Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.01.2013 12:33 PR.0007.285.2012 PR.0007.285.2012 w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta w spółkach z udziałem kapitałowym Miasta Ruda Śląska.
08.01.2013 12:29 PR.0007.283.2012 PR.0007.283.2012 w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013.
02.01.2013 15:21 PR.0007.278.2012 PR.0007.278.2012 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
02.01.2013 15:16 PR.0007.277.2012 PR.0007.277.2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (...)
02.01.2013 15:10 PR.0007.276.2012 PR.0007.276.2012 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska.
02.01.2013 15:05 PR.0007.274.2012 PR.0007.274.2012 w sprawie podziału miasta Ruda Śląska na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
02.01.2013 14:21 PR.0007.271.2012 PR.0007.271.2012 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska na rok 2013.
02.01.2013 14:14 PR.0007.270.2012 PR.0007.270.2012 w sprawie zmiany Statutu Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163 (...)
02.01.2013 14:09 PR.0007.269.2012 PR.0007.269.2012 w sprawie zmiany Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. Niedzieli 51 b
02.01.2013 14:04 PR.0007.268.2012 PR.0007.268.2012 w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej nadanego Uchwałą Nr PR.0007.42.2012 (...)
02.01.2013 14:00 PR.0007.267.2012 PR.0007.267.2012 w sprawie likwidacji Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Szpaków 33.
19.12.2012 12:15 PR.0007.261.2012 PR.0007.261.2012 w sprawie zmiany Statutu Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedurnego 50 d (...)
19.12.2012 12:11 PR.0007.260.2012 PR.0007.260.2012 w sprawie zmiany Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7 (...)
19.12.2012 12:02 PR.0007.258.2012 PR.0007.258.2012 w sprawie zmiany Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13 (...)
19.12.2012 11:59 PR.0007.257.2012 PR.0007.257.2012 w sprawie zmiany Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Lipa 3 (...)
19.12.2012 11:52 PR.0007.256.2012 PR.0007.256.2012 w sprawie zmiany Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej ul. Jana Gierałtowskiego 29 (...)
19.12.2012 11:50 PR.0007.255.2012 PR.0007.255.2012 w sprawie zmiany Statutu Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Szpaków 33 (...)
19.12.2012 11:33 PR.0007.254.2012 PR.0007.254.2012 w sprawie zmiany Statutu Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163 (...)
19.12.2012 11:29 PR.0007.253.2012 PR.0007.253.2012 w sprawie zmiany Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6 (...)
17.12.2012 14:42 PR.0007.242.2012 PR.0007.242.2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
05.12.2012 14:39 PR.0007.241.2012 PR.0007.241.2012 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
05.12.2012 14:33 PR.0007.240.2012 PR.0007.240.2012 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
05.12.2012 14:30 PR.0007.239.2012 PR.0007.239.2012 w sprawie opłaty od posiadania psów.
08.11.2012 17:10 PR.0007.232.2012 PR.0007.232.2012 w sprawie podziału miasta Ruda Śląska na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
08.11.2012 17:03 PR.0007.231.2012 PR.0007.231.2012 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, będącej odgałęzieniem ulicy Borowików w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach (osiedle Leśne).
08.11.2012 17:01 PR.0007.230.2012 PR.0007.230.2012 w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą "Placówka Wsparcia Dziennego w Rudzie Śląskiej".
08.11.2012 16:59 PR.0007.229.2012 PR.0007.229.2012 w sprawie utworzenia jendostki budżetowej pod nazwą "Placówka Wsparcia Dziennego w Rudzie Śląskiej".
08.11.2012 16:52 PR.0007.227.2012 PR.0007.227.2012 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
08.11.2012 16:48 PR.0007.226.2012 PR.0007.226.2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
08.11.2012 16:33 PR.0007.219.2012 PR.0007.219.2012 w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od nieruchomości dotyczącej rurociągów sieci kanalizacyjnej i infrastruktury służącej oczyszczaniu ścieków (...)
08.11.2012 16:24 PR.0007.216.2012 PR.0007.216.2012 w sprawie zmiany Statut Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163 (...)
08.11.2012 16:22 PR.0007.215.2012 PR.0007.215.2012 w sprawie zmiany Statutu Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedurnego 50 d (...)
08.11.2012 16:12 PR.0007.213.2012 PR.0007.213.2012 w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
19.09.2012 13:39 PR.0007.204.2012 PR.0007.204.2012 zmieniająca uchwałę Nr 1087/LXI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 13.05.2010 r. zmieniającą uchwałę nr 364/XVI/2003 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 27.11.2003 r. (...)
19.09.2012 13:27 PR.0007.203.2012 PR.0007.203.2012 w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.302.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie(...)
18.09.2012 15:54 PR.0007.199.2012 PR.0007.199.2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr 933/XLIX/2009 Rady Miasta z dnia 30.09.2009 r. w sprawie zaliczania dróg publicznych na terenie Miasta Ruda Śląska do kategorii dróg gminnych(...)
18.09.2012 15:36 PR.0007.198.2012 PR.0007.198.2012 w sprawie zmiany przebiegu drogi publicznej kategorii gminnej Nr 176 004S, ulicy Konstantego Damrota.
18.09.2012 15:34 PR.0007.197.2012 PR.0007.197.2012 w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej Nr 176 004 S, ulicy Konstantego Damrota, dotychczasowej kategorii drogi gminnej.
18.09.2012 14:41 PR.0007.188.2012 PR.0007.188.2012 zmianiająca uchwałę Nr 1166/LXIX/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.09.2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności(...)
13.07.2012 11:43 PR.0007.174.2012 PR.0007.174.2012 w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska.
13.07.2012 11:41 PR.0007.173.2012 PR.0007.173.2012 w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska.
13.07.2012 11:40 PR.0007.171.2012 PR.0007.171.2012 w sprawie likwidacji Liceum Uzupełniającego z siedzibą przy ul. Orzegowskiej 25 w Rudzie Śląskiej, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska.
13.07.2012 11:38 PR.0007.170.2012 PR.0007.170.2012 w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 4 z siedzibą przy ul. Lwa Tołstoja 13 w Rudzie Śląskiej, dla której organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska.
13.07.2012 11:37 PR.0007.169.2012 PR.0007.169.2012 w sprawie likwidacji Technikum Uzupełaniającego nr 2 z siedzibą przy ul. Lwa Tołstoja 13 w Rudzie Śląskiej, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska.
13.07.2012 11:36 PR.0007.168.2012 PR.0007.168.2012 w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 6 z siedzibą przy ul. Kałusa 3 w Rudzie Śląskiej, dla której organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska.
13.07.2012 11:35 PR.0007.167.2012 PR.0007.167.2012 w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 5 z siedzibą przy ul. Planty Kowalskiego 3 w Rudzie Śląskiej, dla której organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska.
13.07.2012 11:33 PR.0007.166.2012 PR.0007.166.2012 w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego nr 3 z siedzibą przy ul. Planty Kowalskiego 3 w Rudzie Śląskiej, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska.
13.07.2012 11:22 PR.0007.165.2012 PR.0007.165.2012 w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 3 z siedzibą przy ul. Kłodnickiej 91 w Rudzie Śląskiej, dla której organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska.
13.07.2012 11:19 PR.0007.164.2012 PR.0007.164.2012 w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego nr 2 z siedzibą przy ul. Glinianej 2 w Rudzie Śląskiej, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska.
13.07.2012 11:18 PR.0007.163.2012 PR.0007.163.2012 w sprawie likwidacji I Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych z siedzibą przy ul. Gen. J. Hallera 6 w Rudzie Śląskiej, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śl.

1 2 następna