Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.09.2005 13:45 57/III/2002 uchwała nr 57/III/2002 w sprawie wstąpienia Andrzeja Kuczery na miejsce radnego Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej
26.09.2005 13:44 58/III/2002 uchwała nr 58/III/2002 w sprawie wstąpienia Jacka Jarockiego na miejsce radnego Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej
26.09.2005 13:42 59/III/2002 uchwała nr 59/III/2002 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum Halemby w Rudzie Śląskiej
26.09.2005 13:38 60/III/2002 uchwała nr 60/III/2002 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Ruda Śląska - Wirek
26.09.2005 13:36 61/III/2002 uchwała nr 61/III/2002 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
26.09.2005 13:34 62/III/2002 uchwała nr 62/III/2002 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
26.09.2005 09:56 63/III/2002 uchwała nr 63/III/2002 w sprawie likwidacji Liceum Medycznego w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Hallera 61
26.09.2005 09:54 64/III/2002 uchwała nr 64/III/2002 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Medycznych w Rudzie Śląskiej przy ul. Hallera 61
26.09.2005 09:49 65/III/2002 uchwała nr 65/III/2002 w sprawie zmiany uchwały nr 902/L/2002 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 28.05.2002 r. w sprawie przeznaczenia środków PFRON na realizację zadań z zakresu ...
26.09.2005 09:46 66/III/2002 uchwała nr 66/III/2002 w sprawie ustalenia stawki czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Kubiny w Rudzie Śląskiej - Wirku stanowiącego ...
26.09.2005 09:34 67/III/2002 uchwała nr 67/III/2002 w sprawie zmiany uchwały nr 882/XLIX/2002 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 25.04.2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr 275/XX/2000 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej .
23.09.2005 12:09 68/III/2002 uchwała nr 68/III/2002 w sprawie wystąpienia Miasta Ruda Śląska z Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Optima 2000" Spółka z o.o. z siedzibą w Chorzowie
23.09.2005 12:07 69/III/2002 uchwała nr 69/III/2002 w sprawie odwołania i powołania członka Rady Społecznej SPZOZ Szpital Miejski Nr 2 w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2 oraz zmiany uchwały nr 124/XI/1999 ...
23.09.2005 11:54 70/III/2002 uchwała nr 70/III/2002 w sprawie odwołania i powołania członka Rady Społecznej SPZOZ Szpital Miejski Nr 1 w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Głównej 11 oraz zmiany uchwały nr 122/XI/1999
23.09.2005 11:41 71/III/2002 uchwała nr 71/III/2002 w sprawie odwołania i powołania członka Rady Społecznej Przychodni Rejonowej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Gierałtowskiego 29 oraz zmiany uchwały ...
23.09.2005 11:36 72/III/2002 uchwała nr 72/III/2002 w sprawie odwołania i powołania członka Rady Społecznej Przychodni Specjalistycznej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2 oraz zmiany uchwały nr 177/XII/19
23.09.2005 11:29 73/III/2002 uchwała nr 73/III/2002 w sprawie zwiększenia planu przychodów i wydatków środka specjalnego w Dziale *%$ - Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdział 85401 - Świetlice szkolne - w roku budżetowym
23.09.2005 11:27 74/III/2002 uchwała nr 74/III/2002 w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
23.09.2005 11:21 75/III/2002 uchwała nr 75/III/2002 w sprawie przyjęcia i rozwijania na terenie miasta Ruda Śląska świadczenia w formie organizowania mieszkań readaptacyjnych dla osób pozbawionych schronienia, w tym dla os
23.09.2005 11:17 76/III/2002 uchwała nr 76/III/2002 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach