Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.06.2007 14:12 PC.PM.0151-299/07 299/07 w sprawie uchylenia uchwały nr 193/94 Zarządu Miasta w Rudzie Śląskiej z dnia 30 maja 1994 r. dotyczącej przekazania w administrację Miejskiej Biblioteki Publicznej
29.06.2007 14:09 PC.PM.0151-298/07 298/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Aktywności Zawodowej – Zakładu Usług Pralniczych
29.06.2007 14:07 PC.PM.0151-297/07 297/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej
29.06.2007 14:06 PC.PM.0151-296/07 296/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 r. Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej
29.06.2007 14:04 PC.PM.0151-295/07 295/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej
29.06.2007 14:02 PC.PM.0151-294/07 294/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej
29.06.2007 13:59 PC.PM.0151-293/07 293/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Dziennego Ośrodka Opiekuńczego dla Dzieci do Lat Trzech w Rudzie Śląskiej
29.06.2007 13:57 PC.PM.0151-292/07 292/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
29.06.2007 13:55 PC.PM.0151-291/07 291/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej
29.06.2007 13:52 PC.PM.0151-290/07 290/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
26.06.2007 13:37 PC.PM.0151-288/07 288/07 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr PC.PM.0151-150/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zimowe utrzymanie dróg I i II kolejności na terenie miasta Ruda Śląska”
26.06.2007 13:33 PC.PM.0151-287/07 287/07 w sprawie szczegółowych zasad pobierania, a także warunków rozłożenia na raty kaucji mieszkaniowej
26.06.2007 13:28 PC.PM.0151-286/07 286/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu „Organizacja programów kulturalno – sportowo – rekreacyjnych na koloniach i półkoloniach w ramach Akcji Lato 2007" dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Nr SOR.PM.0151-84/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26.02.2007r.
26.06.2007 13:24 PC.PM.0151-285/07 285/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach w budynkach gminnych"
26.06.2007 13:20 PC.PM.0151-284/07 284/07 w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania ofert dotyczących realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty oraz osób upoważnionych do przyjmowania składanych ofert z ww. zakresu
25.06.2007 13:40 PC.PM.0151-289/07 289/07 w sprawie realizacji uchwały Nr 181/XII/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 31.05.2007 r. dotyczącej wykonania prawa pierwokupu udziałów spółki pod firmą Rudzka Agencja rozwoju "Inwestor” spółka z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej ul. Wolności 6 od dotychczasowych udziałowców
22.06.2007 13:16 PC.PM.0151-283/07 283/07 w sprawie zrzeczenia się na rzecz Miasta Ruda Śląska prawa wieczystego użytkowania gruntu ustanowionego do dnia 5 grudnia 2089 r. położonego w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Na Łąkach, którym zgodnie z wpisem w dziale II księgi wieczystej Nr 14450 ma prawo dysponować Zarząd Miasta Ruda Śląska
21.06.2007 14:08 PC.PM.0151-281/07 281/07 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem Miejskim w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Lipa 2, a Wyższą Szkołą Handlową w Rudzie Śląskiej na odpłatne udostępnienie uczelni oddziałów i innych jednostek organizacyjnych Szpitala na potrzeby zajęć praktycznych i praktyk zawodowych określonych planem, studiów i standardami kształcenia
21.06.2007 14:01 PC.PM.0151-280/07 280/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu profilaktycznego pn. Akcja Lato” dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Nr SOR.PM.0151-19/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 22.01.2007 r.
18.06.2007 18:12 PC.PM.0151-282/07 282/07 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne wynajęcie sal dydaktycznych Oddziału Ginekologii i Położnictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2 centrum Medycznemu Krzysztofa Sodowskiego Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Katowicach, ul. Opolska 11 na prowadzenie kursów i szkoleń dla lekarzy z zakresu medycyny prenatalnej i ultrasonografie
18.06.2007 13:58 PC.PM.0151-279/07 279/07 w sprawie odrzucenia ofert na realizację programu profilaktycznego pn. "Akcja Lato" dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Nr SOR.PM.0151-19/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 22.01.2007 r.
18.06.2007 13:54 PC.PM.0151-278/07 278/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wzmocnienie stropów nad nad piwnicami oraz remont pomieszczeń piwnicznych w budynku Miejskiego Centrum Kultury w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu”
18.06.2007 13:50 PC.PM.0151-277/07 277/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamóweniania publicznego na: „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego Miejskiego Centrum Ratownictwa w Rudzie Śląskiej przy ulicy Generała Hallera 61"
18.06.2007 13:40 PC.PM.0151-276/07 276/07 zmieniające zarządzenie Nr PC.PM.0151-185/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 21.05.2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenia publicznego na: „utrzymanie parków i zieleńców, terenów miejskich terenów zieleni przyulicznej w mieście Ruda Śląska w dzielnicy Wirek oraz interwencyjna wycinka drzew na terenie miasta Ruda Śląska
18.06.2007 12:08 PC.PM.0151-275/07 275/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zdania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2007 r.
18.06.2007 12:03 PC.PM.0151-274/07 274/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu „ Organizacja imprez turystyczno – krajoznawczych o 1 lipca do 29 grudnia” dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Nr SOR.PM.0151-84/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26.02.2007r.
13.06.2007 12:36 PC.PM.0151-273/07 273/07 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie środka trwałego będących na wyposażeniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
13.06.2007 12:33 PC.PM.0151-272/07 272/07 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne wydzierżawienie powierzchni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2 pod instalację systemu telewizji szpitalnej
13.06.2007 11:32 PC.PM.0151-271/07 271/07 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne wydzierżawienie pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2, celem utworzenia sklepiku dla pacjentów i personelu w części bielszowickiej Szpitala
13.06.2007 11:19 PC.PM.0151-270/07 270/07 w sprawie odrzucenia ofert na realizację programu profilaktycznego pn. :”Weekend z rodziną. Imprezy rodzinne, zawody, konkursy” dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr SOR.PM.0151-19/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 22.01.2007r.
13.06.2007 11:16 PC.PM.0151-269/07 269/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu profilaktycznego pn. „Weekend z rodziną. Imprezy rodzinne, zawody, konkursy” dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr SOR.PM.0151-19/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 22.01.2007r.
13.06.2007 11:13 PC.PM.0151-268/07 268/07 w sprawie określenia kompetencji likwidatora – Dziennego Opiekuńczego dla Dzieci do Lat Trzech w Rudzie Śląskiej
13.06.2007 11:07 PC.PM.0151-267/07 267/07 w sprawie zgłoszenia do objęcia członka rady nadzorczej
13.06.2007 10:40 PC.PM.0151-266/07 266/07 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej oraz uchwalenia jej Regulaminu
13.06.2007 10:37 PC.PM.0151-265/07 265/07 w sprawie zniesienia współwłasności rzeczy stanowiącej współwłasności urządzeń pn.: „Przyłącze instalacji ciepłowniczej do budynku przy ul. Tunkla 147 A w Rudzie Śląskiej” w drodze przeniesienia udziału Miasta na rzecz Zespołu Ciepłowni Przemysłowych „Carbo-Energia" Spółki z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy Szyb Walenty 32
13.06.2007 10:33 PC.PM.0151-264/07 264/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Bieżąca całodobowa konserwacja, eksploatacja i administracja w okresie od 01.09.2007r do 31.08.2010r., nie będących własnością Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego S.A. w Gliwicach sieci, przewodów, urządzeń, opraw źródeł oświetlenia: - dróg, - ciągów pieszych, - parków, - innych terenów publicznych, - iluminacji obiektów zabytkowych na obszarze miasta Ruda Śląska”
13.06.2007 10:16 PC.PM.0151-263/07 263/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielnie zamówienia publicznego na: "Promocja MIasta Ruda Śląska poprzez kluby sportowe w rozgrywkach sportowych”
12.06.2007 10:46 PC.PM.0151-261/07 261/07 w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego, uzupełniającego konkursu ofert na zadanie publiczne Miasta Ruda Śląska w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2007r.
12.06.2007 10:44 PC.PM.0151-260/07 260/07 w sprawie określenia procentowego udziału poszczególnych elementów w stawce czynszu za 1 m powierzchni lokali mieszkalnych
12.06.2007 10:41 PC.PM.0151-259/07 259/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wymiana stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych oraz ujednolicenie elewacji w budynku Przedszkola Nr 43 w Rudzie Śląskiej – Bykowinie przy ul. Drozdów 6”
12.06.2007 10:38 PC.PM.0151-258/07 258/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „budowa zatoki autobusowej przy ulicy Niedurnego 25-29 w Rudzie Śląskiej"
12.06.2007 10:35 PC.PM.0151-257/07 257/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizacja infrastruktury sportowej przy ZS nr 3 przy ul. Sygietyńskiego 6 w Rudzie Śl.”
12.06.2007 10:07 PC.PM.0151-262/07 262/07 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola
11.06.2007 13:48 PC.PM.0151-256/07 256/07 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Poradni Medycyny Pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Szpaków 33
11.06.2007 13:46 PC.PM.0151-255/07 255/07 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Lipa 2
11.06.2007 13:43 PC.PM.0151-254/07 254/07 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Szpaków 33
11.06.2007 13:39 PC.PM.0151-253/07 253/07 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Solidarności 12
05.06.2007 13:35 PC.PM.0151-252/07 252/07 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Lipa 3
05.06.2007 13:27 PC.PM.0151-243/07 243/07 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rudzie Śląskiej
05.06.2007 13:27 PC.PM.0151-251/07 251/07 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Lipa 2 w Rudzie Śląskiej

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna