Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.01.2009 15:26 PC.PM.0151-1065/08 1065/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego inwestycji Budowa osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego przy ulicy Szczęść Boże w Rudzie Śląskiej"
07.01.2009 15:23 PC.PM.0151-1064/08 1064/08 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Rudzie Śląskiej na lata 2009 – 2011
05.01.2009 15:20 PC.PM.0151-1063/08 1063/08 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku przy ulicy Kaszubskiej nr 5 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
05.01.2009 15:17 PC.PM.0151-1062/08 1062/08 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska wkładu niepieniężnego do Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Tychach
05.01.2009 15:14 PC.PM.0151-1061/08 1061/08 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów zadań zleconych organizacjom pozarządowym w 2009 roku z zakresu spraw społecznych
05.01.2009 15:11 PC.PM.0151-1060/08 1060/08 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu profilaktycznego pn. „Pomoc ludziom uzależnionym po przebytej terapii" dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr PC.PM.0151-150/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 22.12.2008r.
05.01.2009 15:01 PC.PM.0151-1059/08 1059/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Odprowadzanie ścieków sanitarnych z budynków w rejonie ul. Piłsudskiego – część południowa do Oczyszczalni Barbara w Rudzie Śląskiej Kochłowicach”
05.01.2009 14:56 PC.PM.0151-1058/08 1058/08 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy 1 Maja 57 Rudzie Śląskiej - Halembie
23.12.2008 14:56 PC.PM.0151-1057/08 1057/08 w sprawie wysokości stawek procentowych opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku ustalenia w drodze decyzji warunków zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego, w przypadku gdy decyzje te wywoływać będą skutki powodujące wzrost wartości nieruchomości, a właściciel lub użytkownik wieczysty sprzeda nieruchomość przed upływem 5 lat od dnia, w którym decyzja o warunkach zabudowy czy też decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego stała się obowiązującą i w tym czasie nie stwierdzono jej wygaśnięcia
23.12.2008 14:55 PC.PM.0151-1056/08 1056/08 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Piotra Niedurnego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
23.12.2008 14:53 PC.PM.0151-1055/08 1055/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej dla miasta Ruda Śląska z wyłączeniem jednostek organizacyjnych na 2009 i 2010 rok”
23.12.2008 14:51 PC.PM.0151-1053/08 1053/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżek rowerowych na terenie Miasta Ruda Śląska – 2 zadania”
23.12.2008 14:49 PC.PM.0151-1054/08 1054/08 zmieniające zarządzenie nr PC.PM.0151-869/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 04.08.2008 r. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska, obejmujących działki nr 1137/65, nr 990/3 i nr 927/51 o łącznej powierzchni 4513 m2 na nieruchomości gruntowe będące w użytkowaniu wieczystym Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzie Śląskiej, obejmujące działki nr 4062/207, nr 4205/207 i nr 4206/207 o łącznej powierzchni 3341 m2 położone przy ul. Kubiny w Rudzie Śląskiej-Wirku
23.12.2008 14:47 PC.PM.0151-1052/08 1052/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Solnej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
23.12.2008 14:45 PC.PM.0151-1051/08 1051/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:„sporządzenie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dla obszarów wg uchwał o nr 567/XXVIII/2008, 568/XXVIII/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26 czerwca 2008 r. oraz 640/XXXIII/2008, 641/XXXIII/2008, 642/XXXIII/2008, 643/XXXIII/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 października 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska"
23.12.2008 14:43 PC.PM.0151-1050/08 1050/08 w sprawie odpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości Miasta Ruda Śląska udziału we własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 1955/251 zapisanej na karcie mapy 8 w obrębie Nowa Wieś oraz w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej pod nr KW 13710, przeznaczonej pod budowę fragmentu trasy N-S na odcinku od autostrady A-4 do ul. Bielszowickiej w Rudzie Śląskiej
23.12.2008 14:40 PC.PM.0151-1049/08 1049/08 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Elizy Orzeszkowej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
23.12.2008 14:38 PC.PM.0151-1048/08 1048/08 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków finansowych sprzętu medycznego Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
22.12.2008 08:34 PC.PM.0151-1047/08 1047/08 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynkach przy ulicy Piotra Niedurnego 50, Piotra Niedurnego 50A w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
22.12.2008 08:30 PC.PM.0151-1046/08 1046/08 w sprawie realizacji uchwały nr 659/XXV/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28.11.2008 r. dotyczącej wniesienia dodatkowych udziałów do spółki z ograniczona odpowiedzialnością pod firmą „Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Spółka z o.o.” z siedzibą w Rudzie Śląskiej ul. Karola Goduli 36
22.12.2008 07:33 PC.PM.0151-1045/08 1045/08 w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartych konkursów ofert na zadania publiczne Miasta Ruda Śląska w 2009 roku w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w dziedzinie krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży
22.12.2008 07:31 PC.PM.0151-1044/08 1044/08 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków finansowych sprzętu medycznego Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. ks. Niedzieli 51
22.12.2008 07:28 PC.PM.0151-1043/08 1043/08 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr PC.PM.0151-1007/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie analiz mających na celu ustalenie sytuacji prawnej majątku, stanu i perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa Spółki, oszacowania wartości przedsiębiorstwa, oceny realizacji obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska i ochrony zabytków oraz sporządzenie memorandum informacyjnego dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej”
12.12.2008 10:13 PC.PM.0151-1042/08 1042/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zmówienia publicznego na: "Zakup dostawa montaż konfiguracja swichta sterującego do lokalizacji Bellestremów 16 w Rudzie Śląskiej”
12.12.2008 10:11 PC.PM.0151-1041/08 1041/08 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Oświęcimskiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
12.12.2008 10:05 PC.PM.0151-1040/08 1040/08 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1750/58, położonej w Rudzie Śląskiej – Halembie w rejonie ulicy Kochłowickiej
12.12.2008 10:04 PC.PM.0151-1039/08 1039/08 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska
12.12.2008 10:01 PC.PM.0151-1038/08 1038/08 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do weryfikacji wniosków o przyznanie stypendium składanych w ramach projektu systemowego „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” w województwie śląskim realizowanego przez Miasto Ruda Śląska oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Stypendialnej
12.12.2008 10:00 PC.PM.0151-1037/08 1037/08 w sprawie ustalenia metodologii wniesienia wkładu rzeczowego do programów realizowanych w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 roku „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”
12.12.2008 09:58 PC.PM.0151-1036/08 1036/08 w sprawie określenia składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
12.12.2008 09:57 PC.PM.0151-1035/08 1035/08 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Głównej 38 w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach
12.12.2008 09:55 PC.PM.0151-1034/08 1034/08 w sprawie odpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości Miasta Ruda Śląska własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2426/253 zapisanej na karcie mapy 8 w obrębie Nowa Wieś oraz w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej pod nr KW 1703, przeznaczonej pod budowę fragmentu trasy N-S na odcinku od autostrady A-4 do ul. Bielszowickiej w Rudzie Śląskiej
12.12.2008 09:53 PC.PM.0151-1033/08 1033/08 w sprawie odpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości Miasta Ruda Śląska własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 1956/251 zapisanej na karcie mapy 8 w obrębie Nowa Wieś oraz w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej pod nr KW 3705, przeznaczonej pod budowę fragmentu trasy N-S na odcinku od autostrady A-4 do ul. Bielszowickiej w Rudzie Śląskiej
12.12.2008 09:44 PC.PM.0151-1032/08 1032/08 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr PC.PM.0151-953/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 13 października 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznegona: „Budowa osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego przy ulicy Szczęść Boże w Rudzie Śląskiej - Ruda”
12.12.2008 09:42 PC.PM.0151-1031/08 1031/08 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych z jednoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem własności położonych na nich części pawilonów handlowo-usługowych położonych przy ulicy Joanny 12 i 14, 14A, 14B w Rudzie Śląskiej – Goduli
12.12.2008 09:39 PC.PM.0151-1030/08 1030/08 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej z jednoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem własności położonego na niej fragmentu budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ulicy Gwareckiej 19 w Rudzie Śląskiej – Bykowinie
12.12.2008 09:37 PC.PM.0151-1029/08 1029/08 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej z jednoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem własności położonego na niej fragmentu budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Szybowej 4, 4A, 4B w Rudzie Śląskiej – Bykowinie
12.12.2008 09:35 PC.PM.0151-1028/08 1028/08 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Wojska Polskiego nr 2, Czarnoleśnej 6,6A w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
08.12.2008 14:08 PC.PM.0151-1027/08 1027/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: "Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Bałtyckiej w Rudzie Śląskiej ( Etap I, Etap II, Etap III )"
08.12.2008 14:04 PC.PM.0151-1026/08 1026/08 w sprawie odpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości Miasta Ruda Śląska tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 2427/253 zapisanej na karcie mapy 8 w obrębie Nowa Wieś oraz w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej pod nr KW 3129, przeznaczonej pod budowę fragmentu trasy N-S na odcinku od autostrady A-4 do ul. Bielszowickiej w Rudzie Śląskiej
05.12.2008 14:01 PC.PM.0151-1024/08 1024/08 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty na zakup z własnych środków finansowych sprzętu medycznego Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7 w postaci przenośnego aparatu ultrasonograficznego
05.12.2008 13:57 PC.PM.0151-1023/08 1023/08 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w dziedzinie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
05.12.2008 13:54 PC.PM.0151-1022/08 1022/08 w sprawie złożenia oferty nabycia Bytomskiej Spółce Restrukturyzacji Kopalń Spółce z o.o. z siedzibą w Bytomiu prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Bobreckiej obejmującego działki 2218/106 i 2221/102 o łącznej powierzchni 9256 m2, obręb Orzegów, k.m.1
05.12.2008 13:45 PC.PM.0151-1019/08 1019/08 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków finansowych sprzętu medycznego Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 3
03.12.2008 14:02 PC.PM.0151-1025/08 1025/08 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków finansowych sprzętu medycznego Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7 w postaci Unitu Stomatologicznego
03.12.2008 13:51 PC.PM.0151-1021/08 1021/08 w sprawie określenia składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
03.12.2008 13:47 PC.PM.0151-1020/08 1020/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "opracowanie dokumentacji projektowej remontu przepustu przy ul. Na Łąkach w Rudzie Śląskiej"
03.12.2008 13:42 PC.PM.0151-1018/08 1018/08 w sprawie zawarcia umowy o przedłużenie wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Szkolnej 23, oznaczonej nr geod. 3074/85 o pow. 630 m2
27.11.2008 13:01 PC.PM.0151-1017/08 1017/08 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Wireckiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
27.11.2008 12:59 PC.PM.0151-1016/08 1016/08 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska oznaczonej numerem geodezyjnym 1745/34 położonej w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ul. Osiedlowej

1 2 3 4 5 6 następna