Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.02.2014 13:18 Druk Nr 33 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzena skargi na Prezydenta Miasta, Zastępcę Prezydenta Miasta Ruda Śląska oraz Komendanta Strazy Miejskiej w Rudzie Śląskiej złożonej w dniu 5 września 2013 roku
24.02.2014 13:09 Druk Nr 32 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność organu wykonawczego złożonej w dniu 22.11.2013 r. przez J.W.*
24.02.2014 13:03 Druk Nr 31 Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miasta Ruda Śląska do składu Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Rudzie Śląskiej.
24.02.2014 11:51 Druk Nr 30 Projekt uchwały w sprawie określenia oświatowych samorzadowych jednostek budżetowych, dochodów, które mogą być gromadzone przez te oświatowe samorządowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach
24.02.2014 11:50 Druk Nr 29 Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych w roku 2014.
24.02.2014 11:47 Druk Nr 28 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.236.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda sląska na lata 2014 - 2044.
24.02.2014 11:42 Druk Nr 27 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.235.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2013 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014.
24.02.2014 11:29 Druk Nr 26 Projekt uchwały w sprawie dokonania przeniesień wydatków bidżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2014 - 2044 w ramach budżetu
24.02.2014 11:28 Druk Nr 25 Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014.
24.02.2014 11:25 Druk Nr 24 Projekt uchwały w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach, w rejonie ulicy Wireckiej.
24.02.2014 11:21 Druk Nr 23 Projekt uchwały w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach, rejonie ulicy Grzybowej, Średniej,
24.02.2014 10:59 Druk Nr 22 Projekt uchwały w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej - Orzegowie, w rejonie ulicy Jerzego Ziętka.
24.02.2014 10:57 Druk Nr 21 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwał dotyczących nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rudzie Śląskiej.
24.02.2014 10:55 Druk Nr 20 Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rudzie Śląskiej.
24.02.2014 10:52 Druk Nr 19 Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.
24.02.2014 10:46 Druk Nr 18 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym kosztów inwestycji
24.02.2014 10:35 Druk Nr 17 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wielokrotnie programem
24.02.2014 10:33 Druk Nr 16 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego pod nazwą "Pomoc Miasta w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020".
24.02.2014 10:16 Druk Nr 15 Projekt uchwały w sprawie: zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego nr 4 stanowiącego integralną część Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Mikołaja Kopernika
24.02.2014 10:14 Druk Nr 14 Projekt uchwały w sprawie: zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego stanowiącego integralną część Zespołu Szkół Ponadgimnajzalnych nr 7 Specjalnych
24.02.2014 10:10 Druk Nr 13 Projekt uchwały w sprawie: zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych stanowiącego integralną część Centrum Kształcenia Ustawicznego
24.02.2014 10:08 Druk Nr 12 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
24.02.2014 10:06 Druk Nr 11 Projekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta Ruda Śląska.
24.02.2014 10:04 Druk Nr 10 Projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków instrumentem płatniczym.
24.02.2014 10:02 Druk Nr 9 Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowisk zlikalizowanych na nieruchomościach stanowiących gminny zasób nieruchomości.
24.02.2014 09:54 Druk Nr 8 Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Wolności
24.02.2014 09:49 Druk nr 7 Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na wykonaniu remontu elementów konstrukcyjnych wielkiego pieca hutniczego "A"
24.02.2014 09:41 Druk Nr 6 Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie budynku tzw. Bramy II Huty "Pokój"
24.02.2014 09:38 Druk Nr 5 Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji fragmentu elewacji kościoła pw. św. Pawła
24.02.2014 09:33 Druk Nr 4 Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji fragmentu elewacji przynależnego do sklepu "Herbapol"
24.02.2014 09:17 Druk Nr 3 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4 nadanego Uchwałą Nr PR.0007.295.2011
24.02.2014 09:11 Druk Nr 2 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.271.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodstępnych
24.02.2014 09:03 Druk Nr 1 Projekt uchwały w sprawie zmiany przebiegu drogi nr 8400 S ulicy Zabrzańskiej oraz drogi nr 8405 ciagu ulic Piastowskiej - Wolności, zaliczonych do kategorii dróg powiatowych.