Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.10.2009 13:17 SP.PM.0151-1472/09 1472/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usługi doradcze w zakresie opracowania elementów dokumentacji
01.10.2009 13:12 SP.PM.0151-1471/09 1471/09 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym dwóch niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej przy ulicy Wrzosowej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami
01.10.2009 13:09 SP.PM.0151-1470/09 1470/09 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu zamkniętego w ramach Poddziałania 7.2.1 Działania 7.2 Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków
01.10.2009 13:05 SP.PM.0151-1469/09 1469/09 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu zamkniętego w ramach Poddziałania 7.2.1 Działania 7.2 Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków
01.10.2009 12:57 SP.PM.0151-1468/09 1468/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miasta Ruda Śląska
01.10.2009 12:50 SP.PM.0151-1467/09 1467/09 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr PC.PM.0151-1448/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 7 września 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
01.10.2009 12:13 SP.PM.0151-1466/09 1466/09 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr PC.PM.0151-1432/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 17 sierpnia 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
25.09.2009 14:18 SP.PM.0151-1465/09 1465/09 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego - garażu nr 02 położonego w budynku mieszkalno - użytkowym w Rudzie Śląskiej – Goduli przy ulicy Fabrycznej Nr 3
24.09.2009 12:31 SP.PM.0151-1464/09 1464/09 w sprawie zaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Domu Kultury w Rudzie Śląskiej,
24.09.2009 12:28 SP.PM.0151-1463/09 1463/09 w sprawie zmiany Zarządzenia nr SP.PM.0151-1446/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 7 września 2009 r. w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, w postaci służebności
23.09.2009 12:23 SP.PM.0151-1462/09 1462/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remonty bieżące dróg publicznych na terenie miasta Ruda Śląska
23.09.2009 12:18 SP.PM.0151-1460/09 1460/09 w sprawie przygotowania miejskiego dwuszczeblowego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem „GWAREK 09”,
22.09.2009 12:20 SP.PM.0151-1461/09 1461/09 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Jana Gierałtowskiego nr 7, 7A, Rudzie Śląskiej – Rudzie,
18.09.2009 15:53 SP.PM.0151-1459/09 1459/09 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntów położonych w Rudzie Śląskiej od „ Huty Pokój” S.A.
18.09.2009 15:39 SP.PM.0151-1458/09 1458/09 w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie zaliczenia dróg publicznych na terenie Miasta Ruda Śląska do kategorii dróg gminnych wraz z ustaleniem
18.09.2009 15:32 SP.PM.0151-1457/09 1457/09 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 roku w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o.
18.09.2009 15:28 SP.PM.0151-1456/09 1456/09 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego Nr 2 usytuowanego w budynku przy ul. jana Gierałtowskiego 34 w Rudzie Śląskiej
15.09.2009 15:21 SP.PM.0151-1455/09 1455/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Wykonanie ostatecznych podziałów nieruchomości
15.09.2009 15:11 SP.PM.0151-1454/09 1454/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Przebudowę pasa drogowego ulicy Krakusa
15.09.2009 10:57 SP.PM.0151-1453/09 1453/09 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu w rejonie ulic Żelaznej i Konstytucji
15.09.2009 10:55 SP.PM.0151-1452/09 1452/09 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Porannej z przeznaczeniem pod budowę
15.09.2009 10:49 SP.PM.0151-1451/09 1451/09 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Porannej z przeznaczeniem pod budowę
15.09.2009 10:46 SP.PM.0151-1450/09 1450/09 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Porannej z przeznaczeniem pod budowę
15.09.2009 10:40 NR SP.PM.0151-1449 1449/09 w sprawie zmiany treści służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu ustanowionej na rzecz każdoczesnych właścicieli działki Nr 2419/65
14.09.2009 12:11 SP.PM.0151-1448/09 1448/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa pasa drogowego ulicy Kłosowej
14.09.2009 11:59 SP.PM.0151-1447/09 1447/09 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej z jednoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem własności położonego na niej fragmentu budynku
14.09.2009 11:39 SP.PM.0151-1446/09 1446/09 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przechodu i przejazdu obciążajacego część działki Nr 1982/59 o pow. 3511 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda
11.09.2009 11:59 SP.PM.0151-1145/09 1145/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej jezdni