Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.02.2011 11:22 45/IV/2010 45/IV/2010 zmieniajaca uchwałę nr 1087/LXI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
11.02.2011 10:16 43/IV/2010 43/IV/2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr 1126/LXIII/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych...
11.02.2011 10:10 42/IV/2010 42/IV/2010 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 234/XV/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.08.2007 r....
11.02.2011 09:51 40/IV/2010 40/IV/2010 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne...
11.02.2011 09:41 35/III/2010 35/III/2010 w sprawie uchylenia uchwały nr 1088/LXI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie...
11.02.2011 09:24 10/III/2010 10/III/2010 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
23.12.2010 12:01 1208/LXXIII/2010 1208/LXXIII/2010 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
23.12.2010 11:45 1207/LXXIII/2010 1207/LXXIII/2010 w sprawie zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej "Senior" w Rudzie Śląskiej
10.11.2010 15:37 1198/LXXII/2010 1198/LXXII/2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr 1126/LXIII/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24.06.2010 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie ...
10.11.2010 15:31 1189/LXXII/2010 1189/LXXII/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
10.11.2010 09:48 1183/LXXI/2010 1183/LXXI/2010 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
10.11.2010 09:27 1178/LXIX/2010 1178/LXIX/2010 w sprawie zmiany uchwały Nr 933/XLIX/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.09.2009 r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych na terenie Miasta Ruda Śląska do kategorii dróg gminnych
10.11.2010 09:09 1166/LXIX/2010 1166/LXIX/2010 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Ruda Śląska
10.11.2010 08:56 1141/LXVI/2010 1141/LXVI/2010 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
08.11.2010 15:20 1188/LXXII/2010 1188/LXXII/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych oraz uchwałę dotyczącą zmiany tej uchwały
08.11.2010 11:59 1177/LXIX/2010 1177LXIX/2010 w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej Nr 176 020 S, ulicy Plac Jana Pawła II, dotychczasowej kategorii drogi gminnej
08.11.2010 11:42 1181/LXIX/2010 1181/LXIX/2010 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach i zakładach pomocy społecznej
06.10.2010 13:22 1145/LXVI/2010 1145/LXVI/2010 w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej
06.10.2010 13:11 1144/LXVI/2010 1144/LXVI/2010 w sprawie określania warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka i osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej
20.09.2010 12:07 1125/LXIII/2010 1125/LXIII/2010 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
17.09.2010 12:52 1155/LXVI/2010 1155/LXVI/2010 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wyminionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
01.09.2010 12:57 1126/LXIII/2010 1126/LXIII/2010 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska
26.07.2010 11:24 1108/LXI/2010 1108/LXI/2010 w sprawie ustaleniea regulaminu targowisk stałych oraz czasowych zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska
26.07.2010 11:19 1084/LXI/2010 1084/LXI/2010 w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi i garażami stanowiącymi własność Gminy Ruda Śląska lub będącymi w jej posiadaniu
26.07.2010 11:02 1083/LXI/2010 1083/LXI/2010 zmieniająca uchwałę Nr 670/XXXVI/2005 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 10.02.2005 r. w sprawie przyznania oraz określenia zasad udzielania pierszeństwa najemcom lub dzierżawcą
26.07.2010 10:50 1082/LXI/2010 1082/LXI/2010 zmianiająca uchwałę 669/XXXVI/2005 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 10.02.2005 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne
26.07.2010 10:44 1099/LXI/2010 1099/LXI/2010 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ruda Śląska
26.07.2010 10:36 1098/LXI/2010 1098/LXI/2010 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ruda Śląska
26.07.2010 10:22 1097/LXI/2010 1097/LXI/2010 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ruda Śląska
26.07.2010 10:13 1096/LXI/2010 1096/LXI/2010 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ruda Śląska
26.07.2010 10:08 1095/LXI/2010 1095/LXI/2010 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ruda Śląska
26.07.2010 09:55 1094/LXI/2010 1094/LXI/2010 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ruda Śląska
07.07.2010 10:40 1109/LXI/10 1109/LXI/2010 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
07.07.2010 10:34 1088/LXI/10 1088/LXI/2010 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej
07.07.2010 10:26 1087/LXI/10 1087/LXI/2010 zmieniająca uchwałę nr 364/XVI/2003 w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
07.07.2010 10:19 1086/LXI/10 1086/LXI/2010 zmieniająca uchwałę 237/XV/2007 w sprawie ustalenia Regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
07.07.2010 10:05 1072/LX/10 1072/LX/2010 zmieniająca uchwałę nr 782/XLI/2009 w sprawie aktualizacji i dostosowania opisu granic obwodów głosowania
07.07.2010 09:49 1071/LX/10 1071/LX/2010 w sprawie zmiany granic stałych obwodów głosowania
07.07.2010 09:37 1068/LVII/10 1068/LVII/2010 w sprawie: nadania nazwy odcinkowi autostady A-4
07.07.2010 09:27 1030/LV/10 1030/LV/2010 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
07.07.2010 08:58 1049/LV/10 1049/LV/2010 zmieniająca uchwałę nr 504/XXV/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.04.2008 r.
07.07.2010 08:47 1031/LV/10 1031/LV/2010 w sprawie zmian w uchwale nr 955/LIII/06 Rady Miejkiej z dnia 12.01.2006r.
06.07.2010 13:55 1017/LV/10 1017/LV/2010 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej
01.07.2010 15:57 1016/LV/10 1016/LV/2010 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej