Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.06.2009 12:50 PC.PM.0151-1320/09 1320/09 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Gierałtowskiego 29 w Rudzie Śląskiej
15.06.2009 12:48 PC.PM.0151-1319/09 1319/09 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7 w Rudzie Śląskiej
15.06.2009 12:45 PC.PM.0151-1318/09 1318/09 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Poradni Medycyny Pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Szpaków 33 w Rudzie Śląskiej
15.06.2009 12:43 PC.PM.0151-1317/09 1317/09 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Niedurnego 50 d w Rudzie Śląskiej
15.06.2009 12:39 PC.PM.0151-1316/09 1316/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Budowa osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego przy ul. Cynkowej – Wysokiej w Rudzie Śląskiej – Czarnym Lesie – II etap”
15.06.2009 12:36 PC.PM.0151-1315/09 1315/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:"Wykonanie ostatecznego podziału nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Edmunda Kokota”
15.06.2009 12:33 PC.PM.0151-1314/09 1314/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórek obiektów mostowych na terenie Miasta Ruda Śląska"
15.06.2009 12:30 PC.PM.0151-1311/09 1311/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Modernizacja i renowacja zabytkowego osiedla kolonii robotniczej KAUFHAUS w Rudzie Śląskiej dzielnica Nowy Bytom – infrastruktura zewnętrzna ETAP IA”
15.06.2009 12:20 PC.PM.0151-1310/09 1310/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Świadczenie usług łączności telefonii komórkowej dla potrzeb Urzędu Miasta Ruda Śląska wraz z dostawą aparatów telefonicznych”
08.06.2009 13:33 PC.PM.0151-1309/09 1309/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Opracowanie dokumentacji wykonawczej oraz wykonanie remontu pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Norwida 10 w Rudzie Śląskiej dzielnicy Ruda”
08.06.2009 13:30 PC.PM.0151-1308/09 1308/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Opracowanie dokumentacji wykonawczej oraz wykonanie remontu pomieszczeń w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 38 przy ul. Astrów 5 w Rudzie Śląskiej dzielnicy Ruda”
08.06.2009 13:26 PC.PM.0151-1307/09 1307/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Remont budynku mieszkalnego w Rudzie Śląskiej przy ul. Sejmu Śląskiego 4”
08.06.2009 13:22 PC.PM.0151-1306/09 1306/09 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację zadania zleconego z zakresu promocji i organizacji wolontariat dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr PC.PM.0151-1061/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 29 grudnia 2008r.
08.06.2009 13:16 PC.PM.0151-1305/09 1305/09 w sprawie oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej z jednoczesną sprzedażą usytuowanych na niej budynków położonych w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ulicy Piastowskiej 54 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
08.06.2009 12:53 PC.PM.0151-1304/09 1304/09 w sprawie przekazania dotychczasowego wyposażenia Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej Ośrodkowi Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej
08.06.2009 12:52 PC.PM.0151-1303/09 1303/09 w sprawie odwołania Pani Elżbiety Woszczyny ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej
08.06.2009 12:49 PC.PM.0151-1302/09 1302/09 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu przy ulicy Chorzowskiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
08.06.2009 12:47 PC.PM.0151-1301/09 1301/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Remont Plant Niepodległości w Rudzie Śląskiej - Goduli”
08.06.2009 12:42 PC.PM.0151-1300/09 1300/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Remont elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. 1 Maja 282 w Rudzie Śląskiej”
08.06.2009 12:37 PC.PM.0151-1299/09 1299/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ulicy Piotra Niedurnego 24-26 w Rudzie Śląskiej”
08.06.2009 12:34 PC.PM.0151-1298/09 1298/09 zmieniające Zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2008 r. nr PC.PM.0151-1063/08 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku przy ul. Kaszubskiej nr 5 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
28.05.2009 15:14 PC.PM.0151-1297/09 1297/09 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu zamkniętego w ramach Priorytetu IX Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
28.05.2009 15:11 PC.PM.0151-1296/09 1296/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Mickiewicza 2 w Rudzie Śląskiej”
28.05.2009 15:10 PC.PM.0151-1295/09 1295/09 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 01 mieszczącego się w budynku przy ulicy Radoszowskiej nr 108 w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach
28.05.2009 15:08 PC.PM.0151-1294/09 1294/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 przy ul. Kłodnickiej 91 w Rudzie Śląskiej”
28.05.2009 15:05 PC.PM.0151-1293/09 1293/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Termomodernizacja budynku gimnazjum nr 5 przy ul. Bytomskiej 1 w Rudzie Śląskiej”
28.05.2009 15:00 PC.PM.0151-1292/09 1292/09 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr PC.PM.0151-1243/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 04 maja 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup, dostawę, instalację, konfigurację sprzętu komputerowego wraz z konfiguracją istniejącej infrastruktury sieciowej”
28.05.2009 14:58 PC.PM.0151-1290/09 1290/09 w sprawie nabycia od Klubu Sportowego „SLAVIA” Ruda Śląska z siedzibą w Rudzie Śląskiej w drodze wykupu prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego, położonego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Pawła obejmującego działkę 972/21 o powierzchni 5217 m2, obręb Orzegów, k.m.3
28.05.2009 14:58 PC.PM.0151-1291/09 1291/09 w sprawie określenia procentowego udziału poszczególnych elementów w stawce czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych
28.05.2009 14:54 PC.PM.0151-1289/09 1289/09 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Kędzierzyńskiej nr 20, 20A, 20B w Rudzie Śląskiej – Rudzie
28.05.2009 14:50 PC.PM.0151-1288/09 1288/09 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Karola Goduli nr 7 w Rudzie Śląskiej – Goduli
28.05.2009 14:47 PC.PM.0151-1287/09 1287/09 zmieniające Zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 16.03.2009 r. nr PC.PM.0151-1176/09 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 3 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej – Goduli przy ulicy Szyb Zofii
28.05.2009 14:35 PC.PM.0151-1286/09 1286/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ballestremów 16
28.05.2009 14:33 PC.PM.0151-1285/09 1285/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Przychodni Rehabilitacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Podlas 34
28.05.2009 14:32 PC.PM.0151-1284/09 1284/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Poradni Medycyny Pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Szpaków 33
28.05.2009 14:31 PC.PM.0151-1283/09 1283/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
28.05.2009 14:28 PC.PM.0151-1282/09 1282/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedurnego 50 d
28.05.2009 14:26 PC.PM.0151-1281/09 1281/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Szpaków 33
28.05.2009 14:24 PC.PM.0151-1280/09 1280/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 3
28.05.2009 14:22 PC.PM.0151-1279/09 1279/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotne w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6
28.05.2009 14:07 PC.PM.0151-1278/09 1278/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7
28.05.2009 14:05 PC.PM.0151-1277/09 1277/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Gierałtowskiego 29
28.05.2009 14:02 PC.PM.0151-1276/09 1276/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13
28.05.2009 13:48 PC.PM.0151-1275/09 1275/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12
28.05.2009 13:45 PC.PM.0151-1274/09 1274/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. Niedzieli 51 b
28.05.2009 13:42 PC.PM.0151-1273/09 1273/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
25.05.2009 12:30 PC.PM.0151-1272/09 1272/09 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, w postaci służebności drogi, obciążającego część działki nr 560/230 o pow. 1826 m2, stanowiącej własność Gminy Miasta Rudzie Śląska, na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 551/231 o pow. 5038 m2
25.05.2009 12:26 PC.PM.0151-1271/09 1271/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szafranka 4 w Rudzie Śląskiej – Chebziu”
25.05.2009 12:17 PC.PM.0151-1270/09 1270/09 zmieniające zarządzenie nr PC.PM.0151-1201/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 30 marca 2009 w sprawie przekazania dotychczasowego wyposażenia Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Rudzie Śląskiej
25.05.2009 12:13 PC.PM.0151-1269/09 1269/09 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 roku w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w zarządzanie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska, a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. z późniejszymi zmianami

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna