Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.03.2010 09:07 SP.PM.0151-1753/10 1753/10 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
30.03.2010 12:52 SP.PM.0151-1754/10 1754/10 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
30.03.2010 12:16 SP.BF.0151-1752/10 1752/10 zmieniające Zarządzenie Nr PC.PM.0151-325/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 20 lipca 2007 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
30.03.2010 12:13 SP.PM.0151-1751/10 1751/10 w sprawie nabycia, przez Gminę Ruda Śląska, od Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom”, w formie darowizny, nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej przy ul. K. Brodzińskiego
30.03.2010 12:06 SP.PM.0151-1750/10 1750/10 w sprawie zmiany Zarządzenia nr SP.PM.0151-1713/10 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu zbycia udziałów w Spółce Przedsiębiorstwo Energetyki
29.03.2010 12:03 SP.PM.0151-1749/10 1749/10 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Żłobka Miejskiego w Rudzie Śląskiej
24.03.2010 13:48 NR SP.PM.0151-1748/10 1748/10 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynkach przy ulicy Tadeusza Kościuszki nr 1,3, Piotra Niedurnego nr 47,47A w Rudzie Śląskiej
24.03.2010 13:45 NR SP.PM.0151-1747/10 1747/10 w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali oraz czynszu za najem lokali socjalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta w okresie od dnia 01.07.2011
24.03.2010 13:40 Nr SP.PM.0151-1746/10 1746/10 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntów położonych w Rudzie Śląskiej od „Huty Pokój” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Rudzie Śląskiej
19.03.2010 14:41 SP.PM.0151-1745/10 1745/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
19.03.2010 14:39 SP.PM.0151-1744/10 1744/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Ochrona osób i mienia podczas imprez plenerowych
19.03.2010 14:30 SP.PM.0151-1743/10 1743/10 w sprawie przekazania na rzecz Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska samochodu ciężarowego
19.03.2010 14:25 SP.PM.0151-1742/10 1742/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzeniapostępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:„Przebudowa boiska sportowego przy ZSP nr 2"
19.03.2010 14:23 SP.PM.0151-1741/10 1741/10 w sprawie przekazania dotychczasowego wyposażenia Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej, Dziennemu Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
19.03.2010 14:21 SP.PM.0151-1740/10 1740/10 zmieniające Zarządzenie Nr DOR.PM.0151-419/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 12.09.2005 roku w sprawie przyjęcia regulaminu postępowania przetargowego w sprawie wysokości stawki czynszu
19.03.2010 14:18 SP.PM.0151-1739/10 1739/10 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu zamkniętegow ramach Poddziałania 9.1.2 Działania 9.1 Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków
19.03.2010 14:11 SP.PM.0151-1738/10 1738/10 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu zamkniętego w ramach Poddziałania 9.1.2 Działania 9.1 Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków
19.03.2010 14:09 SP.PM.0151-1737/10 1737/10 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu otwartegow ramach Działania 9.3 Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzkiwspółfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
19.03.2010 14:07 SP.PM.0151-1736/10 1736/10 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu zamkniętego w ramach Poddziałania 9.1.2 Działania 9.1 Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Eu
19.03.2010 14:05 SP.PM.0151-1735/10 1735/10 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu zamkniętegow ramach Poddziałania 9.1.2 Działania 9.1 Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków
19.03.2010 14:01 SP.PM.0151-1734/10 1734/10 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu zamkniętego w ramach Poddziałania 9.1.2 Działania 9.1 Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków
19.03.2010 13:59 SP.PM.0151-1733/10 1733/10 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu zamkniętegow ramach Poddziałania 9.1.2 Działania 9.1 Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzkiwspółfinansowanego ze środków
19.03.2010 13:57 SP.PM.0151-1732/10 1732/10 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu zamkniętegow ramach Poddziałania 9.1.2 Działania 9.1 Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków
19.03.2010 13:55 SP.PM.0151-1731/10 1731/10 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu zamkniętego w ramach Poddziałania 9.1.2 Działania 9.1 Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzkiwspółfinansowanego ze środków
19.03.2010 13:52 SP.PM.0151-1730/10 1730/10 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu zamkniętego w ramach Poddziałania 9.1.2 Działania 9.1 Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków
19.03.2010 13:48 SP.PM.0151-1729/10 1729/10 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ruda Śląska Spółki z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej.
19.03.2010 13:44 SP.PM.0151-1728/10 1728/10 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu zamkniętego w ramach Poddziałania 9.1.2 Działania 9.1 Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środkówEFS
11.03.2010 12:48 NR SP.PM.0151-1727/10 1727/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Budowa systemu monitoringu wizyjnego Miasta Ruda
11.03.2010 12:43 Nr SP.PM.0151-1726/10 1726/10 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Rudzie Śląskiej zabudowanego wieżą wodną i pozostałością po obrotnicy kolei
11.03.2010 12:39 NR SP.PM.0151-1725/10 1725/10 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 roku w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o.
11.03.2010 11:40 NR SP.PM.0151-1724/10 1724/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 'Modernizacja budynku przy ul. 1 Maja 32"
02.03.2010 14:44 NR SP.PM.0151-1723/10 1723/10 zmieniające Zarządzenia nr SP.PM.0151-1697/10 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 22.02.2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
02.03.2010 14:42 NR SP.PM.0151-1722/10 1722/10 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0151-44/PM/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 04.03.2004 r. w sprawie: przekazania Miejskiemu Zespołowi Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
02.03.2010 14:39 NR SP.PM.0151-1721/10 1721/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego
02.03.2010 14:37 NR SP.PM.0151-1720/10 1720/10 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu zamkniętego w ramach Poddziałania 9.1.2 działania 9.1 Piorytetu IX
02.03.2010 14:35 NR SP.PM.0151-1719/10 1719/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Sporządzenie projektu zmian miejscowego planu
02.03.2010 14:33 NR SP.PM.0151-1718/10 1718/10 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce wielofunkcyjnej opiekuńczo - wychowawczej pod nazwą Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Rudzie Śląskiej
02.03.2010 14:30 NR SP.PM.0151-1717/10 1717/10 w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu interwencyjno – socjalizacyjnego Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej
02.03.2010 14:28 NR SP.PM.0151-1716/10 1716/10 w sprawie ustalenia średniego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 w Rudzie Śląskiej
02.03.2010 14:20 NR SP.PM.0151-1715/10 w sprawi 1715/10 w sprawie ustalenia średniego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 w Rudzie Śląskiej
02.03.2010 14:17 NR SP.PM.0151-1714/10 1714/10 w sprawie ustalenia średniego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w Rudzie Śląskiej