Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.09.2011 13:23 PR.0007.189.2011 Uchwała Nr PR.0007.189.2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.177.2011 w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ...
01.09.2011 13:20 PR.0007.188.2011 Uchwała Nr PR.0007.188.2011 w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznacz.
01.09.2011 13:16 PR.0007.187.2011 Uchwała Nr PR.0007.187.2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Miasta Ruda Śląska w Spółce Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śl
01.09.2011 13:14 PR.0007.186.2011 Uchwała Nr PR.0007.186.2011 w sprawie umorzenia postępowania w sprawie skargi Państwa E.Z.W. na działalność dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 32.
01.09.2011 13:12 PR.0007.185.2011 Uchwała Nr PR.0007.185.2011 w sprawie umorzenia postępowania w sprawie skargi pana R.M. na działalność dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej w Rudzie Śląskiej.
01.09.2011 13:05 PR.0007.184.2011 Uchwała Nr PR.0007.184.2011 w sprawie umorzenia postępowania w sprawie skargi dotyczącej zarzucanych Dyrektorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Rudzie Śląskiej nieprawidłowości ...
01.09.2011 13:03 PR.0007.183.2011 Uchwała Nr PR.0007.183.2011 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego
01.09.2011 13:02 PR.0007.182.2011 Uchwała Nr PR.0007.182.2011 w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska
01.09.2011 13:00 PR.0007.181.2011 Uchwała Nr PR.0007.181.2011 w sprawie utworzenia obwodów głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej oraz domach pomocy społecznej w Rudzie Śląskiej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej
01.09.2011 12:59 PR.0007.180.2011 Uchwała Nr PR.0007.180.2011 w sprawie przekazania według właściwości skargi Wojewody Śląskiego Nr NP/II/0914/68/11 z dnia 03.08.2011 r. na Zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr SP.ORG.0151-7/10
01.09.2011 12:56 PR.0007.179.2011 Uchwała Nr PR.0007.179.2011 w sprawie zmiany uchwały nr PR.0007.44.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Izby Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej
01.09.2011 12:52 PR.0007.178.2011 Uchwała Nr PR.0007.178.2011 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2011 – 2015
01.09.2011 12:50 PR.0007.177.2011 Uchwała Nr PR.0007.177.2011 w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej z siedzibą..
01.09.2011 12:48 PR.0007.176.2011 Uchwała Nr PR.0007.176.2011 w sprawie wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Lipa 2 ...
01.09.2011 12:32 PR.0007.175.2011 Uchwała Nr PR.0007.175.2011 w sprawie odwołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Lipa 2 w likwidacji
01.09.2011 12:29 PR.0007.174.2011 Uchwała Nr PR.0007.174.2011 w sprawie zmiany uchwały nr 34/III/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 16.12.2010 roku, w sparwie przyjęcia do realziacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonania ...
01.09.2011 12:27 PR.0007.173.2011 Uchwała Nr PR.0007.173.2011 w sprawie zmiany uchwały nr 1087/LXI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 13 maja 2010 r. w sparwie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Ślaskiej
01.09.2011 12:25 PR.0007.172.2011 Uchwała Nr PR.0007.172.2011 w sprawie zmiany uchwały nr 363/XIX/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.11.2007 w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Ośrodek Interwencji Kryzysowej
01.09.2011 12:24 PR.0007.171.2011 Uchwała Nr PR.0007.171.2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej”
01.09.2011 12:19 PR.0007.170.2011 Uchwała Nr PR.0007.170.2011 zmieniająca uchwałę nr 40/IV/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta ...
01.09.2011 12:17 PR.0007.169.2011 Uchwała Nr PR.0007.169.2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
01.09.2011 12:15 PR.0007.168.2011 Uchwała Nr PR.0007.168.2011 w sprawie uchylenia Uchwały nr 287/XXI/2000 Rady Miejskiej w Rudzie Ślaskiej z dnia 27.03.2000 r. w sparwie przyjęcia programu remontów i modernizacji mieszkalnych ...
01.09.2011 12:11 PR.0007.167.2011 Uchwała Nr PR.0007.167.2011 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność ...
01.09.2011 12:07 PR.0007.166.2011 Uchwała Nr PR.0007.166.2011 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne na czas oznaczony na okres 9 lat
01.09.2011 12:01 PR.0007.165.2011 Uchwała Nr PR.0007.165.2011 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne na czas oznaczony na okres 9 lat
01.09.2011 11:57 PR.0007.164.2011 Uchwała Nr PR.0007.164.2011 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne na czas oznaczony na okres 9 lat
01.09.2011 11:55 PR.0007.163.2011 Uchwała Nr PR.0007.163.2011 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, oprózniania zbiorników ...
01.09.2011 11:52 PR.0007.162.2011 Uchwała Nr PR.0007.162.2011 zmieniająca uchwałę nr PR.0007.3.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.01.2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2011 - 2045
01.09.2011 11:50 PR.0007.161.2011 Uchwała Nr PR.0007.161.2011 zmieniająca uchwałę nr PR.0007.2.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.01.2011 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2011
01.09.2011 11:47 PR.0007.160.2011 Uchwała Nr PR.0007.160.2011 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2011
01.09.2011 11:46 PR.0007.159.2011 Uchwała Nr PR.0007.159.2011 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2011 r.
01.09.2011 11:44 PR.0007.158.2011 Uchwała Nr PR.0007.158.2011 w sprawie udzielenia Gminie Gierałtowice pomocy finansowej celem wsparcia Rodziny Górnika, który zginął w tragicznym wypadku w KWK "Halemba" w dniu 21 listopada 2006 r.
01.09.2011 11:40 PR.0007.157.2011 Uchwała Nr PR.0007.157.2011 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wraz z uzasadnieniem o zamiarze zmiany treści statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej ...
01.09.2011 11:39 PR.0007.156.2011 Uchwała Nr PR.0007.156.2011 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
01.09.2011 11:36 PR.0007.155.2011 Uchwała Nr PR.0007.155.2011 w sprawie apelu do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w związku ze skutkami realizacji "Pakietu Klimatyczno - Energetycznego UE 3x20".