Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.09.2009 11:51 NR PC.PM.0151-1444/09 1444/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Inżynier Kontraktu – zamówienie dodatkowe
02.09.2009 11:47 NR PC.PM.0151-1443/09 1443/09 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Jana Gierałtowskiego nr 20,20A,20B Rudzie Śląskiej – Rudzie,
01.09.2009 11:06 PC.PM.0151-1442/09 1442/09 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 5 usytuowanego w budynku przy ul. Ludwika Solskiego 7 w Rudzie Śląskiej - Goduli
01.09.2009 11:03 PC.PM.0151-1441/09 1441/09 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ruda Śląska Spółka z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej,
01.09.2009 11:00 PC.PM.0151-1440/09 1440/09 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku przy ul. Warszawskiej 14 w Rudzie Śląskiej – Orzegowie,
01.09.2009 10:58 PC.PM.0151-1439/09 1439/09 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr PC.PM.0151-965/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 27 października 2008 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przejęcia do zasobu Gminy Miasta Ruda Śląska
01.09.2009 10:56 PC.PM.0151-1438/09 1438/09 w sprawie dofinansowania zakupu podręczników uczniom uczęszczającym do szkół na terenie Miasta Ruda Śląska,
01.09.2009 10:54 PC.PM.0151-1437/09 1437/09 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy – Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej przy ul. Edmunda Kokota
01.09.2009 10:52 PC.PM.0151-1436/09 1436/09 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy – Miasta Ruda Śląska prawa własności nieruchomości położonej w Rudzie Ślaskeij przy ul. Cynkowej 26
01.09.2009 10:35 PC.PM.0151-1435/09 1435/09 w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu w sprawie kategorii odcinka drogi powiatowej Nr 8209 S ul. Paderewskiego i ustalenia nowego przebiegu istniejacych dróg
01.09.2009 10:24 PC.PM.0151-1434/09 1434/09 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Orzegowie u zbiegu ulic Aleksandra Puszkina i Skalnej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego
01.09.2009 09:10 PC.PM.0151-1433/09 1433/09 zmieniające Zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr PC.PM.0151-1316/09 z dnia 08.06. 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
01.09.2009 09:06 PC.PM.0151-1432/09 1432/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Utrzymanie i zarządzanie dwoma szaletami miejskimi...
01.09.2009 09:01 PC.PM.0151-1431/09 1431/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa odcinka trasy N-S od ul. 1-go Maja do Drogowej Trasy...
14.08.2009 13:34 PC.PM.0151-1430/09 1430/09 w sprawie szczegółowego trybu zbycia udziałów w Spółce Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej, będących własnością (...)
13.08.2009 13:05 PC.PM.0151-1429/09 1429/09 w sprawie przekazania dotychczasowego wyposażenia Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej Domowi Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej
13.08.2009 13:00 PC.PM.0151-1428/09 1428/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „utrzymanie zieleni na terenie Miasta (...)
13.08.2009 12:58 PC.PM.0151-1427/09 1427/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dostosowanie do obowiązujących przepisów V (...)
13.08.2009 12:52 PC.PM.0151-1426/09 1426/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „bieżące zabezpieczenie ruchu- elementy BRD (...)
13.08.2009 12:49 PC.PM.0151-1425/09 1425/09 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Rudzie w rejonie ulicy Na Łąkach z przeznaczeniem na poprawienie warunków (...)
13.08.2009 12:47 PC.PM.0151-1424/09 1424/09 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ulicy Kokotek z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną (...)
13.08.2009 12:40 PC.PM.0151-1423/09 1423/09 zmieniające Zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr PC.PM.0151-1295/09 z dnia 25.05.2009 r. w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 01 (...)
13.08.2009 12:38 PC.PM.0151-1422/09 1422/09 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rudzie Śląskiej Panu Mariuszowi Wojciechowskiemu
13.08.2009 12:31 PC.PM.0151-1421/09 1421/09 zmieniające zarządzenie nr PC.PM.0151-1181/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 18.03.2009 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali oraz (...)
13.08.2009 12:22 PC.PM.0151-1420/09 1420/09 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Jana Furgała 13,13A,13B,13C,13D,13E,13F w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu.
07.08.2009 12:20 PC.PM.0151-1419/09 1419/09 w sprawie wykonania prawa pierwokupu udziału 1/7 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu, będącego własnością Skarbu Państw w użytkowaniu wieczystym Krystyny Nowak (udział 6/
04.08.2009 12:40 PC.PM.0151-1418/09 1418/09 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Ks. Józefa Czempiela nr 9 Rudzie Śląskiej – Rudzie.
04.08.2009 12:39 PC.PM.0151-1417/09 1417/09 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ulicy Cypriana Norwida z przeznaczeniem pod zabudowę
04.08.2009 12:37 PC.PM.0151-1416/09 1416/09 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Chmielnej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
04.08.2009 12:35 PC.PM.0151-1415/09 1415/09 w sprawie sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Wirku przy ulicy Katowickiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu
04.08.2009 12:33 PC.PM.0151-1414/09 1414/09 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Podlaskiej z przeznaczeniem pod zabudowę zabudowę
04.08.2009 12:31 PC.PM.0151-1413/09 1413/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Świadczenie usług internetowych”,
04.08.2009 12:30 PC.PM.0151-1412/09 1412/09 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej,