Informacje nieudostępnione w biuletynie

­

Informacje publiczne, które nie zostały opublikowane w niniejszym Biuletynie udostępniane są:

- pisemnie na pisemny wniosek,

- w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku,

- poprzez wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych,

- poprzez zapewnienie wstępu na posiedzenia organów Miasta.

 

Wnioski pisemne można składać:

-  osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców – przykładowy wzór formularza 14.1 dostępny u dołu strony,

-  za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej - adres: um_ko@ruda-sl.pl,

-  za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.

 

Rozpatrzenie wniosku następuje w terminie do 14 dni od dnia jego złożenia. Jeżeli w tym terminie informacja publiczna nie może być udostępniona, Urząd zawiadamia o tym fakcie wnioskodawcę, podając przyczynę zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy, jednak nie dłuższy niż 2 miesiące od daty złożenia wniosku.

 

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem. Jeżeli informacja ta nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonym we wniosku, to w terminie 14 - dniowym powiadamia się pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku tej możliwości i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie.

 

Jeżeli w terminie 14 dni od ww. powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie umarza się.

 

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 

Od decyzji służy wnioskodawcy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ruda Śląska w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Jeżeli w terminie 14 dni od złożenia wniosku strona nie otrzyma odpowiedzi, decyzji o odmowie udostępnienia bądź informacji o przedłużeniu terminu rozpatrywania wniosku, wówczas może złożyć skargę na bezczynność organu. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ruda Śląska.

 

Informacja na temat udostępniania informacji do ponownego wykorzystywania dostępna jest w menu przedmiotowym w katalogu "Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego".

 

Dodatkowych informacji i pomocy udziela: Pani Agnieszka Pytlok – tel. 32 244 90 00, wew. 1250

 

-------------------------------------------------------------------------

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Ruda Śląska, z siedzibą władz w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną – adres e-mail: iod@ruda-sl.pl lub listownie na adres siedziby Administratora.

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO, w celu załatwienia wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Podstawą prawną przetwarzania jest ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. W przypadku konieczności wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenia postępowania o udostępnienie informacji publicznej, dane przetwarzane są na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie Miasta systemów informatycznych.

5. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane, a następnie w celach archiwalnych, przez okres 5 lat – licząc od następnego roku po złożeniu wniosku.

6. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych osobowych w zakresie odpowiadającym wybranemu sposobowi udostępnienia informacji może skutkować brakiem możliwości realizacji wniosku. W przypadku konieczności wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenia postępowania o udostępnienie informacji publicznej podanie danych osobowych tj. imię, nazwisko oraz adres zamieszkania jest wymogiem ustawowym - jeśli nie poda Pani/Pan tych danych, wniosek pozostanie bez rozpoznania.

8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.