Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.03.2022 08:34 KOS.6140.6.2022 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ruda Śląska
01.12.2021 08:54 KO.6226.1.1.2021 Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Ruda Śląska na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026 za lata 2019-2020
01.12.2021 08:48 KO.6226.1.2.2021 Raport z wykonania Planu Adaptacji Miasta Ruda Śląska do zmian klimatu do roku 2030 za lata 2019-2020
31.05.2021 08:52 WZiSS Program Współpracy Miasta Ruda Śląska z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
16.04.2021 08:45 KO.1.1.2021 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ruda Śląska
29.12.2020 10:48 AF.0640.1.2019 Publikacja załącznika dotycząca sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Miasta
16.07.2020 08:42 KO.6140.16.2020 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ruda Śląska.
22.01.2020 08:19 KO.6226.1.1.2019 Raport z wykonania Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Ruda Śląska
09.01.2020 10:04 KO.6226.1.14.2014 "Plan adaptacji Miasta Ruda Śląska do zmian do roku 2030"
08.02.2019 09:22 KO.602.1.1.2018 Program Ochrony Środowiska dla miasta Ruda Śląska na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026”
17.10.2018 11:27 KO.602.1.2.2018 Aktualizacja „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Ruda Śląska na lata 2018 – 2023”
15.06.2018 10:50 WRM Strategia Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014 - 2030
25.04.2018 10:55 MKZ Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Ruda Śląska na lata 2015 - 2018
23.04.2018 11:18 PWiK Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
23.04.2018 11:13 MOPS Program rozwoju pieczy zastępczej w Mieście Ruda Śląska
23.04.2018 11:09 MOPS Gminny Program Wspierania Rodziny w Mieście Ruda Śląska
23.04.2018 10:45 MOPS Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii
23.04.2018 10:03 WOŚiG Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Miasta Ruda Śląska
23.04.2018 09:58 MOPS Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015 - 2030
23.04.2018 09:52 MOPS Program "Ruda Śląska - Miastem Przyjaznym Niepełnosprawnym" - 2016-2020
23.04.2018 09:40 WOŚiG Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ruda Śląska
23.04.2018 09:28 WOŚiG Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ruda Śląska
09.09.2016 09:23 MOPS Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście Ruda Śląska na lata 2015 – 2020
19.05.2016 15:34 WZiSS Program "Rudzka Karta Seniora 60+"
15.02.2016 11:25 WOŚiG Powiatowy Program Ochrony Środowiska na lata 2015-2018
05.02.2016 12:23 MOPS Program Aktywności Lokalnej dla Osiedla KAUFHAUS
05.02.2016 11:25 MOPS Program Aktywności Lokalnej dla dzielnicy Orzegów
22.01.2016 15:52 MOPS Miejski Program Działań Osłonowych – „Trojaczki i więcej – pomagamy szczęściu”
22.01.2016 12:02 MOPS Program „Pomoc Miasta w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”
22.01.2016 11:58 MOPS Miejski Program Działań Osłonowych – „Oszczędzam z wodomierzem”.
14.12.2015 10:03 WZK Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Miasta Ruda Śląska na lata 2016 - 2019
07.12.2015 13:01 WSL Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska na lata 2017-2021
26.06.2015 13:35 WSL Strategiczne dokumenty z zakresu polityki mieszkaniowej Miasta Ruda Śląska
12.05.2014 12:58 WZiSS Program "Rudzka Karta Rodziny 3+".
27.11.2013 12:52 WOŚiG Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Ruda Śląska
11.10.2013 14:30 WOŚiG Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Ruda Śląska.
17.05.2011 12:51 WOŚiG Powiatowy program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Ruda Śląska.