Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.01.2010 11:42 SP.PM.0151-1569/09 1569/09 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej realizowanych w 2010 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
04.01.2010 14:02 SP.PM.0151-1586/09 1586/09 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych w Rudzie Śląskiej
04.01.2010 13:53 SP.PM.0151-1585/09 1585/09 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Wirku przy ulicach Jana Gwiżdża i Ryszarda
04.01.2010 13:47 SP.PM.0151-1584/09 1584/09 zmiany Zarządzenia Nr PC.ORG.0151-83/08 Prezydneta Miasta Ruda Śląska z dnia 07.01.2008 r. w sprawie powołania Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
04.01.2010 13:41 SP.PM.0151-1583/09 1583/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępownaia o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Usługi napraw i bieżącej konserwacji wiat
04.01.2010 13:35 SP.PM.0151-1582/09 1582/09 zmieniające Zarządzenie nr PC.PM.0151-1332/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 15.06.2009r. w sprawie przystąpienia MIasta Ruda Śląska do konkursu zamkniętego w ramach Piorytetu IX
04.01.2010 13:32 SP.PM.0151-1581/09 1581/09 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu profilaktycznego pn. "Pomoc ludziom uzależnionym po przebytej terapii"
04.01.2010 13:26 SP.PM.0151-1580/09 1580/09 w sprawie realizacji uchwały nr 989/LIII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.12.2009 r. dotyczącej wniesienia nowych udziałów przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska do spółki z ograniczona
04.01.2010 13:17 SP.PM.0151-1579/09 1579/09 w sprawie realizacji uchwały Nr 988/LIII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska zx dnia 22.12.2009 r. dotyczacej wniesienia udziałów przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska do spółki
24.12.2009 13:13 SP.PM.0151-1578/09 1578/09 w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań likwidatora Samodzilnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
24.12.2009 12:13 SP.PM.0151-1577/09 1577/09 sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat dwóch niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej przy ulicy Wrzosowej z przeznaczeniem
24.12.2009 12:05 SP.PM.0151-1576/09 1576/09 w sprawie uchylenia Zarządzenia NR SOR.PM.0151-65/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie określenia szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca
24.12.2009 12:03 SP.PM.0151-1575/09 1575/09 w sprawie uchylenia Zarządzenia NR SOR.PM.0151-161/06 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający
24.12.2009 11:59 SP.PM.0151-1574/09 1574/09 w sprawie powołania Zespołu ds. Opiniowania Ofert rozpatrującego oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów uprawnionych prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej
24.12.2009 11:56 SP.PM.0151-1573/09 1573/09 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej
24.12.2009 11:51 SP.PM.0151-1572/09 1572/09 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy skrzyżowaniu ulic Jana Kochanowskiego
24.12.2009 11:47 SP.PM.0151-1571/09 1571/09 sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Letnie oczyszczanie dróg na terenie miasta Ruda Śl.
24.12.2009 11:44 SP.PM.0151-1570/09 1570/09 w sprawie powołania KOmisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Rekultywacja i zagospodarowanie terenu hałdy
24.12.2009 11:35 SP.PM.0151-1568/09 1568/09 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 r. w/s przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce zo. o. z siedzibą w Rudzie Śl.
24.12.2009 11:31 SP.PM.0151-1567/09 1567/09 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Barbary z przeznaczeniem pod zabudowę
23.12.2009 13:26 NR SP.PM.0151-1566/09 1566/09 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 01 mieszczacego się w budynku położonym przy ul. Podlas Nr 3 w Rudzie Śląskiej - Goduli
23.12.2009 13:15 NR SP.PM.0151-1565/09 1565/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Zakup aparatu RTG dla Przychodni Specjalistycznej
23.12.2009 13:10 NR SP.PM.0151-1562/09 1562/09 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspracie realizacji zadań publicznych w dziedzinie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
23.12.2009 12:40 SP.PM.0151-1563/09 1563/09 w sprawie określania imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
11.12.2009 12:15 SP.PM.0151-1559/09 1559/09 zmieniające zarządzenie nr SP.PM.0151-1542/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie nadania Regulaminu Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu Usług Szwalniczych
11.12.2009 12:09 NR SP.PM.0151-1553/09 1553/09 w sprawie oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej z jednoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem własności (...)
11.12.2009 10:56 SP.PM.0151-1550/09 1550/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Wykonanie robót budowlano - elektrycznych w celu
11.12.2009 10:27 NR SP.PM.0151-1561/09 1561/09 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego stanowiącego garaż murowany nr 17 położony w zespole 6 boksów garażowych w Rudzie Śląskiej przy ul. Solidarności z jednoczesnym
11.12.2009 10:26 NR SP.PM.0151-1560/09 1560/09 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu przy skrzyżowaniu ulic Pokoju i Parkowej z przeznaczeniem
11.12.2009 10:23 NR SP.PM.0151-1558/09 1558/09 w sprawie ustalenia metodologii wniesienia rzeczowego wkładu własnego do projektu „Zdaj maturę idź na studia” realizowanego w ramach Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości
11.12.2009 10:18 NR SP.PM.0151-1557/09 1557/09 w sprawie zbycia na rzecz Heleny Kott i Gerarda Kott zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Piastowskiej 50 w Rudzie Śląskiej oraz ustalenia ceny sprzedaży tej nieruchomości
11.12.2009 10:17 Nr SP.PM.0151-1556/09 1556/09 w sprawie nabycia od Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” z siedzibą w Rudzie Śląskiej na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania
11.12.2009 10:15 Nr SP.PM.0151-1555/09 1555/09 w sprawie nabycia od Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” z siedzibą w Rudzie Śląskiej na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania
11.12.2009 10:14 NR SP.PM.0151-1554/09 1554/09 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 9 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej – Goduli przy ulicy Szyb Zofii.
11.12.2009 10:12 NR SP.PM.0151-1552/09 1552/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Zakup samochodu dostawczego dla Gospodarstwa
11.12.2009 10:09 NR SP.PM.0151-1551/09 1551/09 w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr PC.PM.0151-1310/09 z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
11.12.2009 10:06 NR SP.PM.0151-1549/09 1549/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:"Zakup samochodu dostawczego dla Gospodarstwa
11.12.2009 09:59 NR SP.PM.0151-1548/09 1548/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Wykonanie ostatecznych podziałów nieruchomości
11.12.2009 09:57 NR SP.PM.0151-1547/09 1547/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Wykonanie w roku 2010 wznowień ze wskazaniem
11.12.2009 09:55 NR SP.PM.0151-1546/09 1546/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Bieżące utrzymanie wpustów ulicznych
11.12.2009 09:53 NR SP.PM.0151-1545/09 1545/09 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wznowienie i prowadzenie działalności kulturalnej w roku 2010 w lokalu
11.12.2009 09:51 NR SP.PM.0151-1544/09 1544/09 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Promowanie działań utrwalających tożsamość kulturalną miasta, osiągnięć lokalnych twórców
11.12.2009 09:50 NR SP.PM.0151-1543/09 1543/09 w sprawie zatwierdzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Aktywności Zawodowej - Zakładu Usług Szwalniczych
11.12.2009 09:49 SP.PM.0151-1542/09 1542/09 W sprawie nadania Regulaminu Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu Usług Szwalniczych w Rudzie Śląskiej,