Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.03.2008 14:53 398/XX/2008 398/XX/2008 w sprawie warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród, oraz wysokosci nagród pieniężnych za osiagnięcie wysokich wyników w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym
10.03.2008 14:40 390/XX/2007 390/XX/2007 w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2008
11.02.2008 11:20 387/XIX/2007 387/07 w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
11.02.2008 10:57 386/XIX/2007 386/07 w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
11.02.2008 10:54 385/XIX/2007 385/07 w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
11.02.2008 10:50 384/XIX/2007 384/07 w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
11.02.2008 10:47 383/XIX/2007 383/07 w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
11.02.2008 10:42 382/XIX/2007 382/07 sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
11.02.2008 10:36 381/XIX/2007 381/XIX/2007 w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
11.02.2008 10:33 380/XIX/2007 380/07 w sprawie zwolnienia z opłat związanych z wymianą dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy osób obowiążane są do wymiany tych dokumentów ze wzgledu na administracyjne zmiany adresu
11.02.2008 10:23 368/XIX/2007 368/07 w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
04.02.2008 10:27 369/XIX/2007 369/07 zmieniająca Statut Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej
04.02.2008 10:17 367/XIX/2007 367/07 w sprawie: określenia zasad zawierania umów dzierżawy oraz najmu, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat
04.02.2008 10:13 366/XIX/2007 366/07 zmieniająca uchwałę nr 808/XLII/2005 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 22.06.2005 roku w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi, w tym garażami stanowiącymi własność
04.02.2008 10:07 365/XIX/2007 365/07 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 319/XVII/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.09.2007 r. zmieniajacek uchwałę Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej
04.02.2008 10:02 364/XIX/2007 364/07 w sprawie określenia zasad nabywania zbycia i obciążąnia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na czas oznaczony
04.02.2008 09:57 363/XIX/2007 363/07 sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej”
04.02.2008 09:24 362/XIX/2007 362/07 sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śl."
17.01.2008 14:02 360/XIX/2007 360/XIX/2007 w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta Ruda Śląska miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
17.01.2008 13:57 361/XIX/2007 361/XIX/2007 w sprawie wprowadzenia stałego i czasowego zakazu sprzedaży, podawania spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta Ruda Śląska
03.01.2008 13:53 352/XIX/2007 352/XIX/2007 w sprawie opłaty od posiadania psów
03.01.2008 13:42 351/XIX/2007 351/XIX/2007 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
02.01.2008 13:35 350/XIX/2007 350/XIX/2007 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
31.12.2007 13:31 346/XVIII/2007 346/XVIII/2007 w sprawie nadania Statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 3 w Rudzie Ślaskeij przy ul. Doroszewskiego 4
31.12.2007 13:28 345/XVIII/2007 345/XVIII/2007 w sprawie nadania Statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 2 w Rudzie Ślaskiej przy ul. Leśna 18
31.12.2007 13:23 344/XVIII/2007 344/XVIII/2007 w sprawie nadania Statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 1 w Rudzie Śląskiej
31.12.2007 13:19 343/XVIII/2007 343/XVIII/2007 w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych ul. Pawła i ul. Szpaków w Mieście Ruda Śląska.
31.12.2007 13:09 339/XVIII/2007 339/XVIII/2007 Uchwała nr 339/XVIII/2007 w sprawie uchylenia uchwały Nr 90/VII/07 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 01.03.2007 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz
22.11.2007 12:42 Nr 314/XVII/2007 r. 314/XVII/2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
12.11.2007 12:49 326/XV/2007 r. 326/XV/2007 r. uchylająca uchwałę Nr 302/XVII/2007 r. Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.09.2007 r.
29.10.2007 12:44 292/XV/2007 r. 292/XV/2007 r. sprawie: zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej Nr 670/XXXVI/2005 z dnia 10.02.2005 r w sprawie przyznania oraz określenia zasad udzielenia pierwszeństwa naj
18.10.2007 12:37 302/XV/2007 r. 302/XVII/2007 r.w sprawie ulg podatkowych w ramach pomocy de minimis
17.10.2007 12:30 250/XV/2007 r. 250/XV/2007 r.zmieniająca uchwałę Nr 167/XI/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 11.05.2007 roku w sprawie likwidacji jednostki budżetowej - Dziennego Ośrodka dla Dzieci do Lat Trzech w Rud
03.10.2007 11:23 237/XV/2007 Nr 237/XV/2007 w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Ruda Śląska
03.10.2007 11:07 235/XV/2007 Nr 235/XV/2007 w sprawie zmiany Uchwały Nr 835/XLIII/2005 Rady Miejskiej w Rudzie Śląksiej z dnia 19.07.2005 r. w sprawie zminy Uchwały Nr 426/LIII/93 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej
03.10.2007 11:01 Nr 234/XV/2007 Nr 234/XV/2007 w sprawie ustalenia w granicach administracyjnych Miasta Ruda Śląska miejsc przeznaczonych do użytku publicznego jako stref wolnych od dymu tytoniowego
28.08.2007 10:47 189/XII/2007 Uchwała 189/XII/2007 zmieniajaca uchwałę nr 622/XXXIII/2004 Rady Miejskiej z dnia 22.11.2004 w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej
28.08.2007 10:38 188/XII/2007 Uchwała Nr 188/XII/2007 zmieniająca Statut Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej w Rudzie Śląksiej
28.08.2007 10:32 170/XI/2007 Uchwała 170/XI/2007 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Rudzie Śląskiej"
28.08.2007 10:11 168/0XI/2007 Uchwała Nr 168/XI/2007 w sprawie utworzenia Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w formie jednostki budżetowej pod nazwą" Żłobek Miejski w Rudzie Śląskiej"
28.08.2007 10:08 168/XI/2007 Uchwał nr 167/XI/2007 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Dziennego Ośrodka Opiekuńczego Dla Dzieci do Lat Trzech
28.08.2007 10:01 163/X/2007 Uchwała Nr 163/X/2007 w sprawie prowadzenia i rozwijania na terenie Miasta Ruda Śląska świadczenia w formie organizowania mieszkań readaptacyjnych dla osób pozbawionych schronienia
28.08.2007 09:54 90/VIII/2007 Uchwała Nr 90/VII/2007 w sprawie upoważnienie dyrektora MOPS w Rudzie Śląskiej do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznyc
28.08.2007 09:41 70/VI/2007 Uchwała Nr 70/V//2007 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych oraz publicznych placówkach opiekuńczo wychowawczych
29.03.2007 14:28 84/VII/2007 Uchwała zmieniająca uchwałę 75/XXXIX/2005 Rady Miejskiej z dnia 11.04.2005 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej oraz określenia zasad ustalania i poboru oreaz terminów płatności te
19.03.2007 14:24 67/VI/2007 Uchwała w sprawie zwiększenia w 2007 r. zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówkach rodzinnych miasta Ruda Ślaska
19.03.2007 14:20 66/VI/2007 Uchwała w sprawie nadania nazw dwóm skrzyżowaniom dróg publicznych (rondom) zlokalizowanym na terenie miasta Ruda Śląska
19.03.2007 14:11 65/VI/2007 Uchwała zmieniająca Statut Pomocy Dziecoim i Rodzinie w Rudzie Śląskiej
19.03.2007 13:53 64/VI/2007 Uchwała zmieniająca Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej