Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.12.2007 16:01 PC.PM.0151-499/07 499/07 w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku komunalnego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Miejskiemu w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
10.12.2007 15:59 PC.PM.0151-498/07 498/07 w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku komunalnego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Miejskiemu w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
10.12.2007 15:53 PC.PM.0151-497/07 497/07 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska wkładu pieniężnego do Regionalnego Towarzystawa Budownictwa Społecznego Spólka z o. o z siedzibą w Tychach
10.12.2007 15:46 PC.PM.0151-496/07 496/07 w sprawie zniesienia współwłasności urządzeń wytworzonych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Zmiana DPS Senior i Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Orzegowskiej w Rudzie Śląskiej w drodze posiedzenia udziału współwłasności miasta na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Zabrzańskiej 24 w formie aportu rzeczowego"
10.12.2007 15:44 PC.PM.0151-495/07 495/07 w sprawie wyrażenia zgody Przychodni Rejonowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4 na zakup z własnych środków finansowych sprzętu medycznego w postaci Autoklawu Miellenium B wraz z drukarek dla potrzeb Poradni Stomatologicznej
10.12.2007 15:38 PC.PM.0151-494/07 494/07 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegajacych się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
04.12.2007 14:28 PC.PM.0151-492/07 492/07 w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Ruda Śląska w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2008 roku
04.12.2007 14:19 PC.PM.0151-491/07 491/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na; "Selektywna zbiórka odpadów na terenie miasta Ruda Śląska połączona z edukacją ekologiczną mieszkańców miasta w zakresie segregacji odpadów”
04.12.2007 14:14 PC.PM.0151-490/07 490/07 w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Ruda Śląska w dziedzinie krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży w 2008 roku
04.12.2007 14:11 PC.PM.0151-489/07 489/07 w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008 roku
03.12.2007 14:30 PC.PM.0151-493/07 493/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Gierałtowskiego 13,13A w Rudzie Śląskiej - Rudzie
03.12.2007 14:08 PC.PM.0151-487/07 487/07 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 42 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ulicy Jana Dobrego
03.12.2007 14:04 PC.PM.0151-486/07 486/07 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 41 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ulicy Jana Dobrego
28.11.2007 11:58 PC.PM.0151-485/07 485/07 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 308 usytuowanego w budynku przy ul. Szyb Powietrzny 3 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
28.11.2007 11:53 PC.PM.0151-484/07 484/07 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 5 usytuowanego w budynku przy ul. Ogrodowej w Rudzie Śląskiej - Rudzie
28.11.2007 11:48 PC.PM.0151-483/07 483/07 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 11 usytuowanego w budynku przy ul. Solidarności 3 w Rudzie Śląskiej - Halembie
28.11.2007 11:39 PC.PM.0151-482/07 482/07 w sprawie oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kąpielowej z przeznaczeniem pod budowę zespołu ośmiu garaży
28.11.2007 11:36 PC.PM.0151-481/07 481/07 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 6 usytuowanego w budynku przy ul. Zwyciestwa 1A w Rudzie Śląksiej - Rudzie
28.11.2007 11:32 PC.PM.0151-480/07 480/07 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku przy ul. Żeromskiego 4B w Rudzie Śląskiej - Rudzie
28.11.2007 11:29 PC.PM.0151-479/07 479/07 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku przy ul. Brzozowej 5A w Rudzie Śląskiej Kochłowicach
28.11.2007 11:25 PC.PM.0151-478/07 478/07 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku przy ul. Olszynowej 4 w Rudzie Śląskiej - Halembie
28.11.2007 11:18 PC.PM.0151-477/07 477/07 w sprawie zgody na zakup z własnych środków sprzętu medycznego przez Przychodnię Specjalistyczną Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
28.11.2007 10:51 PC.PM.0151-476/07 476/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:" Wykonanie, dostawę i montaż wyposażenia meblowego dla Oddziału Chirurgicznego Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej przy ul. Lipa 2 (bud. „F”)"
22.11.2007 11:49 PC.PM.0151-475/07 475/07 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Różyckiego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami mpzp
22.11.2007 11:46 PC.PM.0151-474/07 474/07 w sprawie zatwierdzenia zmiany w Regulaminie Organizacyjnym dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
22.11.2007 11:20 PC.PM.0151-473/07 473/07 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 roku w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w zarządzanie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska, a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. z późniejszymi zmianami
22.11.2007 11:18 PC.PM.0151-472/07 472/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynkach przy ulicy Pokoju 2 oraz Chorzowskiej 2,2A w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu
22.11.2007 11:15 PC.PM.0151-471/07 471/07 w sprawie oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ulicy Bukowej z przeznaczeniem pod budowę obiektów usługowych z funkcją o uciążliwości niewykraczającej poza granice terenu inwestycji
22.11.2007 11:13 PC.PM.0151-470/07 470/07 w sprawie uznania jednostki budżetowej Dziennego Ośrodka Opiekuńczego dla Dzieci do Lat Trzech w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. 1 Maja 286 za zlikwidowaną zgodnie z Uchwałą nr 167/XI/2007 Rady Miasta w Rudzie Śląskiej z dnia 11.05.2007r.
22.11.2007 11:07 PC.PM.0151-469/07 469/07 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z zakończenia likwidacji w tym sprawozdania finansowego wg bilansu zamknięcia likwidacji na dzień 31.07.2007r. Dziennego Ośrodka Opiekuńczego dla Dzieci do Lat Trzech w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. 1 Maja 286
22.11.2007 11:05 PC.PM.0151-468/07 468/07 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów zadań zleconych organizacjom pozarządowym w 2008 roku z zakresu spraw społecznych
22.11.2007 11:03 PC.PM.0151-467/07 467/07 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Krzywej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
22.11.2007 10:59 PC.PM.0151-466/07 466/07 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Chryzantem z przeznaczeniem pod budowę zespołu budynków mieszkalnych o zróżnicowanych parametrach oraz obiektów (obiektu) usługowo-handlowych przez jednego inwestora
16.11.2007 15:39 PC.PM.0151-465/07 465/07 sprawie powołania Miejskiego Zespołu ds. Akcji Zimowej oraz określenia jego zadań okresie zimowym: od 12.11.2007 r. do 30.04.2008 r.
15.11.2007 13:01 PC.PM.0151-464/07 464/07 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Rudzie Śląskiej
15.11.2007 12:58 PC.PM.0151-463/07 463/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na: "Obsługę wydawniczą miesięcznika samorządowego "Kurier Rudzki"
15.11.2007 12:54 PC.PM.0151-462/07 462/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na: "Zakup paliwa do samochodów służbowych Staży Miejskiej w Rudzie Śląskiej”
15.11.2007 12:49 PC.PM.0151-461/07 461/07 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 225/PM/2003 Prezydenta Miasta z dnia 01 sierpnia 2003 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudzie Śląskiej oraz jej Przewodniczącego
15.11.2007 12:31 PC.PM.0151-460/07 460/07 w sprawie ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego poprzez przyjęcie terminu uśrednionego dla nieruchomości zapisanych w księgach wieczystych Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzie Śląskiej
15.11.2007 12:22 PC.PM.0151-459/07 459/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zakup prasy i dostawę do Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej”
15.11.2007 12:18 PC.PM.0151-458/07 458/07 w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 16.07.2007 r. nr PC.PM.0151-320/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 mieszczącego się w budynku przy ulicy Radoszowskiej 108 w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach
15.11.2007 12:13 PC.PM.0151-457/07 457/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 mieszczącego się w budynku przy ul. Niedurnego 39 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu
15.11.2007 12:11 PC.PM.0151-456/07 456/07 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Żłobka Miejskiego w Rudzie Śląskiej
15.11.2007 12:09 PC.PM.0151-488/07 488/07 w sprawie wyrażenia zgody Przychodni Rejonowej SP ZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4 na zakup z własnych środków finansowych sprzętu medycznego w postaci (…)
15.11.2007 12:09 PC.PM.0151-455/07 455/07 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 248/XV/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.08.2007 r., w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku miejskim
15.11.2007 12:07 PC.PM.0151-454/07 454/07 w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup i instalację zestawów do monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych”
15.11.2007 12:05 PC.PM.0151-453/07 453/07 uchylające Zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie powołania Komisji Przetargowych do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
15.11.2007 12:02 PC.PM.0151-452/07 452/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i prezprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Orzegów – etap II: część I – odcinek C1; część II – odcinek C5; część III – odcinek C12; część IV – odcinki C8, C9, C11, C15, C16; część V – odcinek C13; część VI – odcinek Z1”
09.11.2007 10:17 PC.PM.0151-451/07 451/07 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne wynajęcie pomieszczenia w Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Szpaków 33 dla firmy Biomedico
09.11.2007 10:12 PC.PM.0151-450/07 450/07 w sprawie wyrażenia zgody Przychodni Specjalistycznej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2 na zakup z własnych środków finansowych kamery ID DIGID 3000 AGFA do badań mammograficznych

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna