Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.05.2006 11:30 940/LI/2002 uchwała nr 940/LI/2002 w sprawie zmiany uchwały nr 440/XXXI/2000 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 30.10.2000 r. dotyczącej polityki podatkowej na terenie miasta Ruda Śląska
30.05.2006 11:27 939/LI/2002 uchwała nr 939/LI/2002 w sprawie podziału miasta Ruda Śląska na okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym z okręgów
30.05.2006 11:25 938/LI/2002 uchwała nr 938/LI/2002 w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Rudzie Śląskiej
30.05.2006 11:24 937/LI/2002 uchwała nr 937/LI/2002 w sprawie zmiany na stanowisku kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Rudzie Śląskiej
30.05.2006 11:22 936/LI/2002 uchwała nr 936/LI/2002 w sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Rudzie Śląskiej
30.05.2006 11:20 935/LI/2002 uchwała nr 935/LI/2002 w sprawie wydania opinii na temat Programu Restrukturyzacji Huty "Pokój" S.A.
30.05.2006 11:17 934/LI/2002 uchwała nr 934/LI/2002 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2001 rok Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu i Pomocy Psychologicznej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą .
30.05.2006 11:14 933/LI/2002 uchwała nr 933/LI/2002 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2001 rok Przychodni Rejonowej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12
30.05.2006 11:13 932/LI/2002 uchwała nr 932/LI/2002 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2001 rok Przychodni Rejonowej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Jankowskiego 6
30.05.2006 11:11 931/LI/2002 uchwała nr 931/LI/2002 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2001 rok SPZOZ Szpitala Miejskiego Nr 2 w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
30.05.2006 11:08 930/LI/2002 uchwała nr 930/LI/2002 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2001 rok SPZOZ Szpitala Miejskiego Nr 1 w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Głównej 11
30.05.2006 11:05 929/LI/2002 uchwała nr 929/LI/2002 w sprawie zatwierdzenia zmian oraz ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Przychodni Rejonowej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12
30.05.2006 11:03 928/LI/2002 uchwała nr 928/LI/2002 w sprawie zatwierdzenia zmian oraz ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Przychodni Rejonowej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Jankowskiego 6
30.05.2006 11:02 927/LI/2002 uchwała nr 927/LI/2002 w sprawie zatwierdzenia zmian oraz ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Przychodni Rejonowej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13
30.05.2006 10:57 926/LI/2002 uchwała nr 926/LI/2002 w sprawie zmiany uchwały nr 819/XLVII/2002 Rady Miejskiej z dnia 31.01.2002 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2002
30.05.2006 10:50 925/LI/2002 uchwała nr 925/LI/2002 w sprawie wyrażenia intencji wyposażenia służby zdrowia w Rudzie Śląskiej w tomograf komputerowy
30.05.2006 10:46 924/LI/2002 uchwała nr 924/LI/2002 w sprawie zmiany do uchwały nr 99/X/99 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 31.05.1999 r. dotyczącej przyjęcia "Programu Inwestycyjnego Miasta Ruda Śląska na lata ...
30.05.2006 10:30 923/LI/2002 uchwała nr 923/LI/2002 w sprawie aktu założycielskiego - Gimnazjum nr 19, połączenia Szkoły Podstawowej Nr 5 i Gimnazjum nr 19 w zespół szkół oraz nadania nowopowstałemu zespołowi ...
30.05.2006 10:25 922/LI/2002 uchwała nr 922/LI/2002 w sprawie aktu założycielskiego - Gimnazjum nr 18, które staje się integralną częścią Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2 w Rudzie Śląskiej
30.05.2006 10:21 921/LI/2002 uchwała nr 921/LI/2002 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w Rodzinnych Domach Dziecka w Rudzie Śląskiej
30.05.2006 10:19 920/LI/2002 uchwała nr 920/LI/2002 w sprawie zatwierdzenia kandydatury na opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej
29.05.2006 14:36 919/LI/2002 uchwała nr 919/LI/2002 w sprawie zmiany uchwały nr 901/L/2002 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 28.05.2002 r. w sprawie "wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej"
29.05.2006 14:31 918/LI/2002 uchwała nr 918/LI/2002 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnic Nowy Bytom i Ruda - obręb terenów pola startegicznego nr 2 wg strategii zintegrowanego rozwoju miasta ...
29.05.2006 14:27 917/LI/2002 uchwała nr 917/LI/2002 w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz miejscowego planu szczegółowego zagospodarownaia przestrzennego dzielni
29.05.2006 14:21 916/LI/2002 uchwała nr 916/LI/2002 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2002
29.05.2006 14:18 915/LI/2002 uchwała nr 915/LI/2002 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Miasta Ruda Śląska z tytułu należności czynszowych i należności za media w lokalach mieszka
29.05.2006 14:14 914/LI/2002 uchwała nr 914/LI/2002 w sprawie zmiany uchwały nr 780/XLV/2001 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 22.11.2001 r. dotyczącej ustalenia stawek w podatku od nieruchomości oraz wzorów druków
29.05.2006 14:11 913/LI/2002 uchwała nr 913/LI/2002 w sprawie zaciągnięcia kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na realizację infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu
29.05.2006 14:08 912/LI/2002 uchwała nr 912/LI/2002 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2002