Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.05.2009 12:04 PC.PM.0151-1268/09 1268/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowaniamo udzielenie zamówienia publicznego na: Remont elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ulicy Piastowskiej 7 w Rudzie Śląskiej”
25.05.2009 11:59 PC.PM.0151-1267/09 1267/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Określenie granic i powierzchni nieruchomości, które przeszły na własność Skarbu Państwa lub własność jednostki samorządu terytorialnego w części zajętej pod drogi publiczne – w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. i innych tytułów oraz w przypadkach uzasadnionych, poprzedzenie tych pomiarów rozgraniczeniem”
25.05.2009 11:56 PC.PM.0151-1266/09 1266/09 w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Halembie pomiędzy ulicami 1-go Maja i Jadwigi Śląskiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
25.05.2009 11:32 PC.PM.0151-1265/09 1265/09 w sprawie sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ulicy 1-go Maja z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
25.05.2009 11:26 PC.PM.0151-1264/09 1264/09 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Gliwickiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
25.05.2009 11:22 PC.PM.0151-1263/09 1263/09 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej u zbiegu ulic Józefa Janty i Aleksandra Puszkina z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
25.05.2009 11:20 PC.PM.0151-1262/09 1262/09 w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Mikołaja Reja z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
25.05.2009 11:10 PC.PM.0151-1261/09 1261/09 w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Mikołaja Reja z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
25.05.2009 11:07 PC.PM.0151-1260/09 1260/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: "Zakup paliwa do samochodów służbowych Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej"
25.05.2009 11:03 PC.PM.0151-1259/09 1259/09 w sprawie sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Bykowinie przy ulicy Wojciecha Korfantego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
25.05.2009 11:00 PC.PM.0151-1258/09 1258/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: "Przebudowa i rozbudowa budynku „A” Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej ul. Główna 11 dla potrzeb zakładu pielęgnacyjno –opiekuńczego”
25.05.2009 10:55 PC.PM.0151-1257/09 1257/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingów w Rudzie Śląskiej”
15.05.2009 13:13 PC.PM.0151-1253/09 1253/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej
15.05.2009 13:03 PC.PM.0151-1256/09 1256/09 w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu korzystania z usług publicznych świadczonych przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”
15.05.2009 13:01 PC.PM.0151-1255/09 1255/09 w sprawie wysokości opłaty eksploatacyjnej (innej niż opłata targowa) obowiązującej na targowiskach stałych i czasowych zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska
15.05.2009 13:00 PC.PM.0151-1254/09 1254/09 zmieniające Zarządzenie w sprawie wdrożenia i działania Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO
15.05.2009 12:57 PC.PM.0151-1252/09 1252/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej
15.05.2009 12:56 PC.PM.0151-1251/09 1251/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Żłobka Miejskiego w Rudzie Śląskiej
15.05.2009 12:54 PC.PM.0151-1250/09 1250/09 w sprawie przekazywania dotychczasowego wyposażenia Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej Domowi Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej
15.05.2009 12:53 PC.PM.0151-1249/09 1249/09 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr PC.PM.0151-1235/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Informatyzację Przychodni Rejonowej SP ZOZ przy ulicy Makuszyńskiego 7 w Rudzie Śląskiej”
15.05.2009 12:50 PC.PM.0151-1248/09 1248/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przeprowadzenie badań geotechnicznych polegających na wstępnym rozpoznaniu warunków gruntowo-wodnych dla niezabudowanych działek położonych w Rudzie Śląskiej”
15.05.2009 12:48 PC.PM.0151-1247/09 1247/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Remont kapitalny windy w budynku przy ul. 1-go Maja 316”
15.05.2009 12:38 PC.PM.0151-1246/09 1246/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.;Remont pomieszczeń szaletu miejskiego w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy skrzyżowaniu ulicy Oświęcimskiej z ulicą Piłsudskiego"
15.05.2009 12:35 PC.PM.0151-1245/09 1245/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Promocja Miasta Ruda Śląska poprzez działalność klubu sportowego w rozgrywkach sportowych”
06.05.2009 13:48 PC.PM.0151-1244/09 1244/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „wykonanie ostatecznego podziału nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Edmunda Kokota”
06.05.2009 13:45 PC.PM.0151-1243/09 1243/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Zakup, dostawa, instalacja, konfiguracja sprzętu komputerowego wraz z konfiguracją istniejącej infrastruktury sieciowej”
06.05.2009 13:43 PC.PM.0151-1242/09 1242/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Wykonanie ostatecznych podziałów nieruchomości dla potrzeb bieżącej działalności Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ruda Śląska”
06.05.2009 13:40 PC.PM.0151-1241/09 1241/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej w Rudzie Śląskiej
06.05.2009 13:30 PC.PM.0151-1240/09 1240/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej
06.05.2009 13:15 PC.PM.0151-1239/09 1239/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych w Rudzie Śląskiej
05.05.2009 13:12 PC.PM.0151-1238/09 1238/09 w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr PC.PM.0151-1122/09 z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Usługi telefoniczne i przesyłu danych”
05.05.2009 11:45 PC.PM.0151-1237/09 1237/09 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 21, Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 4, Szkoły Podstawowej Nr 13, Gimnazjum Nr 14, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ponadgimnazjalnych im. Herberta Clarka Hoovera oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego
05.05.2009 11:34 PC.PM.0151-1236/09 1236/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego finansowego Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska
30.04.2009 13:39 PC.PM.0151-1235/09 1235/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Informatyzacja Przychodni Rejonowej SP ZOZ przy ulicy Makuszyńskiego 7 w Rudzie Śląskiej”
30.04.2009 13:38 PC.PM.0151-1234/09 1234/09 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska wkładu niepieniężnego do Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Tychach
30.04.2009 13:36 PC.PM.0151-1233/09 1233/09 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska wkładu pieniężnego do Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach
30.04.2009 13:35 PC.PM.0151-1232/09 1232/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „wymiana stolarki okiennej w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 24 przy ul. Energetyków 9 w Rudzie Śląskiej - Halembie
30.04.2009 13:32 PC.PM.0151-1231/09 1231/09 w sprawie przekazania dotychczasowego wyposażenia Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Rudzie Śląskiej
30.04.2009 13:31 PC.PM.0151-1230/09 1230/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Aktywności Zawodowej – Zakład Usług Pralniczych
30.04.2009 13:26 PC.PM.0151-1229/09 1229/09 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 01 mieszczącego się w budynku położonym przy ulicy Kościuszki nr 4 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
30.04.2009 12:25 PC.PM.0151-1228/09 1228/09 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Sikorek z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
30.04.2009 12:23 PC.PM.0151-1227/09 1227/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Sporządzenie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dla obszarów wg uchwał o Nr: 748/XXXIX/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.02.2009r. oraz 767/XLI/2009, 768/XLI/2009, 769/XLI/2009, 770/XLI/2009, 771/XLI/2009, 772/XLI/2009, 773/XLI/2009, 774/XLI/2009, 775/XLI/2009, 776/XLI/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 3.04.2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska”
21.04.2009 13:35 PC.PM.0151-1226/09 1226/09 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu" Organizacja imprez turystyczno - krajoznawczych od 15 kwietnia do 31 grudnia 2009" dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem nr PC.PM.0151-1045/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 15.12.2008 r.
21.04.2009 13:32 PC.PM.0151-1225/09 1225/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 15 przy ul. Energetyków 15 w Rudzie Śląskiej - Halembie”
21.04.2009 13:29 PC.PM.0151-1224/09 1224/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej
21.04.2009 13:27 PC.PM.0151-1223/09 1223/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dostawa sortów mundurowych dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej”
16.04.2009 11:03 PC.PM.0151-1222/09 1222/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
16.04.2009 11:02 PC.PM.0151-1221/09 1221/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej
16.04.2009 10:58 PC.PM.0151-1220/09 1220/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej
16.04.2009 10:55 PC.PM.0151-1219/09 1219/09 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 roku w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w zarządzanie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska, a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. z późniejszymi zmianami

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna