Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.01.2008 12:55 411/XX/07 Uchwała nr 411/XX/07 w sprawie rozpatrzenia skargi F.K.* na dzialalność organów Miasta Ruda Śląska
03.01.2008 12:53 410/XX/07 Uchwała nr 410/XX/07 w sprawie rozpatrzenia skargi B.K.S.* na działalność Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rudzie Śląskiej.
03.01.2008 12:50 409/XX/07 Uchwała nr 409/XX/07 w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników sądowych w związku z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających.
03.01.2008 12:41 408/XX/07 Uchwała nr 408/XX/07 w sprawie uznania za niezasadną skargi Pana P.M.* na działalność dyrektora i pracowników MZOPO w Rudzie Śląskiej
03.01.2008 12:37 407/XX/07 Uchwała nr 407/XX/07 w sprawie skarg Pani B.K.S.* na działalność dyrektora i nauczycieli CKU w Rudzie Śląskiej i byłego dyrektora MZOPO w Rudzie Śląksiej
03.01.2008 12:34 406/XX/07 Uchwała nr 406/XX/07 w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi Pana J.S.*na działalność Prezydenta Miasta Ruda Śląska.
03.01.2008 12:26 405/XX/07 Uchwała nr 405/XX/07 w sprawie odwołania radnego ze składu Komisji Sportu i Kultury Fizycznej Rady Miasta Ruda Śląska.
03.01.2008 12:23 404/XX/07 Uchwała nr 404/XX/07 w sprawie uznania za bezasadną skargę M.H.* na działalność kierownika Przychodni Rejonowej SP ZOZ w Rudzie Śląskiej przy ul.Lipa 3
03.01.2008 12:17 403/XX/07 Uchwała nr 403/XX/07 w sprawie przyjęcia wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Integra
03.01.2008 12:14 402/XX/07 Uchwała nr 402/XX/07 w sprawie uchylenia uchwały nr 236/XV/07 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.08.2007 r. w sprawie ustanowienia nagród pieniężnych Prezydenta Miasta dla uczniów zamieszkałyc
03.01.2008 12:12 401/XX/07 Uchwała nr 401/XX/07 w sprawie ogłoszenia roku 2008 w Rudzie Śląskiej Rokiem Karola Goduli.
03.01.2008 12:10 400/XX/07 Uchwała nr 400/XX/07 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu dotyczacego reorganizacji SPZOZ pn."Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Bytomiu" polegającej na likwidacji ..
03.01.2008 12:07 399/XX/07 Uchwała nr 399/XX/07 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu dotyczacego reorganizacji SP ZOZ pn. "Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Bytomiu" polegajacej na likwidacji .
03.01.2008 12:02 398/XX/07 Uchwała nr 398/XX/07 w sprawie warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród, rodzajów wyróżnień i nagród oraz wysokości nagród pieniężnych za osiągnięcie wysokich wyników w miedz
03.01.2008 11:57 397/XX/07 Uchwała nr 397/XX/07 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
03.01.2008 11:54 396/XX/07 Uchwała nr 396/XX/2007 w sprawie wniesienia dodatkowych udziałów do spółki z o.o. pod firmą "Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Spółka z o.o." z siedzibą w Rudzie Śląskiej ul.Szyb Walent
03.01.2008 09:35 395/XX/07 Uchwała nr 395/XX/2007 zmieniająca uchwałę nr 36/IV/06 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.12.2006 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2007.
03.01.2008 09:31 394/XX/07 Uchwała nr 394/XX/2007 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
03.01.2008 09:29 393/XX/07 Uchwała nr 393/XX/2007 w sprawie zmian w dochodach, wydatkach, przychodach i rozchodach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r.
03.01.2008 09:26 392/XX/07 Uchwała nr 392/XX/2007 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r.
03.01.2008 09:21 391/XX/07 Uchwała nr 391/XX/2007 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i zadaniami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r.
03.01.2008 09:01 390/XX/07 Uchwała nr 390/XX/2007 w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2008.