Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.12.2009 09:11 KKS.7624-29/09 Decyzja w spr. „Rewitalizacja Parku Dworskiego w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu przy ul. Parkowej na cele rekreacyjno - gospodarcze”
23.12.2009 09:00 KKS.7624-29/09 Obwieszczenie w sprawie: „Rewitalizacja Parku Dworskiego w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu przy ul. Parkowej na cele rekreacyjno - gospodarcze”
15.12.2009 13:41 KKS.7624-53/08 Decyzja w spr. „Budowa Centrum Logistycznego w rejonie ul. Kalinowej i ul. Oświęcimskiej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach”.
15.12.2009 09:59 KKS.7624-40/09 Postanowienie w spr. „Przebudowa Placu Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu”.
15.12.2009 09:51 KKS.7624-40/09 Postanowienie w spr. „Przebudowa Placu Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu”.
04.12.2009 10:01 KKS.7624-27/09 Decyzja w spr. „Rekultywacja i zagospodarowanie terenu hałdy pocynkowej w rejonie ulicy Piotra Niedurnego w Rudzie Śląskiej”.
27.11.2009 09:52 KKS.6210-41/09 Wszczęcie postępowania: "Wykonanie urządzenia wodnego – wylotu do potoku Matownik (Malownik) z przelewu burzowego na kanalizacji ogólnospławnej w Katowicach – Kostuchnie".
24.11.2009 12:06 KKS.6210-39/09 Wszczęcie postępowania: "Udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie pod dnem nw. rowów projektowaną siecią kanalizacji sanitarnej w Katowicach – Zarzeczu (...)".
17.11.2009 09:08 KKS.7624-29/09 Obwieszczenie w sprawie: „Rewitalizacja Parku Dworskiego w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu przy ul. Parkowej na cele rekreacyjno - gospodarcze”.
17.11.2009 09:05 KKS.7624-29/09 Decyzja w sprawie: „Rewitalizacja Parku Dworskiego w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu przy ul. Parkowej na cele rekreacyjno - gospodarcze”.
16.11.2009 14:01 KKS.6210-36/09 Wszczęcie postępowania: "Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki Rawy".
12.11.2009 14:20 KKS.7624-40/09 Wszczęcie postępowania: „Przebudowa Placu Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu”
10.11.2009 12:06 KKS.6210-35/09 Wszczęcie postępowania: udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci skrzynek rozsączających WAVIN „Azura” oraz na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi
04.11.2009 12:05 KKS.7624-26/09 Decyzja w spr. „Przebudowa sieci kanalizacyjnej KWK „Halemba-Wirek” – przekazanie ścieków do oczyszczalni „Halemba Centrum” dla Oddziału KWK „Halemba-Wirek” Ruch „Halemba”.
03.11.2009 09:58 KKS.7624-18/09 Decyzja w spr: „Budowa powierzchniowej stacji odmetanowania wraz z infrastrukturą dla Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Halemba-Wirek”.
26.10.2009 14:33 KKS.7624-24/09 Decyzja w spr: „SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Ruda Śląska”.
26.10.2009 14:25 KKS.7624-24/09 Decyzja w spr: „SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Ruda Śląska”.
22.10.2009 12:40 KKS.6210-34/09 Wszczęcie postępowania: "Wykonanie na lewym brzegu rzeki Kłodnicy w km 65+554 wylotu o Ф 250 mm oraz na odprowadzanie ww. wylotem oczyszczonych wód opadowych pochodzących z powierzchni (...).
22.10.2009 12:36 KKS.6210-31/09 Wszczęcie postępowania: "Odprowadzanie wód opadowych do rowu R-9 poprzez istniejący wylot Dn600 i system kanalizacji Dn300-600 w ulicy Grzybowej w Rudzie Śląskiej".
06.10.2009 15:47 KKS.7624-29/09 Wszczęcie postępowania: „Rewitalizacja Parku Dworskiego w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu przy ul. Parkowej na cele rekreacyjno - gospodarcze”.
01.10.2009 10:05 KKS.6210-29/09 Wszczęcie postępowania:udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność PWiK Sp. z o.o. ścieków przemysłowych (...).
01.10.2009 09:47 KKS.6210-28/09 Wszczęcie postępowania:udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność PWiK Sp. z o.o. ścieków przemysłowych (...).
25.09.2009 11:55 KKS.6210-30/09 Wszczęcie postępowania: wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia brzegowo – drenażowego w km 69+436 rzeki Kłodnicy, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej na działkach (...).
22.09.2009 13:30 KKS.7624-11/09 Decyzja w spr. „Trasy rowerowe na terenie miasta Ruda Śląska (...)".
17.09.2009 14:10 KKS.7624-24/09 Decyzja w spr. ”SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Ruda Śląska".
16.09.2009 11:29 KKS.7624-2/07 Decyzja umarzająca w spr. „Rozbudowa istniejącej i działającej stacji bazowej telefonii komórkowej nr 2184 – KG01 „OSAWAR” na dachu istniejącego budynku w Rudzie Śląskiej – Halembie (...).
07.09.2009 15:25 KKS.6210-27/09 Informacja w spr. „Sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w zlewni oczyszczalni Podlesie w Katowicach – Faza I Master planu – Podlesie”
02.09.2009 13:18 KKS.7624-24/09 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla „SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Ruda Śląska”, obejmującego (...)".
24.08.2009 13:46 KKS.6210-26/09 Wszczęcie postępowania:Udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do kanalizacji (...)
10.08.2009 15:18 KKS.7624-12/09 Decyzja w spr. „Salon samochodowy Mercedes-Benz, Chrysler, Jeep, Dodge z zapleczem serwisowym samochodów osobowych i ciężarowych oraz myjnią i stacją kontroli pojazdów w Rudzie Śląskiej (...)".
28.07.2009 12:21 KKS.7624-24/09 Raport oddziaływania na środowisko: „SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego : Miasto Ruda Śląska”.
24.07.2009 14:25 KKS.6210-25/09 Wszczęcie postępowania - wykonanie urządzeń wodnych w postaci studni chłonnych dla budynku przychodni stomatologicznej (...).
20.07.2009 12:13 KKS.6210-24/09 Wszczęcie postępowania: wykonanie urządzeń wodnych i odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych do ziemi z terenu Lidl Polska Sp. z o. o., przy ulicy Obrońców Westerplatte 36 w Rudzie Śląskiej – Wirku.
10.07.2009 12:15 KKS.6210-23/09 Wszczęcie postępowania - wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, (...) ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z terenu ręcznej myjni (...).
08.07.2009 15:07 KKS.7624-53/08 Raport oddziaływania na środowisko: „Budowa Centrum Logistycznego w rejonie ul. Kalinowej i Oświęcimskiej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach".
06.07.2009 12:55 KKS.7624-3/09 Decyzja w sprawie „Adaptacja istniejących zabudowań na warsztat samochodowo-wulkanizacyjny położony przy ul. Ks. Ludwika Tunkla 83 w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach (działka nr 1590/197)”.
01.07.2009 08:55 KKS.6210-20/09 Wszczęcie postępowania - przejście pod dnem „Rowu Rudzkiego 1” w km 0+061 w rejonie ulicy Na Łąkach projektowaną siecią wodociągową.
22.06.2009 15:50 KKS.7624-18/09 Obwieszczenie w sprawie „Budowa powierzchniowej stacji odmetanowania wraz z infrastrukturą dla Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK - Halemba-Wirek”.
22.06.2009 11:19 KKS.6210-22/09 Wszczęcie postępowania - remont przepustu pod ul. Na Łąkach w Rudzie Śląskiej – Rudzie.
19.06.2009 08:59 KKS.7624-4/09 Decyzja w sprawie „Zagospodarowanie terenu MOP-ów Wirek i Halemba przy autostradzie A-4 w rejonie Rudy Śląskiej, zgodnie z wytycznymi GDDKiA po I fazie inwestycji”.
09.06.2009 11:48 AEU.6420-1-8/09 Obwieszczenie w spr. „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska na lata 2007-2015”.
04.06.2009 09:50 KKS.6210-18/09 Wszczęcie postępowania - odprowadzanie wód opadowych z terenu osiedla Stary Nikiszowiec w Katowicach w ilości Q = 863 l/s do rowu powierzchniowego dopływu potoku Bolina.
04.06.2009 09:38 KKS.6210-19/09 Wszczęcie postępowania - wykonanie urządzeń wodnych w postaci skrzynek rozsączających „Azura” oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych (...) ze stacji paliw płynnych w Rudzie Śląskiej (...).
04.06.2009 09:26 KKS.7624-15/09 Raport oddziaływania na środowisko: „Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji”.
28.05.2009 14:52 KKS.7624-2/09 Decyzja w sprawie: ”Budowa hali warsztatowej – stacja obsługi środków transportu”, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej – Chebziu przy ul. Zabrzańskiej 28".
12.05.2009 08:55 KKS.7624-6/09 Decyzja w sprawie: „Budowa samoobsługowej stacji paliw w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ul. Piastowskiej (działki nr 2426/380, 2427/380 i 2429/35)”.
08.05.2009 14:53 KKS.7624-3/09 Raport oddziaływania na środowisko: „Adaptacja istniejących zabudowań na warsztat samochodowo-wulkanizacyjny położony przy ul. Ks. Ludwika Tunkla 83 w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach”.
07.05.2009 14:36 AUL.7320-3/09 Wyłożenie do publicznego projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
30.04.2009 13:55 KKS.7624-28/08 Decyzja w spr. ”Modernizacja ulicy 1-go Maja (DW 925) w Rudzie Śląskiej na odcinku od węzła autostradowego A-4 do granicy administracyjnej z miastem Mikołów”.
30.04.2009 13:51 KKS.7624-28/08 Podanie decyzji do publicznej wiadomości (”Modernizacja ulicy 1-go Maja (DW 925) w Rudzie Śląskiej na odcinku od węzła autostradowego A-4 do granicy administracyjnej z miastem Mikołów”).

1 2 następna