Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.02.2007 13:48 59/VI/2007 Uchwała zmieniająca uchwałę w/s określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
22.01.2007 13:14 Uchwała nr 36/IV/2006 Budżet miasta na prawach powiatu na rok 2007
22.01.2007 13:01 Uchwała nr 25/III/2006 Określenie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
22.01.2007 12:55 Uchwała Nr 24/III/2006 Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych
22.01.2007 12:46 Uchwała nr 23/III/2006 Określenie stawek podatku od nieruchomości
22.01.2007 12:31 Uchwała nr 1112/LXIII/2006 Zmiana uchwały nr 955/LIII/2006 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 12.01.2006 r. w sprawie Statutu Miasta Ruda Śląska
19.12.2006 15:48 Uchwała Nr 1145/LXV/2006 Określenie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności miasta Ruda Śląska z tytułu należności czynszowych, należności za media oraz udzielania ulg w tym zakresie
19.12.2006 15:39 Uchwała Nr 1136/LXIV/2006 Utworzenie odrębnych obwodów głosowania w szpitalu i zakładach pomocy społecznej dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw w dn. 12.11.2006 r.
19.12.2006 15:34 Uchwała Nr 1134/LXIV/2006 Zmiana Uchwały Nr 467/XXVI/2004 z dn. 27.05.2004 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za usługi opiekuńcze świadczone w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
19.12.2006 15:26 Uchwała Nr 1133/LXIV/2006 Zmiana Uchwały Nr 468/XXVI/2004 Rady Miejskiej z dn. 27.05.2004 r.
19.12.2006 15:16 Uchwała Nr 1124/LXIV/2006 Zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją
19.12.2006 15:08 Uchwała Nr 1103/LXII/2006 Zmiany Uchwały Nr 946/LI/2005 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dn. 22.12.2005 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych
13.12.2006 14:02 Uchwała Nr 1102/LXII/2006 Zasady i tryb postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontrola wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
13.12.2006 13:44 Uchwała Nr 1099/LXII/2006 Uchylenie Uchwał Nr 271/XXXV/92, 429/LIII/93, 207/XXVII/96 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej
13.12.2006 13:38 Uchwała Nr 1086/LXI/2006 Zwiększenie w roku 2006 zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówkach rodzinnych miasta Ruda Śląska
13.12.2006 13:27 Uchwała Nr 1083/LXI/2006 Zmiana Uchwały Nr 898/L/2002 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dn. 28.05.2002 r. w sprawie ustalenia ulgi w czynszach za lokale użytkowe będące własnością Miasta
13.12.2006 13:22 Uchwała Nr 1082/LXI/2006 Zmiana Statutu Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej w Rudzie Śląskiej
13.12.2006 12:41 Uchwała Nr 1075/LXI/2006 Tryb postępowania o udzielenie dotacji związanych z wykonaniem zadań innych niż określone w ustawie z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
13.12.2006 12:26 Uchwała Nr 1066/LXI/2006 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
13.12.2006 11:54 Uchwała Nr 1040/LX/2006 Zmiana Uchwały Nr 777/XLIV/2001 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dn. 29.10.2001 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta
13.12.2006 11:46 Uchwała Nr 1010/LVIII/2006 Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za rok 2005; absolutorium dla Prezydenta Miasta
03.07.2006 16:42 Uchwała Nr 1009/LVI/2006 Zmiana uchwały nr 612/XXXIII/2004 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dn. 25.11.2004 r. w sprawie zwolnienia z opłat o dokonanie wpisu oraz zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
03.07.2006 16:09 Uchwała Nr 955/LIII/2006 Statut Miasta Ruda Śląska
24.05.2006 12:58 Uchwała Nr 979/LV/2006 Zmiana w Statucie Miasta Ruda Śląska
10.02.2006 15:39 Uchwała Nr 954/LIII/2006 Wpisanie dzielnicy Miasta Ruda Śląska o nazwie Czarny Las do Statutu Miasta