Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.12.2007 10:12 389/XIX/07 Uchwała nr 389/XIX/2007 w sprawie powołania radnego w skład Komisji Oświaty Rady Miasta Ruda Śląska.
13.12.2007 10:08 388/X/07 Uchwała nr 388/XIX/2007 w sprawie powiadomienia Skarbnika Miasta Ruda Śląska - Artura Krawczykao obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub ws
13.12.2007 10:06 387/XIX/07 Uchwała nr 387/XIX/2007 w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
13.12.2007 10:04 386/XIX/07 Uchwała nr 386/XIX/2007 w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
13.12.2007 10:03 385/XIX/07 Uchwała nr 385/XIX/2007 w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
13.12.2007 09:55 384/XIX/07 Uchwała nr 384/XIX/2007 w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
13.12.2007 09:53 383/XIX/07 Uchwała nr 383/XIX/2007 w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
13.12.2007 09:52 382/XIX/07 Uchwała nr 382/XIX/2007 w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
13.12.2007 09:50 381/XIX/2007 Uchwała nr 381/XIX/2007 w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
13.12.2007 09:38 380/XIX/2007 Uchwała nr 380/XIX/2007 w sprawie zwolnienia z opłat związanych z wymianą dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy osób, które zobowiązna są do wymiany tych dokumentów ze względu na administracy
13.12.2007 09:35 379/XIX/07 Uchwała nr 379/XIX/2007 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2008.
13.12.2007 09:33 378/XIX/07 Uchwała nr 378/XIX/2007 w sprawie nadania plantom mieszczacym się w Rudzie Śląskiej przy ul.Katowickiej nazwy "Planty imienia Księdza Antoniego Gutsfelda".
13.12.2007 09:29 377/XI/07 Uchwała nr 377/XIX/2007 w sprawie zmiany uchwały nr 759/XL/2005 r. o wyznaczeniu komunalnych zakladów pracy w ktorych jest wykonywana praca wskazana przez Sąd w czasie wykonywania kary ograniczeni
13.12.2007 09:20 376/XIX/07 Uchwała nr 376/XIX/2007 w sprawie zmiany uchwały nr 341/XVIII/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.10.2007 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników ...
13.12.2007 09:17 375/XIX/07 Uchwała nr 375/XIX/2007 w sprawie nadania sztandaru Gimnazjum nr 2 - dla którego organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska.
13.12.2007 09:01 374/XIX/07 Uchwała nr 374/XIX/2007 w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 2 - dla którego organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska.
12.12.2007 15:31 373/XIX/07 Uchwała nr 373/XIX/2007 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie SP ZOZ pod nazwą Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Lipa 2
12.12.2007 15:19 372/XIX/07 Uchwała nr 372/XIX/2007 w sprawie zatwierdzenia zmian oraz ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu Rady Społecznej Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej SP ZOZ w Rudzie Śląskiej
12.12.2007 15:16 371/XIX/07 Uchwała nr 371/XIX/2007 w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej SP ZOZ pod nazwą Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.W.Lipa 2
12.12.2007 15:07 370/XIX/2007 Uchwała nr 370/XIX/2007 zmieniająca uchwałę nr 85/VII/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 01.03.2007 r. w sprawie przeznaczenia środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawod
12.12.2007 15:04 369/XIX/07 Uchwała nr 369/XIX/2007 zmieniająca Statut Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej.
12.12.2007 15:01 368/XIX/07 Uchwała nr 368/XIX/2007 w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.
12.12.2007 14:57 367/XI/07 Uchwała nr 367/XIX/2007 w sprawie określenia zasad zawierania umów dzierżawy oraz najmu, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3
12.12.2007 14:52 366/XIX/07 Uchwała nr 366/XIX/2007 zmieniająca uchwałę nr 808/XLII/2005 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 22.06.2005 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi, w tym garażami stanowiacym
12.12.2007 14:45 365/XIX/2007 Uchwała nr 365/XIX/2007 w sprawie zmiany uchwały nr 319/XVII/07 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.09.2007 r. zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej nr 669/XXXVI/05 z dnia 10.02.2005 r.*
12.12.2007 14:37 364/XIX/07 Uchwała nr 364/XIX/2007 w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieozn
12.12.2007 14:33 363/XIX/07 Uchwała nr 363/XIX/2007 w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą "Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej"
12.12.2007 14:28 362/XIX/07 Uchwała nr 362/XIX/2007 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej"
12.12.2007 14:24 361/XIX/07 Uchwała nr 361/XIX/2007 w sprawie wprowadzenia stałego i czasowego zakazu sprzedaży, podawania, spozywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta Ruda Śląs
12.12.2007 13:55 360/XIX/07 Uchwała nr 360/XIX/2007 w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta Ruda Śląska miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.
12.12.2007 13:51 359/XIX/07 Uchwała nr 359/XIX/2007 w sprawie zmiany uchwały nr 387/XVIII/2003 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 30.12.2003 r. w sprawie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla miasta Ruda Śląska
12.12.2007 13:48 358/XIX/07 Uchwała nr 358/XIX/2007 w sprawie przyjęcia "Powiatowego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbet na terenie miasta Ruda Śląska".
12.12.2007 13:45 357/XIX/07 Uchwała nr 357/XIX/2007 zmieniająca uchwałę nr 36/IV/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.12.2006 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2007.
12.12.2007 13:42 356/XIX/07 Uchwała nr 356/XIX/2007 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i zadaniami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r.
12.12.2007 13:39 355/XIX/07 Uchwała nr 355/XIX/2007 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r.
12.12.2007 13:37 354/XIX/07 Uchwała nr 354/XIX/2007 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach, przychodach i rozchodach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r.
12.12.2007 13:33 353/XIX/2007 Uchwała nr 353/XIX/2007 w sprawie zwiększenia udziałów Miasta Ruda Śląska w MTBS Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci prawa własnoś
12.12.2007 13:29 352/XIX/2007 Uchwała nr 352/XIX/2007 w sprawie opłaty od posiadania psów.
12.12.2007 13:26 351/XIX/2007 Uchwała nr 351/XIX/2007 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
12.12.2007 13:22 350/XIX/2007 Uchwała nr 350/XIX/2007 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości