Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.12.2012 15:51 108/X/99 Uchwała Nr 108/X/99 w sprawie: zasad ustalania stawek czynszu regulowanego oraz czynszu za najem lokali socjalnych na terenie Miasta Ruda Śląska w okresie od dnia 01.07.1999 r. do dnia 30.06.2000 r.
11.12.2012 15:48 107/X/99 Uchwała Nr 107/X/99 w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
11.12.2012 15:46 106/X/99 Uchwała nr 106/X/99 w sprawie: zmiany uchwały nr 469/LX/98 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 25.05.1998 roku.
11.12.2012 15:44 105/X/99 Uchwała Nr 105/X/99 w sprawie: uchwalenia Regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudzie Śląskiej.
11.12.2012 15:24 104/X/99 Uchwała Nr 104/X/99 w sprawie: zawarcia porozumienia komunalnego pomiędzy Miastem Ruda Śląska, a Miastem Orzesze, w sprawie prowadzenia przez Miasto Ruda Śląska Izby Wytrzeźwień
11.12.2012 15:22 103/X/99 Uchwała Nr 103/X/99 w sprawie: likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 9 w Rudzie Śląskiej - Wirku, przy ul. Brata Alberta 22.
11.12.2012 15:16 102/X/99 Uchwała Nr 102/X/99 w sprawie: powołania komisji konkursowych dla wyłonienie kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych i przedszkola.
11.12.2012 15:13 101/X/99 Uchwała Nr 101/X/99 w sprawie: przejęcia przez miasto Ruda Śląska zadań z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach.
11.12.2012 15:10 100/X/99 Uchwała Nr 100/X/99 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum Nowego Bytomia w Rudzie Śląskiej.
11.12.2012 15:08 99/X/99 Uchwała Nr 99/X/99 w sprawie: przyjęcia "Programu Inwestycyjnego Miasta Ruda Śląska na lata 1999 - 2003", zgodnie ze "Strategią wewnętrznego i zintegrowanego rozwoju miasta Ruda Śląska do 2015 roku".