Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.11.2007 10:09 PC.PM.0151-449/07 449/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i prezprowadzenia postępowania o udzielenie zamówenia publicznego na: "Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Rudzie Śląskiej”
09.11.2007 10:04 PC.PM.0151-448/07 448/07 w sprawie realizacji uchwały Nr 324/XVIII/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.10.2007 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zwiększenia udziałów Miasta Ruda Śląska w Międzygminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z siedzibą w Tarnowskich Górach poprzez wniesienie wkładu pieniężnego i niepieniężnego w postaci prawa własności nieruchomości niezabudowanej
09.11.2007 10:01 PC.PM.0151-447/07 447/07 w sprawie oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Goduli przy ulicy Doroszewskiego z przeznaczeniem pod budowę zespołu domów jednorodzinnych realizowanych przez jednego inwestora
09.11.2007 09:43 PC.PM.0151-446/07 446/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wzmocnienie stropów nad piwnicami oraz remonty pomieszczeń piwnicznych w budynku Miejskiego Centrum Kultury w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu przy ul. Niedurnego 69”
09.11.2007 09:35 PC.PM.0151-445/07 445/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na: Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego rewitalizacji parku Dworskiego przy ul. Parkowej w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
31.10.2007 08:51 PC.PM.0151-444/07 444/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamóweniania publicznego na zadanie pn.: Dozorowania obiektów po byłej KWK „Wawel” przy ul. Szyb Walenty – w Rudzie Śląskiej”
31.10.2007 08:49 PC.PM.0151-443/07 443/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Eksploatację przystanków i wysepek przystankowych na terenie Miasta Ruda Śląska”
31.10.2007 08:46 PC.PM.0151-442/07 442/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamóweniania publicznego na: Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego na zadania inwestycyjne w wysokości 29.255.405,- zł”
31.10.2007 08:44 PC.PM.0151-441/07 441/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania”
31.10.2007 08:41 PC.PM.0151-440/07 440/07 zmieniające zarządzenie PC.PM.0151-390/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 24.09.2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy osiedla mieszkaniowego, wielorodzinnego przy ul. Szczęść Boże w Rudzie Śląskiej”
31.10.2007 08:39 PC.PM.0151-439/07 439/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Ogrodowej Nr 16 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
31.10.2007 08:36 PC.PM.0151-438/07 438/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Tadeusza Kościuszki 4,4A w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
31.10.2007 08:34 PC.PM.0151-437/07 437/07 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej w Rudzie Śląskiej
31.10.2007 08:19 PC.PM.0151-398/07 398/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Ogrodowej 2, 2A w Rudzie Śląskiej - Rudzie
31.10.2007 08:19 PC.PM.0151-436/07 436/07 w sprawie nabycia od "Huty Pokój" S.A. prawa użytkowania wieczystego gruntu - działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 2556/68, 2563/65, 2860 zapisanych na karcie mapy 1 obręb Nowy Bytom o łącznej powierzchni 6479 m2 na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska
24.10.2007 09:36 PC.PM.0151-435/07 435/07 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w dziedzinie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
24.10.2007 09:33 PC.PM.0151-434/07 434/07 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pt. „Promowanie działań utrwalających tożsamość kulturalną miasta, osiągnięć lokalnych twórców i środowisk artystycznych oraz wspieranie edukacji kulturalnej i działań artystycznych dzieci i młodzieży”
24.10.2007 09:22 PC.PM.0151-433/07 433/07 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008 roku
23.10.2007 12:10 PC.PM.0151-431/07 431/07 w sprawie oddania w użytkowanie na rzecz Spółki Inwestycyjnej „Park Wodny w Rudzie Śląskiej” Sp. z o. o. nieruchomości stanowiących własność i prawo użytkowania wieczystego Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej
23.10.2007 09:12 PC.PM.0151-432/07 432/07 w sprawie wykonania prawa pierwokupu prawa wieczystego gruntu, będącego własnością Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu położonego przy ul. Ziętka o oznaczeniu geodezyjnym (…)
22.10.2007 14:07 PC.PM.0151-430/07 430/07 w drodze bezpreztargowej lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Kędzierzyńskiej Nr 21, 21 A w Rudzie Śląskiej - Rudzie
22.10.2007 14:04 PC.PM.0151-429/07 429/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Ogrodowej Nr 8 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
22.10.2007 13:55 PC.PM.0151-428/07 428/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Żeromskiego Nr 1 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
22.10.2007 13:51 PC.PM.0151-427/07 427/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Warszawskiej Nr 14-16-18 w Rudzie Śląskiej – Orzegowie
22.10.2007 13:40 PC.PM.0151-426/07 426/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Antoniego Maya Nr 7 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
22.10.2007 13:12 PC.PM.0151-425/07 425/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Chorzowskiej 13,13A,13B,13C,13D,13E w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
22.10.2007 13:04 PC.PM.0151-423/07 423/07 w sprawie powołania Zespołu i ustalenia procedury ds. wdrażania i monitorowania Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Rudzie Śląskiej
22.10.2007 12:11 PC.PM.0151-424/07 424/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Brzozowej 11,11A,11B w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach
22.10.2007 12:08 PC.PM.0151-422/07 422/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy placu Niepodległości 6 w Rudzie Śląskiej – Goduli
22.10.2007 12:05 PC.PM.0151-421/07 421/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Gierałtowskiego 11,11A w Rudzie Śląskiej – Rudzie
22.10.2007 11:49 PC.PM.0151-420/07 420/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynkach przy ulicy Objazdowej 3,3A oraz Jadwigi Markowej 22 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
22.10.2007 11:45 PC.PM.0151-419/07 419/07 w sprawie sprzedaży w drodze beezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Zwycięstwa Nr 7, 7A w Rudzie Śląskiej – Rudzie
22.10.2007 11:39 PC.PM.0151-418/07 418/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównenia publicznego na: Utrzymanie i zarządzanie dwoma szaletami miejskimi położonymi w Rudzie Śląskiej Kochłowicach przy ulicy Oświęcimskiej oraz w Rudzie Śląskiej Nowym Bytomiu przy ulicy Pokoju-Chorzowskiej”
22.10.2007 11:21 PC.PM.0151-417/07 417/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamóweniania publicznego na; "Rozbiórkę budynków warsztatowo - magazynowych przy ul. Kałusa 29 w Rudzie Śląskiej”
22.10.2007 11:12 PC.PM.0151-416/07 416/07 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 roku w sprawie przekazania MPGM Spółce z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w zarządzanie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska, a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz j ednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. z późniejszymi zmianami
22.10.2007 11:07 PC.PM.0151-415/07 415/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowa osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego socjalnego przy ul. Starej w Rudzie Śląskiej”
22.10.2007 11:04 PC.PM.0151-414/07 414/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynkach przy ulicy Wojska Polskiego 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29 w Rudzie Śląskiej
22.10.2007 11:00 PC.PM.0151-413/07 413/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Nowaka nr 5 w Rudzie Śląskiej – Goduli
22.10.2007 10:53 PC.PM.0151-412/07 412/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Solskiego nr 13 w Rudzie Śląskiej – Goduli
22.10.2007 10:50 PC.PM.0151-411/07 411/07 w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości niezabudowanych obejmujących działkę nr 1015/81 o powierzchni 3317 m2 oraz udział we współwłasności z Gminą Miastem Ruda Śląska w ½ części działek nr 1012/81 i nr 1014/81o łącznej powierzchni 607 m2 położonych w Rudzie Śląskiej w rejonie ul. Karola Goduli stanowiących własność osoby fizycznej
22.10.2007 10:41 PC.PM.0151-410/07 410/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie "Inżynier Kontraktu dla Projektu "Oczyszczanie Ścieków – Ruda Śląska w Rudzie Śląskiej, Polska o numerze identyfikacyjnym EUROPEAID/114454/D/SV/PL”
22.10.2007 10:25 PC.PM.0151-409/07 409/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówneinia publicznego na: "Budowa osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego przy ul. Cynkowej - Wysokiej w Rudzie Śląskiej – Czarnym Lesie II etap”
22.10.2007 10:20 PC.PM.0151-408/07 408/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Antoniego Maya Nr 3 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
22.10.2007 10:15 PC.PM.0151-407/07 407/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Ogrodowej Nr 10 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
22.10.2007 09:56 PC.PM.0151-406/07 406/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Antoniego Maya Nr 6 w Rudzie Śląskiej
22.10.2007 09:27 PC.PM.0151-392/07 392/07 w sprawie wniesienia przez miasto Ruda Śląska wkładu pieniężnego do Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach
09.10.2007 13:53 PC.PM.0151-405/07 405/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na: Montaż stalowych ocynkowanych barierek zabezpieczających ruch pieszych związanych z przebudową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: 1 Maja – Katowicka - Jankowskiego w Rudzie Śląskiej wraz ze zmianą organizacji ruchu i korektą geometrii skrzyżowania”
09.10.2007 13:50 PC.PM.0151-404/07 404/07 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Bykowinie przy ul. Górnośląskiej z przeznaczeniem pod budowę budynku usługowego zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
09.10.2007 13:48 PC.PM.0151-403/07 403/07 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 roku w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w zarządzania nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska, a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. z późniejszymi zmianami
09.10.2007 13:46 PC.PM.0151-402/07 402/07 zmieniające zarządzenie Nr WOR.KSM.PM.0151-3/07 Prezydenta Miasta z dnia 03.01.2005 roku w sprawie tekstu jednolitego zarządzenia Nr 0151-72/PM/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26.04.2004 roku w sprawie ustanowienia na rzecz jednoosobowej spółki Miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o. w Rudzie Śląskiej ograniczonego prawa rzeczowego – nieodpłatnego użytkowania nieruchomości stanowiących zasób Miasta opisanych w załącznikach Nr 1 do Nr 6 z późniejszymi zmianami

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna