Informacje nieudostępnione w biuletynie

­

Informacje publiczne, które nie zostały opublikowane w niniejszym Biuletynie udostępniane są:

- pisemnie na pisemny wniosek,

- w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku,

- poprzez wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych,

- poprzez zapewnienie wstępu na posiedzenia organów Miasta.

 

Wnioski pisemne można składać:

-  osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców – przykładowy wzór formularza 14.1 dostępny u dołu strony,

-  za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej - adres: urzad@ruda-sl.pl,

-  za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.

 

Rozpatrzenie wniosku następuje w terminie do 14 dni od dnia jego złożenia. Jeżeli w tym terminie informacja publiczna nie może być udostępniona, Urząd zawiadamia o tym fakcie wnioskodawcę, podając przyczynę zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy, jednak nie dłuższy niż 2 miesiące od daty złożenia wniosku.

 

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem. Jeżeli informacja ta nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonym we wniosku, to w terminie 14 - dniowym powiadamia się pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku tej możliwości i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie.

 

Jeżeli w terminie 14 dni od ww. powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie umarza się.

 

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 

Od decyzji służy wnioskodawcy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ruda Śląska w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Jeżeli w terminie 14 dni od złożenia wniosku strona nie otrzyma odpowiedzi, decyzji o odmowie udostępnienia bądź informacji o przedłużeniu terminu rozpatrywania wniosku, wówczas może złożyć skargę na bezczynność organu. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ruda Śląska.

 

Informacja na temat udostępniania informacji do ponownego wykorzystywania dostępna jest w menu przedmiotowym w katalogu "Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego".

 

Dodatkowych informacji i pomocy udziela: Pani Liliana Moskała-Zydra – tel. 322-449-000 do 010 wew. 1250