Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.10.2007 13:43 PC.PM.0151-401/07 401/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Selektywną zbiórkę odpadów na terenie miasta Ruda Śląska połączona z edukacją ekologiczną mieszkańców miasta w zakresie segregacji odpadów”
09.10.2007 13:41 PC.PM.0151-400/07 400/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Montaż eksploatacja demontaż i magazynowanie dekoracyjnych elementów oświetlenia świątecznego”
09.10.2007 13:38 PC.PM.0151-399/07 399/07 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego Nr 24 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ul. Jana Dobrego
09.10.2007 13:26 PC.PM.0151-397/07 397/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Gierałtowskiego 5, 5A w Rudzie Śląskiej Rudzie
09.10.2007 13:20 PC.PM.0151-396/07 396/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Ochrona mienia budynków Urzędu Miasta przy palcu Jana Pawła II 6 oraz Niedurnego 46 w Rudzie Śląskiej"
02.10.2007 12:55 PC.PM.0151-395/07 395/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na: bankowa obsługa budżetu budżetu miasta na prawach powiatu Ruda Śląska w latach 2008-2010”
02.10.2007 12:51 PC.PM.0151-394/07 394/07 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy skrzyżowaniu ulicy Wolności i Mickiewicza z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego z możliwością realizacji funkcji usługowej
02.10.2007 12:47 PC.PM.0151-393/07 393/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na: Sporządzenie projektu zmian mpzp miasta Ruda Śląska na podstawie Uchwał Nr 184/XII/2007 i 185/XII/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 31 maja 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska”
25.09.2007 15:15 PC.PM.0151-390/07 390/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego budowy osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego przy ul. Szczęść Boże w Rudzie Śląskiej – Rudzie”
25.09.2007 15:11 PC.PM.0151-389/07 389/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Remont pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Hallera 8 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu”
25.09.2007 15:07 PC.PM.0151-388/07 388/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Pomoc techniczną dla Jednostki Realizującej Projekt w ramach projektu pn. „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska”
25.09.2007 15:04 PC.PM.0151-387/07 387/07 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazane na rzecz Miasta na prawach powiatu Ruda Śląska nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej w pasie drogi powiatowej ul. Chorzowskiej oznaczonych numerem geodezyjnym 2904 i 3153/218 obręb Nowy Bytom k. m. 1
25.09.2007 14:58 PC.PM.0151-386/07 386/07 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Miasta na prawach powiatu Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej w pasie drogi powiatowej ul. Ks. Tunkla o oznaczeniu geodezyjnym 398 obręb Kochłowice k. m. 5
25.09.2007 14:56 PC.PM.0151-385/07 385/07 w sprawie oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Bytomskiego z przeznaczeniem pod budowę obiektu usługowo – mieszkalnego
25.09.2007 14:52 PC.PM.0151-384/07 384/07 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych stanowiących działki oznaczone numerami geodezyjnymi 1380/103, 1377/106, 1378/106 położone w Rudzie Śląskiej przy ul. Kościelnej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz drogę dojazdową
25.09.2007 14:48 PC.PM.0151-383/07 383/07 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego Nr 1 usytuowanego w budynku przy ul. Jarzębinowej 5D w Rudzie Śląskiej – Wirku
25.09.2007 14:44 PC.PM.0151-391/07 391/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Termomodernizację budynku oraz zmianę systemu ogrzewania Wyższej Szkoły Handlowej przy ul. Królowej Jadwigi nr 18 w Rudzie Śląskiej”
25.09.2007 14:44 PC.PM.0151-382/07 382/07 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego Nr 11 usytuowanego w budynku przy ul. Przelotowej 1 w Rudzie Śląskiej – Orzegowie
25.09.2007 14:41 PC.PM.0151-381/07 381/07 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego Nr 9 usytuowanego w budynku przy ul. Krasińskiego Nr 3 w Rudzie Śląskiej – Wirku
25.09.2007 14:38 PC.PM.0151-380/07 380/07 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego Nr 2 usytuowanego w budynku przy ul. Katowickiej 43 w Rudzie Śląskiej – Wirku
25.09.2007 14:35 PC.PM.0151-379/07 379/07 w sprawie oddania w trybie przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu przy ul. Chorzowskiej z przeznaczeniem pod budowę budynku promocyjno – magazynowego
25.09.2007 14:31 PC.PM.0151-378/07 378/07 w sprawie powołania Komisji Wyborczych do Wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta
24.09.2007 13:48 PC.PM.0151-376/07 376/07 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków sprzętu medycznego Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
20.09.2007 13:59 PC.PM.0151-377/07 377/07 w sprawie powołania Komisji rozpatrującej wnioski o nagrodę Prezydenta Miasta
19.09.2007 12:13 PC.PM.0151-373/07 373/07 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 r. w sprawie przekazania MPGM z siedzibą w Rudzie Ślaskeij w zarządzanie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska, a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. z późniejszymi zmianami
19.09.2007 11:50 PC.PM.0151-367/07 367/07 w sprawie zmiany zarządzenia Nr SOR.PM.0151-74/07 Prezydenta Miasta z dnia 26.02.2007 roku w sprawie sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Gierałtowskiego 34 w Rudzie Śląskiej
19.09.2007 11:50 PC.PM.0151-372/07 372/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę kanalizacji w zlewni oczyszczlani Orzegów – etap I: odcinek , odcinek C6, odcinek Ks-B4, B4-KO”
18.09.2007 13:37 PC.PM.0151-375/07 375/07 w sprawie wyrażenia zgody Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12 na zbycie środka trwałego w postaci centrali telefonicznej
14.09.2007 13:31 PC.PM.0151-374/07 374/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Brzozowej 7, 7A w Rudzie Śląskiej –Kochłowicach
06.09.2007 14:08 PC.PM.0151-371/07 371/07 w sprawie złożenia oferty w pisemnym (ofertowym) przetargu nieograniczonym ogłoszonym przez Katowicki Holding Węglowy S.A. w Katowicach w celu nabycia prawa użytkowania wieczystego działek o łącznej powierzchni 1131 m2 położonych przy ulicy Oświęcimskiej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach, dla których Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej prowadzi księgę wieczystą KW 17352
06.09.2007 14:05 PC.PM.0151-370/07 370/07 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Wyzwolenia 18 w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkowników wieczystych
06.09.2007 13:48 PC.PM.0151-369/07 369/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rewitalizacji parku Dworskiego przy ulicy Parkowej w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu”
06.09.2007 13:36 PC.PM.0151-368/07 368/07 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej wielofunkcyjnej pod nazwą Palcówka Opiekuńczo Wychowawcza w Rudzie Śląskiej
30.08.2007 12:19 PC.PM.0151-366/07 366/07 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 roku w sprawie przekazania MPGM Spółce z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w zarządzanie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska, a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem stanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. z późniejszymi zmianami
30.08.2007 12:10 PC.PM.0151-365/07 365/07 w sprawie ujednolicenia terminów użytkowania poprzez przyjęcie terminu uśrednionego dla nieruchomości zapisanych w księgach wieczystych : NR 5562, Nr 5563, Nr 5564, Nr 5565, Nr 5568, Nr 5690, Nr 5727, Nr 5729, Nr 5733, Nr 6143 stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska będących w użytkowaniu wieczystym Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzie Śląskiej
30.08.2007 11:59 PC.PM.0151-364/07 364/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie odwodnienie ulicy Rolniczej wraz z kanalizacją sanitarną i remontem nawierzchni w Rudzie Śląskiej – Halembie”
30.08.2007 11:49 PC.PM.0151-363/07 363/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Pawła w Rudzie Śląskiej"
23.08.2007 15:27 PC.PM.0151-362/07 362/07 w sprawie powołania Komisji ds. restrukturyzacji lecznictwa zamkniętego w Rudzie Śląskiej
22.08.2007 09:12 PC.PM.0151-361/07 361/07 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 35 w Rudzie Śląskiej
22.08.2007 09:10 PC.PM.0151-360/07 360/07 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 Specjalnych w Rudzie Śląskiej
21.08.2007 11:38 PC.PM.0151-358/07 358/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie operatów szacunkowych dla potrzeb ustalenia jednorazowej opłaty (renty planostycznej) z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem Miejscowego Planu Zagospodarowania miasta Ruda Śląska"
21.08.2007 09:25 PC.PM.0151-357/07 357/07 w sprawie ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego poprzez przyjęcie terminu uśrednionego dla nieruchomości zapisanych w księgach wieczystych Nr : KW 6462, KW 6489, KW 6620, KW 16718, KW 6801, KW 6802, KW 6803, KW 6804, KW 6805, KW 6806, KW 6809, stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląskiej w użytkowaniu wieczystym Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Bytomiu
20.08.2007 12:56 PC.PM.0151-359/07 359/07 zmieniające zarządzenie nr 24/2002 w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do realizacji projektu: „Budowa oczyszczalni ścieków Halemba – Centrum oraz porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Ruda Śląska” w ramach programu ISPA 2001
20.08.2007 12:49 PC.PM.0151-356/07 356/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Sporządzenie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dla obszarów wg uchwał o Nr 206/XIV/2007, 207/XIV/2007, 208/XIV/2007, 209/XIV/2007, 210/XIV/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska”
20.08.2007 12:44 PC.PM.0151-355/07 355/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie ewidencji dróg publicznych kategorii gminnej na terenie Miasta Ruda Śląska"
17.08.2007 16:03 PC.PM.0151-354/07 354/07 w sprawie powołania komisji ds. rozpatrywania wniosków o zwrot zwaloryzowanych kaucji zabezpieczających za lokale mieszkalne oraz przyjęcia regulaminu jej działania
17.08.2007 16:01 PC.PM.0151-353/07 353/07 w sprawie realizacji uchwały nr 197/XIV/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.07.2007 r. dotyczącej wniesienia nowych udziałów przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska do spółki z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. 1-go Maja 218
17.08.2007 16:00 PC.PM.0151-352/07 352/07 w sprawie zmiany w zarządzeniu Nr SOR.ORG.0151-7/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 05 lutego 2007 r. dotyczącego wprowadzenia zasad aktualizacji elektronicznej bazy informacji o organizacjach pozarządowych funkcjonujących na terenie Rudy Śląskiej tzw. „Mapy rudzkich NGO”
17.08.2007 15:58 PC.PM.0151-351/07 351/07 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 2 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej – Halembie przy ulicy Grodzkiej
17.08.2007 15:57 PC.PM.0151-350/07 350/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „określenie granic i powierzchni nieruchomości, które przeszły na własność Skarbu Państwa lub własność jednostki samorządu terytorialnego w części zajętej pod drogi publiczne”

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna