Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.11.2017 08:23 PC.PM.0151-549/07 549/07 w sprawie powołania Komisji ds. przejęcia sprzętu komputerowego z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do Urzędu Miasta Ruda Śląska
28.11.2017 08:19 PC.PM.0151-548/07 548/07 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 16 im. Janusza Korczaka w Rudzie Śląskiej
28.11.2017 08:14 PC.PM.0151-547/07 547/07 w sprawie odwołania Pana mgr Marka Sabudy ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 16 im. Janusza Korczaka w Rudzie Śląskiej
31.12.2007 12:23 PC.PM.0151-545/07 545/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. ks.Czempiela nr 5 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
31.12.2007 12:18 PC.PM.0151-544/07 544/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. ks.Czempiela nr 15 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
31.12.2007 12:13 PC.PM.0151-543/07 543/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Kędzierzyńskiej Nr 2, 2A w Rudzie Śląskiej – Rudzie
31.12.2007 12:10 PC.PM.0151-542/07 542/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się budynku przy ul. Ogrodowej nr 4, 4 A w Rudzie Śląskiej – Rudzie
31.12.2007 12:04 PC.PM.0151-541/07 541/07 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetardgowej garażu murowanego nr 20 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ul. Jana Dobrego
31.12.2007 11:59 PC.PM.0151-540/07 540/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Ks. Czempiela Nr 11, 11A w Rudzie Śląskiej – Rudzie
31.12.2007 11:54 PC.PM.0151-539/07 539/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu profilaktycznego pn. „Pomoc ludziom uzależnionym po przebytej terapii” dokonanego przez komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Nr PC.PM.0151-520/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 17.12.2007r.
31.12.2007 11:17 PC.PM.0151-538/07 538/07 w sprawie realizacji uchwały Nr 396/XX/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.200 r. dot. wniesienia dodatkowych udziałów do spółki z o. o. pod firmą Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Spółka z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Szyb Walenty 32
31.12.2007 11:13 PC.PM.0151-546/07 546/07 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków finansowych sprzętu medycznego Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7 w postaci przenośnego aparatu ultrasonograficznego oraz kolposkopu
28.12.2007 15:27 PC.PM.0151-537/07 537/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego do Biura Geodety Miasta Urzędu Miasta Rudzie Śląskiej"
28.12.2007 15:25 PC.PM.0151-536/07 536/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetagowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Grodzkiej 5 w Rudzie Śląskiej – Halembie
28.12.2007 15:22 PC.PM.0151-535/07 535/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. 1 Maja 55 w Rudzie Śląskiej – Halembie
28.12.2007 15:16 PC.PM.0151-534/07 534/07 w spawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008 roku
28.12.2007 15:15 PC.PM.0151-533/07 533/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania zleconego z zakresu aktywizacji społecznej osób starszych dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Nr PC.PM.0151-468/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19.11.2007r.
28.12.2007 15:12 PC.PM.0151-532/07 532/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zdania zleconego z zakresu integrowania mniejszości narodowych dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Nr PC.PM.0151-468/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19.11.2007r.
28.12.2007 15:10 PC.PM.0151-531/07 531/07 w sprawie przyjęcia Regulaminu Rodzinnemu Domu Dziecka Nr 3 w Rudzie Śląskiej
28.12.2007 15:09 PC.PM.0151-530/07 530/07 w sprawie przyjęcia Regulaminu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Rudzie Śląskiej
28.12.2007 15:05 PC.PM.0151-529/07 529/07 w sprawie przyjęcia Regulaminu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Rudzie Śląskiej
28.12.2007 15:02 PC.PM.0151-528/07 528/07 zmieniające zarządzenie Nr WOR.KSM.PM.0151-3/05 Prezydenta Miasta z dnia 03.01.2005 r. w sprawie tekstu jednolitego zarządzenia Nr 0151-72/PM/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26.04.2004 roku w sprawie ustanowienia na rzecz jednoosobowej spółki Miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o. w Rudzie Śląskiej biograniczonego prawa rzeczowego – nieodpłatnego użytkowania nieruchomości stanowiących zasób Miasta opisanych w załącznikach Nr 1 do Nr 6 z poźniejszymi zmianami
28.12.2007 14:59 PC.PM.0151-527/07 527/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu „Organizacja programów kulturalno rekreacyjnych i sportowych na zimowiskach w ramach akcji „Zima 2008” dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem NR SOR.PM.0151-490/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 30.11.2007r.
28.12.2007 14:56 PC.PM.0151-526/07 526/07 w sprawie zmiany zarządzenia Nr SOR.PM.0151-508/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 11.12.2006 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Miejskiego zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rudzie Śląskiej
28.12.2007 14:51 PC.PM.0151-525/07 525/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zdania zleconego z zakresu poradnictwa obywatelskiego dokonanego przez komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Nr PC.PM.0151-468/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19.11.2007r.
28.12.2007 14:47 PC.PM.0151-524/07 524/07 w sprawie aktualizacji procedur Projektu „Oczyszczanie Ścieków – Ruda Śląska” zmieniające Zarządzenie Nr 27/PM/03 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 04.02.2003r.
18.12.2007 09:01 PC.PM.0151-523/07 523/07 w sprawie zatwierdzenia „Programu Naprawczego Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej w zakresie dotyczącym jego funkcji interwencyjno – socjalizacyjnej”
18.12.2007 08:34 PC.PM.0151-522/07 522/07 w sprawie wyrażenia zgody Poradni Medycyny Pracy Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Szpaków 33 na zakup z własnych środków finansowych sprzętu medycznego w postaci elektrokaldiografu oraz wyposażenia do utworzenia stanowiska komputerowego w postaci EKG
18.12.2007 08:33 PC.PM.0151-521/07 521/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Gierałtowskiego 10,10A w Rudzie Śląskiej Rudzie
18.12.2007 08:30 PC.PM.0151-520/07 520/07 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej realizowanych w 2008 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
18.12.2007 08:28 PC.PM.0151-519/07 519/07 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 5 usytuowanego w budynku przy ul. Osiedlowej 9C w Rudzie Śląskiej – Wirku
18.12.2007 08:25 PC.PM.0151-518/07 518/07 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 11 usytuowanego w budynku przy ul. Osiedlowej 7C w Rudzie Śląskiej – Wirku
18.12.2007 08:23 PC.PM.0151-517/07 517/07 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 38 usytuowanego w budynku przy ul. 1-go Maja 322 w Rudzie Śląskiej – Wirku
18.12.2007 08:21 PC.PM.0151-516/07 516/07 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ul.Kalinowej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
18.12.2007 08:19 PC.PM.0151-515/07 515/07 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Halembie u zbiegu ulic Kuźników i Halembskiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
17.12.2007 12:19 PC.PM.0151-514/07 514/07 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Rudzie w rejonie ul. Na Łąkach z przeznaczeniem pod budowę budynku produkcyjno-magazynowego
17.12.2007 11:52 PC.PM.0151-513/07 513/07 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach zabudowanej obiektami oczyszczalni ścieków „Panewniki” na rzecz Miasta Katowice
17.12.2007 11:47 PC.PM.0151-512/07 512/07 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 25 usytuowanego w budynku przy ul. Solskiego 2 w Rudzie Śląskiej – Goduli
17.12.2007 11:43 PC.PM.0151-511/07 511/07 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 18 usytuowanego w budynku przy ul. Joanny 23 w Rudzie Śląskiej – Goduli
17.12.2007 11:37 PC.PM.0151-510/07 510/07 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 45 usytuowanego w budynku przy ul. Joanny 17 w Rudzie Śląskiej – Goduli
17.12.2007 11:04 PC.PM.0151-509/07 509/07 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 52 usytuowanego w budynku przy ul. 1-go Maja 318 w Rudzie Śląskiej – Wirku
17.12.2007 11:01 PC.PM.0151-508/07 508/07 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 51 usytuowanego w budynku przy ul. 1-go Maja 318 w Rudzie Śląskiej – Wirku
17.12.2007 10:59 PC.PM.0151-507/07 507/07 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 11 usytuowanego w budynku przy ul. Osiedlowej 2C w Rudzie Śląskiej – Wirku
17.12.2007 10:57 PC.PM.0151-506/07 506/07 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku przy ul. Osiedlowej 13 C w Rudzie Śląskiej – Wirku
11.12.2007 08:32 PC.PM.0151-505/07 505/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pt. „Promowanie działań utrwalających tożsamość kulturalną miasta, osiągnięć lokalnych twórców i środowisk artystycznych oraz wspieranie edukacji kulturalnej i działań artystycznych dzieci i młodzieży”
10.12.2007 16:24 PC.PM.0151-504/07 504/07 w sprawie odrzucenia ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pt. „Promowanie działań utrwalających tożsamość kulturalną miasta, osiągnięć lokalnych twórców i środowisk artystycznych oraz wspieranie edukacji kulturalnej i działań artystycznych dzieci i młodzieży”
10.12.2007 16:22 PC.PM.0151-503/07 503/07 w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku komunalnego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Miejskiemu w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
10.12.2007 16:20 PC.PM.0151-502/07 502/07 w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku komunalnego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Miejskiemu w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
10.12.2007 16:13 PC.PM.0151-501/07 501/07 w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku komunalnego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Miejskiemu w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
10.12.2007 16:04 PC.PM.0151-500/07 500/07 w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku komunalnego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Miejskiemu w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2

1 2 3 4 5 6 następna