Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu bud. lub urządzenia infr. technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

­

Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu budowlanego lub urządzenia infrastruktury technicznej

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter, hol główny

Urząd Miasta – budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek – formularz 3.2 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”), należy złożyć, z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem przed planowanym terminem jego zajęcia,

- szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem na kolorowo projektowanej trasy przebiegu urządzenia w pasie drogowym wraz z jego wymiarami,

- pełnomocnictwo udzielone przez inwestora, w przypadku gdy inwestora reprezentuje pełnomocnik, z dowodem wniesionej opłaty skarbowej z tego tytułu w wysokości 17,00 zł.

 

Opłaty

17 zł. - opłata skarbowa za dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnictwa płatna w kasie Urzędu Miasta lub (Budynek „A” - pok. 13), lub na rachunek bankowy:

 

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

nr konta: 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

Urząd Miasta Ruda Śląska, Wydział Budżetu Miasta

 

Roczne stawki opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

a)   drogi gminne:

- jezdnia – 60,00 zł,

- poza jezdnią – 30,00 zł,

- drogowy obiekt inżynierski – 200,00 zł.

b)   drogi powiatowe:

- jezdnia – 80,00 zł,

- poza jezdnią – 40,00 zł,

- drogowy obiekt inżynierski – 200,00 zł.

c)   drogi wojewódzkie:

- jezdnia – 100,00 zł,

- poza jezdnią – 50,00 zł,

- drogowy obiekt inżynierski – 200,00 zł.

Roczne stawki opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia w odniesieniu do urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej:

drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie:

- jezdnia i poza jezdnią – 20,00 zł,

- drogowy obiekt inżynierski – 20,00 zł.

 

Stawki opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy elementu obiektu budowlanego (schody, pochylnie, windy, balkony i inne związane z obiektem budowlanym) za każdy dzień zajęcia:

a)   drogi gminne – 0,50 zł,

b)   drogi powiatowe – 1,00 zł,

c)   drogi wojewódzkie – 1,50 zł.

Obiekty małej architektury:

a) drogi gminne – 0,01 zł,

b) drogi powiatowe – 0,02 zł,

c) drogi wojewódzkie – 0,03 zł.

Tymczasowe obiekty budowlane i inne:

a) drogi gminne – 1,00 zł,

b) drogi powiatowe – 1,50 zł,

                c) drogi wojewódzkie – 2,00 zł.

Obiekty infrastruktury telekomunikacyjnej:

drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie – 0,20 zł.

 

Termin załatwienia

Do miesiąca, a w szczególnych przypadkach do dwóch miesięcy.

Uwagi

- przed udzieleniem zezwolenia wydaje się opinię w sprawie planowanego zajęcia pasa, w której określa się warunki zajęcia pasa,

- stroną postępowania jest podmiot, na rzecz którego następuje zajęcie pasa drogowego. W przypadku istnienia inwestora i wykonawcy robót w pasie drogowym, stroną postępowania jest inwestor. Wykonawca może być stroną postępowania jedynie, gdy posiada pełnomocnictwo do występowania w imieniu inwestora,

- za niedotrzymanie warunków określonych w zezwoleniu lub zajęcie pasa bez zezwolenia pobiera się kary pieniężne (art. 40, ust. 12 ustawy o drogach publicznych),

- zgodnie z art. 40 ust. 10 ustawy o drogach publicznych za zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1m2 lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1m2 jest traktowane jak zajęcie 1m2 pasa drogowego.

Tryb odwoławczy

14 dni od dnia otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ruda Śląska.

Podstawa prawna

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.

Uchwała Rady Miasta Ruda Śląska nr PR.0007.48.2020 z dnia 30.04.2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Ruda Śląska.

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 010   wew. 1291, 1293, 1300

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu bud. lub urządzenia infr. technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Dróg i Mostów
Informację opublikował:Wojciech Kowolik
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.06.2006 11:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
12.03.2021 14:11 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
10.03.2021 09:29 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
22.09.2020 09:01 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
04.09.2020 08:44 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
04.09.2020 08:36 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
03.09.2020 15:20 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
03.09.2020 14:17 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
02.10.2017 10:15 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.10.2017 09:59 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
08.10.2015 09:38 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.11.2013 08:43 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.09.2012 13:03 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
16.02.2011 08:10 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.07.2010 14:22 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
09.04.2009 09:16 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.04.2009 13:15 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
19.06.2008 16:12 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
19.06.2008 16:10 Usunięto załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
29.01.2008 12:41 Dodano załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
29.01.2008 12:40 Usunięto załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
11.10.2007 09:58 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.09.2007 13:45 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.09.2007 13:40 Zmieniono tytuł załącznika z "Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego - umieszczenie obiektu budowlanego lub urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego." na "Formularz" (Bartosz Pilny)
28.09.2007 13:40 Usunięto załącznik "Karta usług." (Bartosz Pilny)
28.02.2007 10:29 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
10.01.2007 15:24 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
29.12.2006 12:33 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
29.12.2006 12:32 Dodano załącznik "Karta usług." (Wojciech Kowolik)
29.12.2006 12:32 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego - umieszczenie obiektu budowlanego lub urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego." (Wojciech Kowolik)
29.12.2006 12:31 Usunięto załącznik "2. Karta usług K-KD-01" (Wojciech Kowolik)
29.12.2006 12:31 Usunięto załącznik "1a. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego - umieszczenie obiektu budowlanego lub urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego" (Wojciech Kowolik)
29.12.2006 12:30 Usunięto załącznik "1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego - umieszczenie obiektu budowlanego lub urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego" (Wojciech Kowolik)
14.08.2006 11:17 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
14.08.2006 11:17 Zmieniono tytuł załącznika z "Karta usług K-KD-01" na "2. Karta usług K-KD-01" (Wojciech Kowolik)
14.08.2006 11:17 Zmieniono tytuł załącznika z "Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego - umieszczenie obiektu budowlanego lub urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego" na "1a. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego - umieszczenie obiektu budowlanego lub urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego" (Wojciech Kowolik)
14.08.2006 11:17 Zmieniono tytuł załącznika z "Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego - umieszczenie obiektu budowlanego lub urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego" na "1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego - umieszczenie obiektu budowlanego lub urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego" (Wojciech Kowolik)
14.08.2006 11:16 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
14.08.2006 11:16 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego - umieszczenie obiektu budowlanego lub urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego" (Wojciech Kowolik)
14.08.2006 11:15 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego - umieszczenie obiektu budowlanego lub urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego" (Wojciech Kowolik)
14.08.2006 11:13 Usunięto załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu bud. lub urządzenia infrastruktury techn. niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego" (Wojciech Kowolik)
04.08.2006 14:47 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
04.08.2006 14:47 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu bud. lub urządzenia infrastruktury techn. niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego" (Wojciech Kowolik)
04.08.2006 14:44 Usunięto załącznik "Wniosek na zajęcie pasa - urządzenie" (Wojciech Kowolik)
16.06.2006 10:25 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
16.06.2006 08:26 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
14.06.2006 13:24 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
14.06.2006 13:23 Dodano załącznik "Wniosek na zajęcie pasa - urządzenie" (Wojciech Kowolik)
14.06.2006 13:23 Dodano załącznik "Karta usług K-KD-01" (Wojciech Kowolik)
14.06.2006 12:36 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
14.06.2006 11:54 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
14.06.2006 11:52 Utworzenie dokumentu. (Wojciech Kowolik)