Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.01.2011 12:41 KKS.7624-52/10 Zawiadomienie stron w spr. „Budowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów z Ciepłowni CARBO - ENERGIA zlokalizowanej na terenie KWK „Halemba - Wirek” do komory K2/1 przy ul. Kłodnickiej (...)".
05.01.2011 12:33 KKS.7624-52/10 Decyzja w spr. „Budowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów z Ciepłowni CARBO - ENERGIA zlokalizowanej na terenie KWK „Halemba - Wirek” do komory K2/1 przy ul. Kłodnickiej w Rudzie Śląskiej”.
05.01.2011 09:38 KKS.7624-20/10 Decyzja w spr. „Przebudowa ulicy Jaśminów w Rudzie Śląskiej, w dzielnicy Ruda”.
05.01.2011 09:25 KKS.7624-20/10 Zawiadomienie stron w spr. „Przebudowa ulicy Jaśminów w Rudzie Śląskiej, w dzielnicy Ruda”.
21.12.2010 14:26 KKS.7624-23/09 Decyzja w spr. „Budowa dwukondygnacyjnego garażu dla samochodów osobowych z dojazdem i przyłączami: energetycznym i kanalizacji deszczowej”.
21.12.2010 14:20 KKS.7624-43/10 Sprostowanie omyłki w decyzji w spr. „Przebudowa wodociągu magistralnego DN 1400 mm na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Bielszowickiej w Rudzie Śląskiej".
15.12.2010 12:57 KKS.7624-51/10 Zawiadomienie stron w spr: „Budowa zbiornika węgla surowego o pojemności 3500 ton dla Kompanii Węglowej Oddział KWK ”Bielszowice”, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach w rejonie (...)".
15.12.2010 12:52 KKS.6210-45/10 Wszczęcie postępowania: "Wykonanie urządzenia wodnego, tj. systemu retencyjno – rozsączającego wody opadowe oraz na odprowadzanie zgodnie z projektem wód opadowych i roztopowych z istniejących (...)".
15.12.2010 12:47 KKS.6210-48/10 Wszczęcie postępowania: "Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej Ф 500 mm do rowu na działce nr 2050/140 oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z projektowanego osiedla mieszkalnego (...)".
14.12.2010 14:49 KKS.7624-15/10 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 13 grudnia 2010 r. nr UA.76241-1/10 dot. wydania w dniu 8 grudnia 2010 r. postanowienia o sprostowaniu oczywistych omyłek w Decyzji Nr 19/UA/10 (...)
10.12.2010 10:56 KKS.6210-44/10 Wszczęcie postępowania: "Wykonanie wylotu DN 315 kanalizacji deszczowej do cieku Mleczna w km 13 + 000 w Tychach przy ulicy Katowickiej, na działkach nr 164/36, 166/35 oraz wprowadzanie (...)"
10.12.2010 10:45 KKS. 6210-47/10 Wszczęcie postępowania: "Udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia potoku Bielszowickiego w km 12 + 300 kablem energetycznym średniego napięcia w rejonie ulicy Nasypowej (...)
08.12.2010 14:43 KKS.6210-46/10 Wszczęcie postępowania: "Wykonanie nowego przepustu drogowego w km 13 + 256 potoku Bielszowickiego w rejonie ulicy Bałtyckiej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach oraz likwidację istniejącego (...)".
08.12.2010 13:42 KKS.6210-43/10 Wszczęcie postępowania: "Udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zbiornika retencyjno - sedymentacyjnego ZS-1 o pojemności 170 m3, wylotów W1, W2 i W4 oraz na odprowadzanie (...)".
07.12.2010 15:32 KKS.7624-52/10 Wezwanie w spr. „Budowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów z Ciepłowni CARBO - ENERGIA zlokalizowanej na terenie KWK „Halemba - Wirek” do komory K2/1 przy ul. Kłodnickiej w Rudzie Śląskiej”
07.12.2010 15:29 KKS.7624-52/10 Zawiadomienie w spr. „Budowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów z Ciepłowni CARBO - ENERGIA zlokalizowanej na terenie KWK „Halemba - Wirek” do komory K2/1 przy ul. Kłodnickiej w Rudzie Śląskiej”
07.12.2010 15:25 KKS.7624-20/10 Wezwanie w spr. „Przebudowa ulicy Jaśminów w Rudzie Śląskiej, w dzielnicy Ruda”.
07.12.2010 15:13 KKS.7624-20/10 Zawiadomienie w spr. „Przebudowa ulicy Jaśminów w Rudzie Śląskiej, w dzielnicy Ruda".
03.12.2010 11:30 KKS.7624-4/10 Decyzja w spr. "Zabudowa kabiny odciągowej (malarskiej) na terenie zakładu DEGA-5 Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Gen.Hallera 18a”
02.12.2010 11:12 KKS.7624-43/10 Decyzja w spr. „Przebudowa wodociągu magistralnego DN 1400 mm na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Bielszowickiej w Rudzie Śląskiej”
30.11.2010 15:41 KKS.7624-15/10 Obwieszczenie w spr. "Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Rudzie Śląskiej (...)".
29.11.2010 11:49 KKS.7624-35/10 Informacja w spr. „Budowa wytwórni mas bitumicznych”.
26.11.2010 11:26 KKS.6210-39/10 Wszczęcie postępowania: "Odprowadzanie ścieków przemysłowych z terenu „Huty Pokój” S.A. w Rudzie Śląskiej do urządzeń kanalizacyjnych należących do Chorzowsko–Świętochłowickiego PWiK (...)".
18.11.2010 10:40 KKS.7642-10/05 Wszczęcie postępowania: "Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla instalacji energetycznego spalania paliw zlokalizowanej w Ciepłowni „Halemba” przy ul. Kłodnickiej 54 w Rudzie Śląskiej – Halembie".
16.11.2010 09:25 KKS.7624-31/10 Ogłoszenie w spr. ”Budowa drogi publicznej w Zabrzu, łączącej węzeł „Wspólna” autostrady A-4 z ulicą Makoszowską w rejonie km 29+500”.
16.11.2010 09:18 KKS.7624-31/10 Ogłoszenie w spr. ”Budowa drogi publicznej w Zabrzu, łączącej węzeł „Wspólna” autostrady A-4 z ulicą Makoszowską w rejonie km 29+500”.
16.11.2010 08:33 KKS.6210-38/10 Wszczęcie postępowania: "Odprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych z terenu Ręcznej Myjni Samochodowej zlokalizowanej przy ulicy Wyzwolenia 78 w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach (...)".
09.11.2010 11:16 KKS.7624-52/10 Zawiadomienie w spr. „Budowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów z Ciepłowni CARBO - ENERGIA zlokalizowanej na terenie KWK „Halemba - Wirek” do komory K2/1 przy ul. Kłodnickiej w Rudzie Śląskiej”
09.11.2010 10:57 KKS.6210-38/10 Wszczęcie postępowania: "Odprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych z terenu Ręcznej Myjni Samochodowej zlokalizowanej przy ulicy Wyzwolenia 78 w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach (...)".
08.10.2010 11:36 KKS.7624-22/10 Obwieszczenie w spr: „SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Ruda Śląska”.
08.10.2010 09:01 KKS.7624-20/09 Obwieszczenie w spr. „Budowa Zakładu Segregacji Odpadów Komunalnych w Rudzie Śląskiej przy ul. Zajęczej (działki nr 771/496 i 772/496)”.
08.10.2010 08:53 KKS.7624-22/10 Zawiadomienie stron: „SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Ruda Śląska”.
07.10.2010 16:20 UA.76241-1/10 Obwieszczenie w spr. "Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Rudzie Śląskiej dla GZM".
06.10.2010 10:01 KKS.6210-37/10 Wszczęcie postępowania: "Przekroczenie rowu Cetnik w ulicy Kanałowej w Katowicach projektowanym wodociągiem Ф 160 PE pod dnem przepustu metodą przewiertu sterowanego".
06.10.2010 09:33 KKS.6210-36/10 Wszczęcie postępowania: "Wykonanie urządzenia wodnego w postaci 15 komór drenażowych Navotech typu NH-20 (...)".
20.09.2010 11:22 KKS.7624-31/10 Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
20.09.2010 11:19 KKS.7624-31/10 Ocena oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.”Budowa drogi publicznej w Zabrzu, łączącej węzeł „Wspólna” autostrady A-4 z ulicą Makoszowską.
17.09.2010 08:56 KKS.6210-34/10 Postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejście przebudowywaną siecią wodociągową Ø 90 mm pod dnem rowu R – 9 w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach w rejonie...
16.09.2010 10:17 KKS.7624-17/10 Informacja o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami)
14.09.2010 09:30 KKS.6210-33/10 Postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu DN 500 na prawej skarpie rzeki Czarniawki.
13.09.2010 08:57 KKS.76403-126/10 Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-2015.
02.09.2010 14:53 KKS.7624-22/10 Obwieszczenie w sprawie przedsięwzięcia pn.”SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Ruda Śląska”
01.09.2010 10:08 KKS.7624-13/10 Obwieszczenie w sprawie przedsięwzięcia pn. „Instalacja do odzysku odpadów powstających z rozbiórki hałdy przy ul. Starej w Rudzie Śląskiej - Goduli” (działka nr 794/25)
31.08.2010 09:26 KKS.7624-5/10 Decyzja w sprawie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa istniejącego uzbrojenia terenu na działkach o nr: 611/16, 230/15, 816/16, 821/16 związana z projektowanym pawilonem handlowo-usługowym..."
30.08.2010 10:20 KKS.6210-27/10 Wszczęcie postępowania: "Wykonanie przekroczenia rzeki Kłodnicy rurociągiem wody przemysłowej, w km 69+471 w Rudzie Śląskiej (działki o nr 250/11, 183/5, 1300/97, 1310/54)".
24.08.2010 15:47 KKS.6210-28/10 Wszczęcie postępowania: "Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, (…) ścieków przemysłowych (...), z terenu projektowanej bezdotykowej, samoobsługowej myjni samochodowej przy ul. Goduli (...)".
16.08.2010 13:19 KKS.7624-22/10 Postanowienie w spr.: „SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Ruda Śląska”.
02.08.2010 14:05 KKS.6210-29/10 Wszczęcie postępowania: "Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych Chorzowsko–Świętochłowickiego PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie przy ul.Składowej 1, ścieków przemysłowych zawierających (...)".
26.07.2010 09:53 KKS.7624-15/09 Decyzja w sprawie: „Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji”.
23.07.2010 13:50 KKS.6210-26/10 Wszczęcie postępowania: "Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu stacji elektroenergetycznej 110/20/6 kV „Lech” w Rudzie Śląskiej przy ul. Szyb Andrzeja (działka nr 1810/234), (...)".

1 2 następna