Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.08.2007 15:55 PC.PM.0151-349/07 349/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont przewodów kominowych i modernizacji instalacji c.o. budynku przy ul. Kukuczki 1 w Rudzie Śląskiej”
17.08.2007 11:58 PC.PM.0151-348/07 348/07 w sprawie dofinansowania zakupu podręczników i jednolitego stroju dzieciom i uczniom uczęszczającym do szkół na terenie Miasta Ruda Śląska
17.08.2007 11:53 PC.PM.0151-347/07 347/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ulicy Głównej 1 w Rudzie Śląskiej"
17.08.2007 11:48 PC.PM.0151-346/07 346/07 w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 9 przy ulicy Zamenhofa 12 w Rudzie Śląskiej"
17.08.2007 11:42 PC.PM.0151-345/07 345/07 zmieniające Zarządzenie nr PC.PM.0151-300/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 2 lipca 2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji ulicy Górnośląskiej w Rudzie Śląskiej"
17.08.2007 11:38 PC.PM.0151-344/07 344/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji ulic o nawierzchni gruntowej (10 zadań)"
17.08.2007 11:33 PC.PM.0151-343/07 343/07 w sprawie oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Norwida z przeznaczeniem pod budowę zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych przez jednego inwestora
17.08.2007 11:28 PC.PM.0151-342/07 342/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Termomodernizację budynku Gimnazjum nr 11 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu"
17.08.2007 11:22 PC.PM.0151-341/07 341/07 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Rudzie Śląskiej stanowiącego pas drogowy ulicy Pawła od Kompanii Węglowej S.A. z siedzibą w Katowicach w zamian za zaległości wobec gminy z tytułu opłaty eksploatacyjnej
17.08.2007 11:15 PC.PM.0151-340/07 340/07 w sprawie powołania Zespołu ds. wdrażania i monitorowania przyjętej uchwałą Nr 984/LX/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23.02.2006r. Lokalnej Strategii Zatrudnienia i Promocji Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej na lata 2006-2013
17.08.2007 11:11 PC.PM.0151-339/07 339/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowę ul. Ogrodniczej w Rudzie Śląskiej"
17.08.2007 11:07 PC.PM.0151-338/07 338/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowę ul. Zacisze w Rudzie Śląskiej"
17.08.2007 11:01 PC.PM.0151-337/07 337/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowę ul. Czwartaków w Rudzie Śląskiej"
17.08.2007 10:45 PC.PM.0151-336/07 336/07 w sprawie nieodpłatnego przekazania przez Bytomską Spółkę Restrukturyzacji Kopalń Spółkę z o.o. z siedzibą w Bytomiu prawa użytkowania wieczystego 3658/10000 części gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 2538/159, zapisanego na karcie mapy 1 obręb Orzegów o powierzchni 3567m2 oraz takiego samego udziału w stanowiących odrębną nieruchomość, położonych przy ulicy Bytomskiej 2, 2a, 4, 4a budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą techniczną na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska
30.07.2007 14:38 PC.PM.0151-335/07 335/07 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. odbiorów końcowych Drogowej Trasy Średnicowej
24.07.2007 14:10 PC.PM.0151-333/07 333/07 zmieniające Zarządzenie Nr PC.PM.0151-277/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 18 czerwca 2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego Miejskiego Centrum Ratownictwa w Rudzie Śląskiej przy ul. Generała Hallera 61”
24.07.2007 14:03 PC.PM.0151-332/07 332/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Joanny 13 w Rudzie Śląskiej”
24.07.2007 13:57 PC.PM.0151-334/07 334/07 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomosci gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Wirku przy ul. Sienkiewicza z przeznaczeniem pod budowę budynku usługowego z możliwością realizacji funkcji mieszkalnej
23.07.2007 12:42 PC.PM.0151-331/07 331/07 zmieniające zarządzenie Nr WOR.KSM.PM.0151-3/05 Prezydenta Miasta z dnia 03.01.2005 roku w sprawie tekstu jednolitego zarządzenia Nr 0151-72/PM/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26.04.2004 roku w sprawie ustanowienia na rzecz jednoosobowej spółki Miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Rudzie Śląskiej ograniczonego prawa rzeczowego – nieopłatnego użytkowania nieruchomości stanowiących zasób Miasta opisanych w załącznikach Nr 1 do Nr 6 z późniejszymi zmianami
23.07.2007 12:39 PC.PM.0151-330/07 330/07 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 roku w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w zarządzanie ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. z późniejszymi zmianami
23.07.2007 12:36 PC.PM.0151-329/07 329/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejscowego Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej w Rudzie Śląskiej
23.07.2007 12:32 PC.PM.0151-328/07 328/07 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie operatorów szacunkowych dla potrzeb ustalenia jednoosobowej opłaty (renty planistycznej) z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ruda Śląska”
23.07.2007 12:28 PC.PM.0151-327/07 327/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wzmocnienie stropów nad piwnicami oraz remont pomieszczeń piwnicznych w budynku Miejskiego Centrum Kultury w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu przy ul. Niedurnego 69”
23.07.2007 12:27 PC.PM.0151-326/07 326/07 w sprawie powołania Zespołu ds. odbiorów końcowych Drogowej Trasy Średnicowej
23.07.2007 12:24 PC.PM.0151-325/07 325/07 w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej
23.07.2007 12:21 PC.PM.0151-324/07 324/07 w sprawie wyrażenia zgody na dofinansowanie z własnych środków zakupu sprzętu medycznego do pracowni EKG Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. K. Makuszyńskiego 7
23.07.2007 12:14 PC.PM.0151-323/07 323/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego Nr I mieszczącego się w budynku przy placu Jana Pawła II 2A w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
23.07.2007 12:12 PC.PM.0151-322/07 322/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego Nr I mieszczącego się w budynku przy placu Jana Pawła II 2 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
23.07.2007 12:09 PC.PM.0151-321/07 321/07 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz gminy – Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej w rejonie ul. Piotra Skargi zainwestowanych częścią zieleńca
17.07.2007 08:31 PC.PM.0151-320/07 320/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego Nr 1 mieszczącego się w budynku przy ul. Radoszowskiej 108
17.07.2007 08:25 PC.PM.0151-319/07 319/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego Nr 4 mieszczącego się w budynku przy ul. Kamiennej Nr 31 w Rudzie Śląskiej
16.07.2007 10:30 PC.PM.0151-318/07 318/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Antoniego Maya Nr 16 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
16.07.2007 10:26 PC.PM.0151-317/07 317/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Kędzierzyńskiej Nr 25, 25A, 25B w Rudzie Śląskiej – Rudzie
16.07.2007 10:20 PC.PM.0151-316/07 316/07 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym prawa użytkowania wieczystego ustanowionego do dnia 05.12.2089 r. niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ul. Górnej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalno – usługowego
16.07.2007 10:15 PC.PM.0151-315/07 315/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont budynku mieszkalnego przy ul. 11-Listopada 21-23 w Rudzie Śląskiej"
16.07.2007 10:05 PC.PM.0151-314/07 314/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych w Rudzie Śląskiej
09.07.2007 10:03 PC.PM.0151-313/07 313/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej
09.07.2007 09:48 PC.PM.0151-312/07 312/07 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
09.07.2007 09:35 PC.PM.0151-311/07 311/07 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 r. w sprawie przekazania MPGM Spółce z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w zarządzanie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska, a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. z późniejszymi zmianami
09.07.2007 09:13 PC.PM.0151-310/07 310/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska"
06.07.2007 09:10 PC.PM.0151-309/07 309/07 zmieniające skład Zespołu ds. Budowy Odcinak trasy N-S od granicy z Miastem Mikołów po granicę z Miastem Bytom
06.07.2007 09:07 PC.PM.0151-308/07 308/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Antoniego Maya nr 1 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
06.07.2007 09:00 PC.PM.0151-307/07 307/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Dunajewskiego nr 9, 9A w Rudzie Śląskiej – Rudzie
06.07.2007 08:56 PC.PM.0151-306/07 306/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont budynku przy ul. Ks. Tunkla 147 a w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach"
05.07.2007 14:53 PC.PM.0151-305/07 305/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont budynku Przychodni Rejonowej przy ul. Sztolniowej 6 w Rudzie Śląskiej – Bykowinie"
05.07.2007 14:50 PC.PM.0151-304/07 304/07 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wybierania kandydata na stanowisko dyrektora szkoły (placówki oświatowej)
04.07.2007 14:23 PC.PM.0151-303/07 303/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na:Remont dachu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Kędzierzyńskiej 21 w Rudzie Śląskiej – Rudzie”
03.07.2007 14:20 PC.PM.0151-302/07 302/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Remont budynku Przychodni Rejonowej przy ul. Szpaków w Rudzie Śląskiej – Bykowinie”
03.07.2007 14:17 PC.PM.0151-301/07 301/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Remont budynku Przychodni Rejonowej przy ul. Solidarności 12 w Rudzie Śląskiej – Halembie”
03.07.2007 14:15 PC.PM.0151-300/07 300/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji ulicy Górnośląskiej w Rudzie Śląskiej”

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna