Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.07.2013 14:11 PR.0007.135.2013 Uchwała Nr PR.0007.135.2013 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stowarzyszenia pod nazwą Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z siedzibą w Gliwicach.
11.07.2013 13:59 PR.0007.134.2013 Uchwała Nr PR.0007.134.2013 w sprawie sprostowania oczywistych omyłek w Uchwale w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
11.07.2013 13:54 PR.0007.133.2013 Uchwała Nr PR.0007.133.2013 w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
11.07.2013 13:50 PR.0007.132.2013 Uchwała Nr PR.0007.132.2013 w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Ruda Śląska.
11.07.2013 13:47 PR.0007.131.2013 Uchwała Nr PR.0007.131.2013 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Ruda Śląska oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów
11.07.2013 13:45 PR.0007.130.2013 Uchwała Nr PR.0007.130.2013 w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Pilchowice oraz zmiany Statutu Związku.
11.07.2013 13:43 PR.0007.129.2013 Uchwała Nr PR.0007.129.2013 w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Sośnicowice oraz zmiany Statutu Związku.
11.07.2013 13:39 PR.0007.128.2013 Uchwała Nr PR.0007.128.2013 w sprawie uchylenia uchwały nr PR.0007.277.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach
11.07.2013 13:36 PR.0007.127.2013 Uchwała Nr PR.0007.127.2013 w sprawie uchylenia uchwaly nr PR.0007.278.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach
11.07.2013 13:25 PR.0007.126.2013 Uchwała Nr PR.0007.126.2013 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Domu Kultury w Rudzie Śląskiej.
11.07.2013 13:22 PR.0007.125.2013 Uchwała Nr PR.0007.125.2013 o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Ruda Śląska.
11.07.2013 13:01 PR.0007.124.2013 Uchwała Nr PR.0007.124.2013 w sprawie zmiany Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6
11.07.2013 13:00 PR.0007.123.2013 Uchwała Nr PR.0007.123.2013 w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska.
11.07.2013 12:55 PR.0007.122.2013 Uchwała Nr PR.0007.122.2013 w sprawie ustalenia regulaminu targowisk stałych i czasowych zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska.
11.07.2013 12:50 PR.0007.121.2013 Uchwała Nr PR.0007.121.2013 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne na czas oznaczony
11.07.2013 12:48 PR.0007.120.2013 Uchwała Nr PR.0007.120.2013 w sprawie wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego w mieście Ruda Śląska na 2014 rok.
11.07.2013 12:42 PR.0007.119.2013 Uchwała Nr PR.0007.119.2013 zmieniająca uchwałę Nr 1166/LXIX/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg
11.07.2013 12:38 PR.0007.118.2013 Uchwała Nr PR.0007.118.2013 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nowych udziałów do spółki pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
11.07.2013 12:35 PR.0007.117.2013 Uchwała Nr PR.0007.117.2013 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nowych udziałów do spółki pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
11.07.2013 12:16 PR.0007.116.2013 Uchwała Nr PR.0007.116.2013 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nowych udziałów do spółki pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
11.07.2013 12:15 PR.0007.115.2013 Uchwała Nr PR.0007.115.2013 o zmianie Uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Ruda Śląska.
11.07.2013 12:10 PR.0007.114.2013 Uchwała Nr PR.0007.114.2013 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nowych udziałów do spółki pod firmą Aquadrom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
11.07.2013 12:03 PR.0007.113.2013 Uchwała Nr PR.0007.113.2013 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.283.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2012 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013.
11.07.2013 11:55 PR.0007.112.2013 Uchwała Nr PR.0007.112.2013 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.282.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2013 - 2045.
11.07.2013 11:52 PR.0007.111.2013 Uchwała Nr PR.0007.111.2013 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2013 - 2045
11.07.2013 11:47 PR.0007.110.2013 Uchwała Nr PR.0007.110.2013 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013.