Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.07.2004 11:39 209/PM/03 209/PM/03 w sprawie przejęcia nieruchomości zabudowanej halą sportową położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Bytomskiej 13 stanowiącej własność Skarbu Państwa ...
08.07.2004 11:38 211/PM/03 211/PM/03 w sprawie oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Bukowej ...
08.07.2004 11:38 234A/PM/03 234A/PM/03 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 167/PM/03 z dnia 12.06.03 r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia .
08.07.2004 11:38 317/PM/03 317/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy, mieszczącego się w budynku przy ul. Wolności nr 17 (...)
08.07.2004 11:38 210/PM/03 210/PM/03 w sprawie oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Bukowej ...
08.07.2004 11:37 213/PM/03 213/PM/03 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 3809/273 o powierzchni 403 m2, położonej w Rudzie śl.-Wirku przy ul. Wyzwolenia ...
08.07.2004 11:36 214/PM/03 214/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym typu
08.07.2004 11:36 318/PM/03 318/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Dunajewskiego nr 7 (...)
08.07.2004 11:36 212/PM/03 212/PM/03 w sprawie wyznaczenia jednostki świadczącej usługi transportowe w zakresie usuwania pojazdów z drogi na koszt właściciela ...
08.07.2004 11:35 215/PM/03 215/PM/03 w sprawie rozwiązania umowy Nr Rep.A. 8751/77 z dnia 8.06.1977 r. o oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzie Śląskiej
08.07.2004 11:34 319/PM/03 319/PM/03 w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste na okres do dnia 5 grudnia 2089 roku nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu
08.07.2004 11:34 216/PM/03 216/PM/03 w sprawie rozwiązania umowy Nr Rep.A. 6217/77 z dnia 28.04.1977 r. o oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzie Śląskiej
08.07.2004 11:33 217/PM/03 217/PM/03 w sprawie rozwiązania umowy Nr Rep.A. 6241/77 a dnia 28.04.1977 r. o oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzie Śląskiej
08.07.2004 11:33 235/PM/03 235/PM/03 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 92/PM/03 Prezydenta Miasta Rudy Śląskiej z dnia 04.04.2003 r. w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości ...
08.07.2004 11:30 320/PM/03 320/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 2 mieszczącego się w budynku przy ulicy 1-go Maja 318b w Rudzie Śląskiej - Wirku
08.07.2004 11:29 218/PM/03 218/PM/03 w sprawie rozwiązania umowy Nr Rep.A. 6199/77 a dnia 28.04.1977 r. o oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzie Śląskiej
08.07.2004 11:27 321/PM/03 321/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 3 mieszczącego się w budynku przy ulicy Czarnoleśnej nr 13 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu
08.07.2004 11:27 219/PM/03 219/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ul.Szyb Barbary z przeznaczeniem pod zabudowę ...
08.07.2004 11:27 236/PM/03 236/PM/03 w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości objętej księgą wieczystą KW nr 17S62 Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej ...
08.07.2004 11:26 237/PM/03 237/PM/03 w sprawie przekazania w odpłatne użytkowanie na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej nieruchomości zabudow anej budynkiem "wieży wodnej" ..
08.07.2004 11:26 220/PM/03 220/PM/03 w sprawie przeznaczenia nieruchomości z zasobu nieruchomości Miasta Ruda Śląska do oddania ich w trwały zarząd na rzecz podmiotów nie posiadających osobowości prawnej.
08.07.2004 11:25 221/PM/03 221/PM/03 w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa w drodze darowizny nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej przy ulicy Szyb Walenty ...
08.07.2004 11:24 322/PM/03 322/PM/03 w sprawie ustanowienia na mocy jednostronnej czynności prawnej odrębnej własności trzech lokali użytkowych w budynku położonym w Rudzie Śląskiej przy ul. Wolności 26 ...
08.07.2004 11:24 222/PM/03 222/PM/03 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miedzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach ...
08.07.2004 11:24 238/PM/03 238/PM/03 w sprawie wyznaczenia i dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców ...
08.07.2004 11:24 221A/PM/03 221A/PM/03 w sprawie powołania Zespołu do objęcia nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej, przy ul. K. Goduli 36 ...
08.07.2004 11:23 223/PM/03 223/PM/03 w sprawie odwołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudzie Śląskiej i jej Przewodniczącego
08.07.2004 11:22 238A/PM/03 238A/PM/03 w sprawie ustalenia kryteriów przyznawania jednorazowej pomocy uczniom z rodzin najuboższych w mieście w związku z rozpoczęciem roku szkolnego
08.07.2004 11:22 224/PM/03 224/PM/03 w sprawie zmiany Regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudzie Śląskiej
08.07.2004 11:20 239/PM/03 239/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul.Bukowej ...
08.07.2004 11:19 323/PM/03 323/PM/03 w sprawie odpłatnego nabycia do powiatowego zasobu nieruchomości niezbędnych dla realizacji inwestycji Drogowej Trasy Średnicowej (...)
08.07.2004 11:19 240/PM/03 240/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul.Bukowej ...
08.07.2004 11:17 241/PM/03 241/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta, położonej w Rudzie Śląskiej - Rudzie u zbiegu, ulic: Wolności
08.07.2004 11:12 165/PM/03 165/PM/03 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w pasie drogi publicznej - ulicy Pakuły ...
08.07.2004 11:12 242/PM/03 242/PM/03 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 133/PM/03 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 16.05.2003 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań likwidatora Przychodni (...)
08.07.2004 11:11 243/PM/03 243/PM/03 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Rudzkiej Agencji Rozwoju
08.07.2004 11:11 166/PM/03 166/PM/03 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
08.07.2004 11:09 244/PM/03 244/PM/03 w sprawie sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ul.Krańcowej
08.07.2004 11:09 167/PM/03 167/PM/03 w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ...
08.07.2004 11:08 168/PM/03 168/PM/03 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
08.07.2004 11:08 324/PM/03 324/PM/03 w sprawie zmiany Uchwały Nr 748/2002 Zarządu Miasta Rudy Śląskiej z dnia 22.10.2002 r. dotyczącej odpłatnego nabycia przez Miasto Ruda Śląska nieruchomości
08.07.2004 11:07 169/PM/03 169/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 48 mieszczącego się w budynku przy ul.Joanny 17c w Rudzie Śląskiej - Goduli.
08.07.2004 11:06 171/PM/03 171/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 6 mieszczącego się w budynku przy placu Wolności 1 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu.
08.07.2004 11:06 170/PM/03 170/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 5 mieszczącego się w budynku przy ul.Wojska Polskiego 23 w Rudzie śląskiej - Nowym Bytomiu.
08.07.2004 11:04 172/PM/03 172/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego nr 2 mieszczącego się w budynku przy ul.1-go Maja 246a w Rudzie Śląskiej - Wirku.
08.07.2004 11:03 325/PM/03 325/PM/03 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 150/PM/03 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26.05.2003 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 (...)
08.07.2004 11:03 173/PM/03 173/PM/03 w sprawie oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ul.Osiedlowej ...
08.07.2004 11:02 174/PM/03 174/PM/03 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej przy ulicy Norwida i Narcyzów...
08.07.2004 11:01 175/PM/03 175/PM/03 w sprawie przyjęcia programu pomocowego dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Rada Miejska w Rudzie Śląskiej.
08.07.2004 11:00 176/PM/03 176/PM/03 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wg bilansu rozpoczęcia likwidacji na dzień 30.11.2002 r. Przychodni Rejonowej SP ZOZ w Rudzie Śląskiej...

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna