Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.01.2012 14:19 PR.0007.315.2011 PR.0007.315.2011 w sprawie zmiany uchwały nr PR.0007.67.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku miejskim
27.01.2012 14:14 PR.0007.314.2011 PR.0007.314.2011 w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski "Misiakowo" w Rudzie Śląskiej
27.01.2012 14:10 PR.0007.313.2011 PR.0007.313.2011 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski "Misiakowo" w Rudzie Śląskiej
27.01.2012 14:04 PR.0007.312.2011 PR.0007.312.2011 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Rudzie Śląskiej
27.01.2012 13:43 PR.0007.310.2011 PR.0007.310.2011 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej - Chebziu w rejonie DTŚ i ul. Zabrzańskiej
27.01.2012 13:36 PR.0007.309.2011 PR.0007.309.2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
27.01.2012 13:16 PR.0007.308.2011 PR.0007.308.2011 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarownania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
27.01.2012 13:08 PR.0007.307.2011 PR.0007.307.2011 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
27.01.2012 13:02 PR.0007.306.2011 PR.0007.306.2011 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Ślaska.
27.01.2012 12:58 PR.0007.305.2011 PR.0007.305.2011 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
27.01.2012 12:51 PR.0007.304.2011 PR.0007.304.2011 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
27.01.2012 12:33 PR.0007.303.2011 PR.0007.303.2011 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
27.01.2012 12:30 PR.0007.302.2011 PR.0007.302.2011 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska na rok 2012
27.01.2012 12:24 PR.0007.299.2011 PR.0007.299.2011 w sprawie nadania statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Lipa 3
27.01.2012 12:19 PR.0007.297.2011 PR.0007.297.2011 w sprawie nadania statutu Przychodni Specjalistycznemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Szpaków 33
27.01.2012 12:15 PR.0007.295.2011 PR.0007.295.2011 w sprawie nadania statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4....
27.01.2012 12:12 PR.0007.294.2011 PR.0007.294.2011 w sprawie zmiany Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. Niedzieli 51 b ...
27.01.2012 12:02 PR.0007.290.2011 PR.0007.290.2011 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
27.01.2012 11:59 PR.0007.289.2011 PR.0007.289.2011 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna
27.01.2012 11:53 PR.0007.287.2011 PR.0007.287.2011 w sprawie ustaleniu dla terenu miasta Ruda Śląska liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierajacych powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa)
27.01.2012 11:38 PR.0007.282.2011 PR.0007.282.2011 w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012.
14.12.2011 13:09 PR.0007.278.2011 PR.0007.278.2011 w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach gminy Pilchowice oraz zmiany Statut Związku.
14.12.2011 13:07 PR.0007.277.2011 PR.0007.277.2011 w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach gminy Lędziny oraz zmiany Statutu Związku
14.12.2011 12:32 PR.0007.270.2011 PR.0007.270.2011 zmieniająca uchwałę Nr 1208/LXXIII/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków (...)
14.12.2011 12:10 PR.0007.265.2011 PR.0007.265.2011 w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
14.12.2011 12:07 PR.0007.264.2011 PR.0007.264.2011 w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
14.12.2011 11:54 PR.0007.263.2011 PR.0007.263.2011 w sprawie opłaty od posiadania psów oraz zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa
14.12.2011 11:49 PR.0007.262.2011 PR.0007.262.2011 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 652/XXXV/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28.11.2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
14.12.2011 11:20 PR.0007.261.2011 PR.0007.261.2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
14.12.2011 11:15 PR.0007.260.2011 PR.0007.260.2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
14.12.2011 10:28 PR.0007.272.2011 PR.0007.272.2011 w sprawie nadania statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. J. Niedzieli 51 b
17.11.2011 14:05 PR.0007.249.2011 PR.0007.249.2011 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska.
17.11.2011 14:02 PR.0007.248.2011 PR.0007.248.2011 w sprawie zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
11.10.2011 15:07 PR.0007.237.2011 PR.0007.237.2011 w sprawie zmiany nazwy części ulicy Grzybowej, stanowiącej drogę publiczną w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach
11.10.2011 15:04 PR.0007.236.2011 PR.0007.236.2011 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, będącej odgałęzieniem ulicy Kingi w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach
15.09.2011 11:26 PR.0007.188.2011 PR.0007.188.2011 w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznacz.
15.09.2011 11:24 PR.0007.181.2011 PR.0007.181.2011 w sprawie utworzenia obwodów głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej oraz domach pomocy społecznej w Rudzie Śląskiej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej
15.09.2011 11:20 PR.0007.179.2011 PR.0007.179.2011 w sprawie zmiany uchwały nr PR.0007.44.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Izby Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej
15.09.2011 11:06 PR.0007.173.2011 PR.0007.173.2011 w sprawie zmiany uchwały nr 1087/LXI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 13 maja 2010 r. w sparwie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Ślaskiej
15.09.2011 10:56 PR.0007.172.2011 PR.0007.172.2011 w sprawie zmiany uchwały nr 363/XIX/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.11.2007 w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Ośrodek Interwencji Kryzysowej (...)
15.09.2011 10:51 PR.0007.170.2011 PR.0007.170.2011 zmieniająca uchwałę nr 40/IV/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta (... )
15.09.2011 10:49 PR.0007.167.2011 PR.0007.167.2011 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność (...)
15.09.2011 10:43 PR.0007.163.2011 PR.0007.163.2011 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, oprózniania zbiorników (...)
21.07.2011 12:26 PR.0007.148.2011 PR.0007.148.2011 zmieniająca uchwałę Nr 360/XIX/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 listopada 2007 roku(...)
21.07.2011 12:20 PR.0007.147.2011 PR.0007.147.2011 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Ruda Śląska
21.07.2011 12:10 PR.0007.145.2011 PR.0007.145.2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr 1126/LXIII/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24 czerwca 2010 r.(...)
02.06.2011 10:17 PR.0007.128.2011 PR.0007.128.2011 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis podmiotu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska
02.06.2011 10:16 PR.0007.127.2011 PR.0007.127.2011 zmieniająca uchwałę Nr 959/LII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.11.2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
25.05.2011 09:10 PR.0007.111.2011 PR.0007.111.2011 w sprawie uchylenia Statutu placówki opiekuńczo - wychowawczej pod nazwą "Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Rudzie Śląskiej"
25.05.2011 08:47 PR.0007.110.2011 PR.0007.110.2011 w sprawie uchylenia Statutu placówki opiekuńczo - wychowawczej pod nazwą "Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej"

1 2 następna