Pozwolenie na rozbiórkę

­

Pozwolenie na rozbiórkę

Miejsce złożenia dokumentów

Papierowo:

- pocztą na adres: Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska

- osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców – parter budynku "A" pod adresem jw.

Elektronicznie:

- za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /umrudasl/pisma

- za pośrednictwem aplikacji internetowej: http://e-budownictwo.gunb.gov.pl

Wymagane dokumenty

- wypełniony wniosek - formularz PB-3 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- zgoda właściciela (właścicieli) obiektu budowlanego lub jej kopia,

- szkic usytuowania obiektu budowlanego,

- opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,

- opis zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,

- pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inne dokumenty, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw lub ich kopie,

- projekt rozbiórki lub jego kopia, w zależności od potrzeb.

Opłaty

Poniższe kwoty opłat skarbowych można uiszczać w kasie Urzędu Miasta Ruda Śląska lub na numer konta:

ING BSK S.A. 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

     - Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego – 36 zł (od każdego obiektu)

W przypadku występowania za pośrednictwem pełnomocnika:

     - złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł

Zwolnienia od opłaty

Opłacie skarbowej nie podlega wydanie zezwolenia w sprawie budownictwa mieszkaniowego.

Od opłaty skarbowej zwolnione są osoby i podmioty wyszczególnione w art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Termin załatwienia

Miesiąc, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - dwa miesiące od daty wszczęcia postępowania (tzn. złożenia kompletnego wniosku).

Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Tryb odwoławczy

Każdej ze stron postępowania służy odwołanie od decyzji w terminie 14 dni od daty jego odebrania. Odwołanie kieruje się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta.

Podstawa Prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Kontakt

tel. 322-449-000 do 010 wew. 3190, 3200, 3201

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Pozwolenie na rozbiórkę
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Barbara Cholewka
Informację wytworzył:Daniel Nowok
Data na dokumencie:05.03.2021
Data publikacji:05.07.2021 10:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
05.07.2021 12:56 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
05.07.2021 12:01 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
05.07.2021 12:00 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
05.03.2021 11:13 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.03.2021 11:12 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.03.2021 10:36 Utworzenie dokumentu. (Barbara Cholewka)