Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.03.2009 13:59 PC.PM.0151-1167/09 1167/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej”
06.03.2009 13:51 PC.PM.0151-1166/09 1166/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Wykonanie cyfrowej ortofotomapy oraz numerycznego modelu terenu na podstawie zdjęć lotniczych dla miasta Ruda Śląska”
06.03.2009 13:49 PC.PM.0151-1165/09 1165/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 przy ul. Kaczmarka 9 w Rudzie Śląskiej”
02.03.2009 12:07 PC.PM.0151-1164/09 1164/09 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „DIABETYCY 2009” dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr PC.PM.0151-1131/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 9 lutego 2009 roku
02.03.2009 12:02 PC.PM.0151-1163/09 1163/09 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „Wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców miasta Ruda Śląska” dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr PC.PM.0151-1131/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 9 lutego 2009 roku
02.03.2009 12:00 PC.PM.0151-1162/09 1162/09 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „Wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców Miasta Ruda Śląska” dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr PC.PM.0151-1131/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 9 lutego 2009 roku
02.03.2009 11:58 PC.PM.0151-1161/09 1161/09 w sprawie odrzucenia oferty na realizację programu z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. "Wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców miasta Ruda Śląska dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr PC.PM.0151-1131/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 9 lutego 2009 roku
02.03.2009 11:56 PC.PM.0151-1160/09 1160/09 w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska
02.03.2009 11:45 PC.PM.0151-1159/09 1159/09 w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty fundacji oraz organizacji pozarządowych na realizację w roku 2009 zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
02.03.2009 11:36 PC.PM.0151-1158/09 1158/09 w sprawie zatwierdzenia oferty na realizację programu z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn."Godne życie i umieranie” dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr PC.PM.0151-1131/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 9 lutego 2009 roku
25.02.2009 14:16 PC.PM.0151-1157/09 1157/09 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania zleconego z zakresu przeciwdziałania marginalizacji społecznej osób starszych dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr PC.PM.0151-1061/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 29 grudnia 2008r.
25.02.2009 14:13 PC.PM.0151-1156/09 1156/09 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania zleconego z zakresu integrowania mniejszości narodowych zamieszkujących Rudę Śląską dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr PC.PM.0151-1061/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 29 grudnia 2008r.
25.02.2009 14:11 PC.PM.0151-1155/09 1155/09 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania zleconego z zakresu przeciwdziałania marginalizacji społecznej osób starszych dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr PC.PM.0151-1061/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 29 grudnia 2008r.
25.02.2009 14:08 PC.PM.0151-1154/09 1154/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "wykonanie w roku 2009 wznowień ze wskazaniem granic nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej"
25.02.2009 14:05 PC.PM.0151-1153/09 1153/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Halemba – Etap II: Odcinki A7, A11, A12, Z3”
25.02.2009 14:03 PC.PM.0151-1152/09 1152/09 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w dziedzinie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
25.02.2009 13:53 PC.PM.0151-1151/09 1151/09 w sprawie odpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości Miasta Ruda Śląska udziału we własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 1955/251 zapisanej na karcie mapy 8 w obrębie Nowa Wieś oraz w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej pod nr KW 13710, przeznaczonej pod budowę fragmentu trasy N-S na odcinku od autostrady A-4 do ul. Bielszowickiej w Rudzie Śląskiej
25.02.2009 13:51 PC.PM.0151-1150/09 1150/09 w sprawie ustalenia średniego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 w Rudzie Śląskiej
25.02.2009 13:50 PC.PM.0151-1149/09 1149/09 w sprawie ustalenia średniego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 w Rudzie Śląskiej
25.02.2009 13:49 PC.PM.0151-1148/09 1148/09 w sprawie ustalenia średniego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w Rudzie Śląskiej
25.02.2009 13:46 PC.PM.0151-1147/09 1147/09 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu interwencyjno – socjalizacyjnego Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej
19.02.2009 13:24 PC.PM.0151-1146/09 1146/09 w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Domu Kultury w Rudzie Śląskiej
18.02.2009 14:38 PC.PM.0151-1145/09 1145/09 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntów położonych w Rudzie Śląskiej od CTL Maczki - Bór Spółki z o.o. z siedzibą w Sosnowcu w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości
18.02.2009 11:58 PC.PM.0151-1144/09 1144/09 zmieniające zarządzenie nr PC.PM.0151-733/08 w sprawie powołania Pełnomocnika oraz Zespołu Monitorującego ds. Rewitalizacji
18.02.2009 11:56 PC.PM.0151-1143/09 1143/09 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ulicy Chorzowskiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
18.02.2009 11:54 PC.PM.0151-1142/09 1142/09 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Elizy Orzeszkowej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
18.02.2009 11:53 PC.PM.0151-1141/09 1141/09 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SOR.PM.0151-88/06 Miasta Ruda Śląska z dnia 27 lutego 2006r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rudzie Śląskiej
18.02.2009 11:51 PC.PM.0151-1140/09 1140/09 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 02 mieszczącego się w budynku przy ulicy Kamiennej nr 31A w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach
18.02.2009 11:50 PC.PM.0151-1139/09 1139/09 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu interwencyjno – socjalizacyjnego Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej
11.02.2009 13:31 PC.PM.0151-1138/09 1138/09 w sprawie wyrażenia zgody na czasowe przeniesienie siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 20 Rudzie Śląskiej
11.02.2009 13:29 PC.PM.0151-1137/09 1137/09 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej – Ośrodku dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa” prowadzonym przez Caritas Archidiecezji Katowickiej w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul. Kłodnickiej 103
11.02.2009 13:27 PC.PM.0151-1136/09 1136/09 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza, w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Piłsudskiego 43
11.02.2009 13:23 PC.PM.0151-1135/09 1135/09 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej - Orzegowie przy ul. Puszkina 7
11.02.2009 13:18 PC.PM.0151-1134/09 1134/09 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza, w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 3
11.02.2009 11:42 PC.PM.0151-1133/09 1133/09 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej – Ośrodku „Święta Elżbieta”, prowadzonym przez Caritas Archidiecezji Katowickiej w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ul. Wolności 30
11.02.2009 11:39 PC.PM.0151-1132/09 1132/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Letnie oczyszczanie dróg na terenie miasta Ruda Śląska”
11.02.2009 11:37 PC.PM.0151-1131/09 1131/09 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia realizowanych w 2009 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
11.02.2009 11:29 PC.PM.0151-1130/09 1130/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Adaptacja budynku przy ul. Norwida 15 w Rudzie Śląskiej”
04.02.2009 10:07 PC.PM.0151-1129/09 1129/09 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 38, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 i Szkoły Policealnej Nr 1
04.02.2009 10:05 PC.PM.0151-1128/09 1128/09 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego stanowiącego garaż murowany nr 3 położony w zespole 5 boksów garażowych w Rudzie Śląskiej przy ul. Łukowej z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat ułamkowej części działki nr 3234/159, na której jest usytuowany
04.02.2009 10:02 PC.PM.0151-1127/09 1127/09 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego stanowiącego garaż murowany nr 6 położony w zespole 40 boksów garażowych w Rudzie Śląskiej przy ul. Lwa Tołstoja z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat ułamkowej części działki nr 2320/44, na której jest usytuowany i ustanowieniem odpłatnej służebności gruntowej na działce nr 2323/44
04.02.2009 09:58 PC.PM.0151-1126/09 1126/09 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego stanowiącego garaż murowany nr 8 położony w zespole 11 boksów garażowych w Rudzie Śląskiej przy ul. Szyb Zofii - Ludwika Solskiego z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat ułamkowej części działki nr 597/43, na której jest usytuowany i ustanowieniem odpłatnej służebności gruntowej na działce nr 748/43
04.02.2009 09:56 PC.PM.0151-1125/09 1125/09 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego stanowiącego garaż murowany nr 22 położonego w zespole 27 boksów garażowych w Rudzie Śląskiej przy ul. Jana Dobrego z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat ułamkowej części działki nr 1115/43, na której jest usytuowany i ustanowieniem odpłatnej służebności gruntowej na działce nr 1119/43
04.02.2009 09:52 PC.PM.0151-1124/09 1124/09 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego stanowiącego garaż murowany nr 20 położony w zespole 8 boksów garażowych w Rudzie Śląskiej przy ul. Solidarności z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat ułamkowej części działki nr 668/2, na której jest usytuowany i ustanowieniem odpłatnej służebności gruntowej na działce nr 1329/2
04.02.2009 09:47 PC.PM.0151-1123/09 1123/09 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 roku w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w zarządzanie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska, a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z późniejszymi zmianami
04.02.2009 09:43 PC.PM.0151-1122/09 1122/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Usługi telefoniczne i przesyłu danych"
04.02.2009 09:41 PC.PM.0151-1121/09 1121/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa zespołu garaży przy ul. Furgoła w rejonie hałdy pocynkowej w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu”
04.02.2009 09:39 PC.PM.0151-1120/09 1120/09 w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie pozbawienia drogi Nr 2948 S Ligota Toszecka – Kotulin (Gmina Toszek) kategorii drogi powiatowej
04.02.2009 09:38 PC.PM.0151-1119/09 1119/09 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 48 usytuowanego w budynku przy ul. 1 Maja 318 w Rudzie Śląskiej – Wirku
04.02.2009 09:37 PC.PM.0151-1118/09 1118/09 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 5 usytuowanego w budynku nr 27 przy ul. Wojska Polskiego w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna