Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.06.2011 13:41 SP.0050.2.208.2011 208.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia (...)
02.06.2011 09:47 SP.0050.2.207.2011 207.2011 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora zespołu publicznych szkół, (...)
02.06.2011 09:45 SP.0050.2.206.2011 206.2011 w sprawie wniesienia, jako wkładu niepieniężnego (aportu) zabudowanych nieruchomości, (...)
02.06.2011 09:44 SP.0050.2.205.2011 205.2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych
02.06.2011 09:43 SP.0050.2.204.2011 204.2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej
02.06.2011 09:42 SP.0050.2.203.2011 203.2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej w Rudzie Śląskiej
02.06.2011 09:39 SP.0050.2.202.2011 202.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia (...)
31.05.2011 11:17 SP.0050.2.201.2011 201.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania (...)
31.05.2011 11:04 SP.0050.2.200.2011 200.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia (...)
31.05.2011 11:00 SP.0050.2.199.2011 199.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia (...)
26.05.2011 12:35 SP.0050.2.198.2011 198.2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (...)
26.05.2011 12:29 SP.0050.2.197.2011 197.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania (...)
26.05.2011 12:28 SP.0050.2.196.2011 196.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia (...)
26.05.2011 12:24 SP.0050.2.195.2011 195.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia (...)
26.05.2011 12:21 SP.0050.2.194.2011 194.2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Interwencji (...)
26.05.2011 12:12 SP.0050.2.193.2011 193.2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Pomocy Społecznej (...)
26.05.2011 12:09 SP.0050.2.192.2011 192.2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (...)
26.05.2011 12:01 SP.0050.2.191.2011 191.2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
26.05.2011 11:55 SP.0050.2.190.2011 190.2011 w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym udziału przypadającego Gminie Miastu Ruda Śląska (...)
26.05.2011 11:49 SP.0050.2.189.2011 189.2011 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej przy ul. Gęsiej stanowiących (...)
26.05.2011 11:47 SP.0050.2.188.2011 188.2011 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego - garażu (...)
24.05.2011 14:48 SP.0050.2.187.2011 187.2011 w sprawie upoważnienia Likwidatora Miejskiego Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych w Rudzie Śląskiej do przekazania dokumentacji placówkom oświatowym, (...)
24.05.2011 14:46 SP.0050.2.186.2011 186.2011 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności likwidacyjnych w Miejskim Zakładzie Obsługi Placówek Oświatowych (...)
20.05.2011 09:21 SP.0050.2.185.2011 185.2011 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela (...)
18.05.2011 09:09 SP.0050.2.183.2011 183.2011 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rudzie Śląskiej
18.05.2011 09:06 SP.0050.2.182.2011 182.2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach (...)
18.05.2011 08:58 SP.0050.2.181.2011 181.2011 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Rudzkiego Zakładu Aktywności Zawodowej w Rudzie Śląskiej
18.05.2011 08:48 SP.0050.2.180.2011 180.2011 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu otwartego w ramach Priorytetu IX Działania 9.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (...)
18.05.2011 08:45 SP.0050.2.179.2011 179.2011 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska wkładu niepieniężnego do Szpitala Miejskiego (...)
18.05.2011 08:40 SP.0050.2.178.2011 178.2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.11.2010 r. do 31.12.2010 r. Przychodni Rejonowej SP ZOZ z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Solidarności 12 – w likwidacji
18.05.2011 08:37 SP.0050.2.177.2011 177.2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej
18.05.2011 08:35 SP.0050.2.176.2011 176.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia (...)
18.05.2011 08:33 SP.0050.2.175.2011 175.2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka (...)
13.05.2011 13:11 SP.0050.2.184.2011 184.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania (...)
13.05.2011 09:05 SP.0050.2.174.2011 174.2011 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 10 położonego (...)
11.05.2011 09:32 SP.0050.2.173.2011 173.2011 w sprawie przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących (...)
11.05.2011 09:14 SP.0050.3.172.2011 172.2011 w sprawie określenia opłat za powielanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (...)
11.05.2011 09:12 SP.0050.2.171.2011 171.2011 w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz wynagrodzenia za (...)
11.05.2011 09:07 SP.0050.2.170.2011 170.2011 w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz wynagrodzenia (...)
11.05.2011 09:05 SP.0050.2.169.2011 169.2011 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 roku (...)
10.05.2011 09:17 SP.0050.2.168.2011 168.2011 zmieniające Zarządzenie Nr SP.PM.0151-1729/10 Prezydenta Miasta Ruda Śląska (...)
10.05.2011 09:05 SP.0050.2.167.2011 167.2011 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Rudzie Śląskiej