginał lub notarialnie poświadczona kserokopia aktu notarialnego, na podstawie którego nastąpiło nabycie użytkowania wieczystego gruntu.

 

Opłaty

Koszty postępowania (np. operat szacunkowy), koszt nabycia nieruchomości, koszt zawarcia umowy notarialnej.

 

Termin załatwienia

Do 6 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku, w przypadku nieruchomości Skarbu Państwa – do 6 miesięcy od dnia wyrażenia zgody przez Wojewodę.

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

Uchwała Rady Miasta określająca zasady nabycia, zbycia, i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

 

Kontakt

tel. 322-449-000 do 010 wew. 2150 lub 2160

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Nabycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Informację wytworzył:Iwona Frankowicz-Frank
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.07.2004 20:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
09.10.2015 14:45 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.03.2015 14:19 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
29.09.2011 17:37 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
15.02.2011 11:14 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.07.2010 13:43 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
16.06.2008 12:08 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
21.05.2008 13:57 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
21.05.2008 13:57 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
04.01.2007 12:08 Edycja dokumentu (Rafał Frank)
30.08.2006 12:13 Edycja dokumentu (Rafał Frank)
25.07.2006 13:08 Edycja dokumentu (Rafał Frank)
04.04.2006 14:37 Edycja dokumentu (Rafał Frank)
19.09.2005 12:05 Edycja dokumentu (Rafał Frank)
19.09.2005 12:04 Edycja dokumentu (Rafał Frank)
29.04.2005 11:33 Edycja dokumentu (Rafał Frank)
03.12.2004 09:06 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
01.07.2004 20:50 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Gładysz)