Pierwsza rejestracja fabrycznie nowego pojazdu zakupionego w Polsce.

­

Pierwsza rejestracja fabrycznie nowego pojazdu zakupionego w Polsce

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Komunikacji – pokój nr 9 (parter)

Urząd Miasta - budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

-  wniosek – formularz 5.1 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”), który powinien być podpisany przez wszystkich współwłaścicieli lub osobę upoważnioną do reprezentowania. W przypadku współwłasności Banku wniosek winien być:

a) opieczętowany i podpisany przez pracownika Banku, który go reprezentuje i ma do tego stosowne pełnomocnictwo, lub

b) podpisany przez inna osobę (np. kredytobiorcę) jeżeli posiada ona odrębne upoważnienie wydane przez Bank,

-  dowód własności pojazdu,

-  karta pojazdu jeśli była wydana,

- dowód osobisty właściciela pojazdu,

- świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu,

- dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy lub pojazd „samochodowy inny”, podrodzaj „czterokołowiec” (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj „czterokołowiec lekki” (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy,

- dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprzedany z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy.

 

Opłaty

Opłata za rejestrację pojazdu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej wtórników:

- pozwolenie czasowe - 13,50 zł. 
- dowód rejestracyjny - 54,00 zł.
- nalepka kontrolna - 18,50 zł.
- znaki legalizacyjne - 12,50 zł.
- tablice rejestracyjne
    samochodowe (2 szt.) - 80,00 zł.
    motocyklowe (1 szt.) - 40,00 zł.
    motorowerowe - 30,00 zł.
    indywidualne - 1000,00 zł.

oraz

opłata ewidencyjna, zgodna z Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r.
w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców:

- dowód rejestracyjny - 0,50 zł.
- pozwolenie czasowe - 0,50 zł.
- tablice rejestracyjne - 0,50 zł.
- nalepka kontrolna - 0,50 zł.

wnoszone w kasie Urzędu Miasta (Budynek „A” - pok. 13), lub na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

nr konta: 28 1050 1214 1000 0010 0119 7035

Urząd Miasta Ruda Śląska
 

      - opłatę za wydanie dokumentów komunikacyjnych należy opisać tytułem "opłata komunikacyjna, imię i nazwisko, nr VIN ....."

      - opłatę ewidencyjną należy uiścić odrębnym przelewem i opisać następującym tytułem "opłata ewidencyjna, imię i nazwisko, nr VIN ....."

Termin załatwienia

Do 30 dni.

Tryb odwoławczy

Od decyzji dotyczącej rejestracji lub odmowy rejestracji pojazdu można odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie do 14 dni od dnia otrzymania dowodu rejestracyjnego lub decyzji o odmowie zarejestrowania pojazdu. Pisemne odwołanie składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym,

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.

 

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 010   wew. 5082, 5083, 5084, 5086, 5087

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Pierwsza rejestracja fabrycznie nowego pojazdu zakupionego w Polsce.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Informację wytworzył:Agnieszka Pobiega
Data na dokumencie:03.01.2007
Data publikacji:06.07.2004 19:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
06.05.2021 12:46 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
11.03.2021 12:10 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
16.01.2020 12:54 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
10.08.2018 10:15 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
03.11.2017 09:05 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
09.09.2016 08:46 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.11.2015 14:05 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.11.2015 10:47 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.10.2015 09:27 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.10.2015 09:11 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.05.2015 08:31 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
11.05.2015 11:03 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
31.10.2014 11:07 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
24.03.2014 14:38 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
21.03.2014 10:22 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.01.2014 11:57 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.11.2013 11:04 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.11.2013 08:57 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
30.09.2013 12:49 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.09.2013 17:26 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.09.2013 17:18 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.09.2013 14:22 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.09.2013 14:21 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
07.02.2012 14:43 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
25.01.2012 12:34 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
30.06.2011 13:16 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
09.06.2011 16:54 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.11.2010 15:17 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.10.2009 10:25 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.10.2009 10:25 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.02.2009 09:13 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.01.2009 09:16 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
23.09.2008 10:27 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
23.09.2008 10:24 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
22.09.2008 18:52 Usunięto załącznik "Wniosek o rejestrację pojazdu" (Bartosz Pilny)
22.09.2008 16:54 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
22.09.2008 16:53 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
13.05.2008 11:46 Usunięto załącznik "Karta usługi - Rejestracja fabrycznie nowego pojazdu zakupionego w Polsce" (Bartosz Pilny)
04.12.2007 12:01 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
04.12.2007 12:00 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
17.04.2007 08:55 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.02.2007 10:38 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
26.02.2007 10:37 Zmieniono tytuł załącznika z "Rejestracja fabrycznie nowego pojazdu zakupionego w Polsce" na "Karta usługi - Rejestracja fabrycznie nowego pojazdu zakupionego w Polsce" (Sławomir Kowolik)
26.02.2007 10:01 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
26.02.2007 09:50 Zmieniono tytuł załącznika z "Wniosek o rejestrację pojazdu" na "Wniosek o rejestrację pojazdu" (Sławomir Kowolik)
26.02.2007 09:47 Dodano załącznik "Rejestracja fabrycznie nowego pojazdu zakupionego w Polsce" (Sławomir Kowolik)
26.02.2007 09:43 Usunięto załącznik "Karta usługi - Rejestracja fabrycznie nowego pojazdu zakupionego w Polsce" (Sławomir Kowolik)
20.02.2007 09:56 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
20.02.2007 09:49 Dodano załącznik "Wniosek o rejestrację pojazdu" (Sławomir Kowolik)
20.02.2007 09:48 Usunięto załącznik "Wniosek o rejestrację pojazdu" (Sławomir Kowolik)
08.01.2007 11:16 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
08.01.2007 10:16 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
08.01.2007 09:59 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "Karta usługi - Rejestracja fabrycznie nowego pojazdu zakupionego w Polsce" na "Karta usługi - Rejestracja fabrycznie nowego pojazdu zakupionego w Polsce" (Sławomir Kowolik)
08.01.2007 09:57 Dodano załącznik "Karta usługi - Rejestracja fabrycznie nowego pojazdu zakupionego w Polsce" (Sławomir Kowolik)
08.01.2007 09:57 Dodano załącznik "Wniosek o rejestrację pojazdu" (Sławomir Kowolik)
08.01.2007 09:53 Usunięto załącznik "Wniosek o rejestrację pojazdu " (Sławomir Kowolik)
08.01.2007 09:49 Usunięto załącznik "Karta usługi - "Rejestracja fabrycznie nowego pojazdu zakupionego w Polsce"" (Sławomir Kowolik)
06.12.2006 15:00 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
06.12.2006 14:59 Usunięto załącznik "Wniosek o rejestrację pojazdu" (Sławomir Kowolik)
06.12.2006 14:59 Dodano załącznik "Wniosek o rejestrację pojazdu " (Sławomir Kowolik)
06.12.2006 14:59 Dodano załącznik "Karta usługi - "Rejestracja fabrycznie nowego pojazdu zakupionego w Polsce"" (Sławomir Kowolik)
06.12.2006 14:56 Usunięto załącznik "Karta usługi - "Rejestracja fabrycznie nowego pojazdu zakupionego w Polsce"" (Sławomir Kowolik)
15.03.2006 10:59 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
13.03.2006 14:20 Dodano załącznik "Karta usługi - "Rejestracja fabrycznie nowego pojazdu zakupionego w Polsce"" (Sławomir Kowolik)
13.03.2006 14:18 Usunięto załącznik "Karta usługi - "Rejestracja nowego pojazdu"" (Sławomir Kowolik)
23.01.2006 09:52 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
05.12.2005 11:43 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
05.12.2005 11:37 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
05.12.2005 11:33 Zmieniono tytuł załącznika z "karta usługi" na "Karta usługi - "Rejestracja nowego pojazdu"" (Sławomir Kowolik)
01.12.2005 14:58 Dodano załącznik "karta usługi" (Sławomir Kowolik)
01.12.2005 14:57 Usunięto załącznik "Karta usługi - Rejestracja pojazdu fabrycznie nowego" (Sławomir Kowolik)
30.11.2005 14:28 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
30.11.2005 14:27 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
23.11.2005 09:44 Dodano załącznik "Karta usługi - Rejestracja pojazdu fabrycznie nowego" (Bartosz Pilny)
16.11.2005 09:46 Usunięto załącznik "Wniosek o rejestrację pojazdu" (Sławomir Kowolik)
15.11.2005 10:22 Dodano załącznik "Wniosek o rejestrację pojazdu" (Sławomir Kowolik)
15.11.2005 10:22 Dodano załącznik "Wniosek o rejestrację pojazdu" (Sławomir Kowolik)
15.11.2005 10:19 Usunięto załącznik "Wniosek o rejestrację pojazdu" (Sławomir Kowolik)
19.10.2005 12:32 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
19.10.2005 11:51 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
19.10.2005 11:48 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
17.06.2005 14:06 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
17.06.2005 14:05 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
24.03.2005 11:22 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
21.03.2005 10:27 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
20.03.2005 14:49 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
20.03.2005 10:29 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
19.03.2005 17:44 Dodano załącznik "Wniosek o rejestrację pojazdu" (Sławomir Kowolik)
19.03.2005 17:44 Usunięto załącznik "pobierz wniosek" (Sławomir Kowolik)
19.03.2005 17:43 Edycja dokumentu - zmieniono załącznik (Sławomir Kowolik)
14.03.2005 11:06 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
14.03.2005 10:46 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
09.03.2005 15:10 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
09.03.2005 14:58 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
08.12.2004 08:19 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
06.07.2004 19:46 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Gładysz)