Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.04.2007 12:35 PC.ORG.0151-30/07 30/07 w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielnie wsparcia finansowego z budżetu Miasta przeznaczonego na realizację promocji miasta Ruda Śląska
17.04.2007 12:32 PC.ORG.0151-29/07 29/07 w sprawie określenia wewnętrznej procedury udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
17.04.2007 12:26 PC.ORG.0151-28/07 28/07 w sprawie powołania Zespołu ds. utworzenia Cyberparku w mieście Ruda Śląska
03.04.2007 14:15 PC.ORG.0151-27/07 27/07 w sprawie identyfikacji zadań wrażliwych oraz stosowania działań zapobiegawczych i środków zaradczych
03.04.2007 14:11 PC.ORG.0151-26/07 26/07 w sprawie procedury zgłaszania prowadzonych rejestrów publicznych i systemów teleinformatycznych
03.04.2007 14:04 PC.ORG.0151-25/07 25/07 w sprawie stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
23.03.2007 14:22 PC.ORG.0151-24/07 24/07 w sprawie zasad opracowania i wydawania upoważnień pracownikom jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych
23.03.2007 14:20 PC.ORG.0151-23/07 23/07 w sprawie ustalenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Urzędu Miasta Ruda Śląska, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie (...)
23.03.2007 14:11 PC.ORG.0151-22/07 22/07 w sprawie tworzenia, aktualizacji i stosowania formularzy wniosków dla klientów Urzędu Miasta Ruda Śląska
23.03.2007 14:07 PC.ORG.0151-21/07 21/07 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Rewitalizacji oraz Horyzontalnego Zespołu Zadaniowego do Spraw Rewitalizacji
23.03.2007 14:00 PC.ORG.0151-20/07 20/07 zmieniające Regulamin Pracy Urzędu MIasta Ruda Ślaska
19.03.2007 09:16 PC.ORG.0151-19/07 19/07 w sprawie trybu odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych Rady Miasta Ruda Śląska
19.03.2007 09:09 PC.ORG.0151-18/07 18/07 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Rudzie Śląskiej
15.03.2007 09:19 PC.ORG.0151-17/07 17/07 w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
15.03.2007 09:15 PC.ORG.0151-16/07 16/07 w sprawie zasad opracowania, wydawania i wykonywania aktów prawnych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
14.03.2007 10:27 SOR.ORG.0151-15/07 15/07 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Ruda Śląska
14.03.2007 10:23 SOR.ORG.0151-14/07 14/07 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0151/5/ORG/04 z dnia 24.02.2004 r. w sprawie wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
14.03.2007 10:17 SOR.ORG.0151-13/07 13/07 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresu promocji zdrowia w 2007 roku
14.03.2007 10:13 SOR.ORG.0151-12/07 12/07 w sprawie wprowadzenia zmian w jednolitym rzeczowym wykazanie akt Urzędu Miasta Ruda Śląska
14.03.2007 10:09 SOR.ORG.0151-11/07 11/07 w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania i realizacji inwestycji pn."Rynek Ogólnomiejski" w Rudzie Śląskiej
14.03.2007 09:56 SOR.ORG.0151-10/07 10/07 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ruda Śląska
15.02.2007 12:16 SOR.ORG.0151-09/07 09/07 w sprawie powierzenia Zastępcom Prezydenta Miasta nadzoru nad prowadzeniem spraw Miasta realizowanych przez inne jednostki i podmioty
12.02.2007 15:17 SOR.ORG.0151-08/07 08/07 w sprawie wprowadzenia zasad informowania i konsultacji z organizacjami pozarządowymi Miasta Ruda Śląska
12.02.2007 15:14 SOR.ORG.0151-07/07 07/07 w sprawie wprowadzenia zasad aktualizacji elektronicznej bazy informacji o organizacjach pozarządowych funkcjonujących na terenie Rudy Śląskiej tzw. „Mapy rudzkich NGO”
12.02.2007 15:12 SOR.ORG.0151-06/07 06/07 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielania dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
12.02.2007 15:10 SOR.ORG.0151-05/07 05/07 w sprawie powołania Zespołu ds. Budowy odcinka trasy N-S od Drogowej Trasy Średnicowej do ul. E. Kokota w Rudzie Śląskiej
25.01.2007 11:35 SOR.ORG.0151-04/07 04/07 w sprawie powołania Zespołu opracowującego Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
24.01.2007 14:27 SOR.ORG.0151-03/07 03/07 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 40/ORG/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 01.12.2003 r. w sprawie powołania Komisji do Spraw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
24.01.2007 14:25 SOR.ORG.0151-02/07 02/07 w sprawie procedury podejmowania czynności technicznych w procesie wydawania decyzji administracyjnych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
17.01.2007 11:19 SOR.ORG.0151-01/07 01/07 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielania dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska

poprzednia 1 2