Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.04.2009 10:53 PC.PM.0151-1218/09 1218/09 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Niedurnego 50D, zainwestowanej budynkiem, w którym mieści się między innymi Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna
16.04.2009 10:50 PC.PM.0151-1217/09 1217/09 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej, stanowiącej drogę dojazdową do pobliskich zabudowań
16.04.2009 10:41 PC.PM.0151-1216/09 1216/09 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn.: "Rehabilitacja osób niewidomych dorosłych i dzieci”dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr PC.PM.0151-1131/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 9 lutego 2009 roku
16.04.2009 10:33 PC.PM.0151-1215/09 1215/09 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn.: "Rehabilitacja osób niewidomych dorosłych i dzieci”dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr PC.PM.0151-1131/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 9 lutego 2009 roku
10.04.2009 14:13 PC.PM.0151-1214/09 1214/09 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek
10.04.2009 14:11 PC.PM.0151-1213/09 1213/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Rudzie Śląskiej
10.04.2009 14:09 PC.PM.0151-1212/09 1212/09 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „Prowadzenie rehabilitacji niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców miasta Ruda Śląska” dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr PC.PM.0151-1131/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 9 lutego 2009 roku
10.04.2009 14:07 PC.PM.0151-1211/09 1211/09 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „Wspieranie działań w zakresie opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałymi na terenie miasta Ruda Śląska poprzez wyjazdowe warsztaty psychoterapeutyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr PC.PM.0151-1131/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 9 lutego 2009 roku
10.04.2009 14:05 PC.PM.0151-1210/09 1210/09 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „Program wsparcia kobiet po mastektomii i profilaktyka nowotworów piersi” dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr PC.PM.0151-1131/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 9 lutego 2009 roku
10.04.2009 14:01 PC.PM.0151-1209/09 1209/09 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „Prowadzenie rehabilitacji niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców miasta Ruda Śląska” dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr PC.PM.0151-1131/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 9 lutego 2009 roku
10.04.2009 14:00 PC.PM.0151-1208/09 1208/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Wykonanie boisk sportowych przy ul. Gwareckiej 2 w Rudzie Śląskiej – Moje boisko ORLIK 2012”
10.04.2009 13:58 PC.PM.0151-1207/09 1207/09 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 14 mieszczącego się w zespole garaży położonym przy ul. Jana Dobrego w Rudzie Śląskiej – Rudzie
10.04.2009 13:57 PC.PM.0151-1206/09 1206/09 w sprawie nieodpłatnego przekazania przez Bytomską Spółkę Restrukturyzacji Kopalń Spółkę z o.o. z siedzibą w Bytomiu prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 2142/323, zapisanego na karcie mapy 1 obręb Orzegów o powierzchni 565 m2 oraz stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego przy ulicy Orzegowskiej 54 budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną na rzecz Gminy – Miasta Ruda Śląska
10.04.2009 13:55 PC.PM.0151-1205/09 1205/09 w sprawie nieodpłatnego przekazania przez Bytomską Spółkę Restrukturyzacji Kopalń Spółkę z o.o. z siedzibą w Bytomiu prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 1437/200, zapisanego na karcie mapy 1 obręb Orzegów o powierzchni 494 m2 oraz stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego przy ulicy Królowej Jadwigi 23 budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną na rzecz Gminy – Miasta Ruda Śląska
10.04.2009 13:54 PC.PM.0151-1204/09 1204/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej
10.04.2009 13:51 PC.PM.0151-1203/09 1203/09 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w Mieście Ruda Śląska do weryfikacji wniosków o przyznanie stypendium składanych w ramach projektu „Eurostypendium drogą do dyplomu” w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 realizowanego przez Miasto Ruda Śląska oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Stypendialnej w Mieście Ruda Śląska
10.04.2009 13:48 PC.PM.0151-1202/09 1202/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
01.04.2009 15:39 PC.PM.0151-1201/09 1201/09 w sprawie przekazania dotychczasowego wyposażenia Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Rudzie Śląskiej
01.04.2009 15:12 PC.PM.0151-1200/09 1200/09 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr DOO.ORG.0151-36/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 5 lipca 2005r.
30.03.2009 15:09 PC.PM.0151-1199/09 1199/09 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 6 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej – Halembie przy ulicy Międzyblokowej
30.03.2009 14:54 PC.PM.0151-1198/09 1198/09 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny przez Gminę Miasto Ruda Śląska od Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynku byłego Młodzieżowego Klubu Górniczego, położonego przy ul. 1 Maja 32 w Rudzie Śląskiej na działce 2402/113 oraz na nabycie przez Gminę Miasto Ruda Śląska od Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” nieodpłatnej służebności drogi koniecznej zapewniającej dostęp do drogi publicznej ul. 1 Maja na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego działki 2402/113
26.03.2009 12:44 PC.PM.0151-1197/09 1197/09 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu otwartego w ramach Priorytetu IX Działania 9.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
26.03.2009 12:42 PC.PM.0151-1196/09 1196/09 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu zamkniętego w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
26.03.2009 12:41 PC.PM.0151-1195/09 1195/09 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu zamkniętego w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
26.03.2009 12:39 PC.PM.0151-1194/09 1194/09 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu zamkniętego w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
26.03.2009 12:37 PC.PM.0151-1193/09 1193/09 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu zamkniętego w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
26.03.2009 12:34 PC.PM.0151-1192/09 1192/09 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu zamkniętego w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
26.03.2009 12:31 PC.PM.0151-1191/09 1191/09 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu zamkniętego w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
26.03.2009 12:29 PC.PM.0151-1190/09 1190/09 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu zamkniętego w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
26.03.2009 12:27 PC.PM.0151-1189/09 1189/09 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu zamkniętego w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
26.03.2009 12:24 PC.PM.0151-1188/09 1188/09 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu zamkniętego w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
26.03.2009 12:22 PC.PM.0151-1187/09 1187/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Rudzie Śląskiej
26.03.2009 12:19 PC.PM.0151-1186/09 1186/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Modernizacja ul. Chłopskiej w Rudzie Śląskiej"
26.03.2009 12:16 PC.PM.0151-1185/09 1185/09 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr PC.PM.0151-1085/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Barbara – etap II: odcinki B3, B4, B9, B6, B6a, B6-B7”
26.03.2009 12:09 PC.PM.0151-1184/09 1184/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn."Modernizacja ul. Borowej w Rudzie Śląskiej”
26.03.2009 12:06 PC.PM.0151-1183/09 1183/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Wykonanie geodezyjnego określenia objętości masy hałd pocynkowych, badań geotechnicznych, planu rozbiórki i wyceny materiału odzyskiwanego z tych hałd”
26.03.2009 12:04 PC.PM.0151-1182/09 1182/09 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 10 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej – Wirku przy ulicy Głównej
20.03.2009 12:00 PC.PM.0151-1181/09 1181/09 w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali oraz czynszu za najem lokali socjalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta w okresie od dnia 01.07.2009 roku do dnia 30.06.2010 roku
18.03.2009 12:54 PC.PM.0151-1180/09 1180/09 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rudzie Śląskiej
18.03.2009 12:49 PC.PM.0151-1179/09 1179/09 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr PC.PM.0151-1079/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19 stycznia 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szafranka 6 w Rudzie Śląskiej”
18.03.2009 12:45 PC.PM.0151-1178/09 1178/09 uchylające Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : „remont elewacji zabytkowej szkoły zlokalizowanej przy ul. Jankowskiego 2 w Rudzie Śląskiej – Wirku”
18.03.2009 12:41 PC.PM.0151-1177/09 1177/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 41 w Rudzie Śląskiej, ul. Gierałtowskiego 15"
18.03.2009 12:31 PC.PM.0151-1176/09 1176/09 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 3 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej – Goduli przy ulicy Szyb Zofii
11.03.2009 10:55 PC.PM.0151-1175/09 1175/09 zmieniające Zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 20.07.2007 r. nr PC.PM.0151-322/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 mieszczącego się w budynku przy placu Jana Pawła II 2 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
11.03.2009 10:53 PC.PM.0151-1174/09 1174/09 w sprawie wniesienia dodatkowych udziałów do spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Pokoju 13
11.03.2009 10:48 PC.PM.0151-1173/09 1173/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie inwentaryzacji obiektów na potrzeby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami”
11.03.2009 10:44 PC.PM.0151-1172/09 1172/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:"Wykonanie ostatecznych podziałów nieruchomości dla potrzeb bieżącej działalności Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ruda Śląska”
06.03.2009 14:09 PC.PM.0151-1171/09 1171/09 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 38 w Rudzie Śląskiej Pani Sabinie Brzozowskiej
06.03.2009 14:06 PC.PM.0151-1170/09 1170/09 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rudzie Śląskiej Pani Lidii Sładkowskiej
06.03.2009 14:03 PC.PM.0151-1169/09 1169/09 w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Szkoły Policealnej Nr 1 w Rudzie Śląskiej Pani Joannie Babczyńskiej – Serkies

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna