Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.03.2014 12:17 PR.0007.47.2014 Uchwała Nr PR.0007.47.2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Ruda Śląska, Zastępcę Prezydenta Miasta Ruda Śląska oraz Komendanta Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej
07.03.2014 12:07 PR.0007.46.2014 Uchwała Nr PR.0007.46.2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność organu wykonawczego złożonej w dniu 22.11.2013 r. przez J.W.*
07.03.2014 12:05 PR.0007.45.2014 Uchwała Nr PR.0007.45.2014 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Ruda Śląska do składu Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Rudzie Śląskiej.
07.03.2014 12:02 PR.0007.44.2014 Uchwała Nr PR.0007.44.2014 w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach, w rejonie ulicy Wireckiej.
07.03.2014 11:58 PR.0007.43.2014 Uchwała Nr PR.0007.43.2014 w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ruda śląska w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach, rejonie ulicy Grzybowej, Średniej *
07.03.2014 11:50 PR.0007.42.2014 Uchwała Nr PR.0007.42.2014 w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej - Orzegowie, w rejonie ulicy Jerzego Ziętka *
07.03.2014 11:47 PR.0007.41.2014 Uchwała Nr PR.0007.41.2014 w sprawie przyjęcia programu osłonowego pod nazwą "Pomoc Miasta w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020".
07.03.2014 11:33 PR.0007.40.2014 Uchwała Nr PR.0007.40.2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
07.03.2014 11:30 PR.0007.39.2014 Uchwała Nr PR.0007.39.2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.
07.03.2014 11:24 PR.0007.38.2014 Uchwała Nr PR.0007.38.2014 w sprawie: zamiaru likwidacji Licum Profilowanego nr 4 stanowiącego integralną część Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Mikołaja Kopernika
07.03.2014 11:20 PR.0007.37.2014 Uchwała Nr PR.0007.37.2014 w sprawie: zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego stanowiącego integralną część Zespołu Szkół Ponadgimnajzalnych nr 7 Specjalnych
07.03.2014 11:14 PR.0007.36.2014 Uchwała Nr PR.0007.36.2014 w sprawie: zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum dla Dorosłych stanowiącego integralną część Centrum Kształcenia Ustawicznego
07.03.2014 11:02 PR.0007.35.2014 Uchwała Nr PR.0007.35.2014 w sprawie ustalenia regulaminu targowisk zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących gminny zasób nieruchomości.
07.03.2014 10:59 PR.0007.34.2014 Uchwała Nr PR.0007.34.2014 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji elewacji budynku mieszkalnego
07.03.2014 10:55 PR.0007.33.2014 Uchwała Nr PR.0007.33.2014 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na wykonaniu remontu elementów konstrukcyjnych wielkiego pieca
07.03.2014 10:52 PR.0007.32.2014 Uchwała Nr PR.0007.32.2014 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie budynku tzw. Bramy II Huty "Pokój"
07.03.2014 10:49 PR.0007.31.2014 Uchwała Nr PR.0007.31.2014 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji fragmentu elewacji kościoła pw. św. Pawła
07.03.2014 10:41 PR.0007.30.2014 Uchwała Nr PR.0007.30.2014 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji fragmentu elewacji przynależnego do sklepu "Herbapol"
07.03.2014 10:36 PR.0007.29.2014 Uchwała Nr PR.0007.29.2014 w sprawie zmiany przebiegu drogi nr 8400 S ulicy Zabrzańskiej oraz drogi nr 8405 S ciągu ulic Piastowskiej - Wolności, zaliczanych do kategorii dróg powiatowych.
07.03.2014 10:29 PR.0007.28.2014 Uchwała Nr PR.0007.28.2014 w sprawie zmiany Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
07.03.2014 10:25 PR.0007.27.2014 Uchwała Nr PR.0007.27.2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.271.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
07.03.2014 10:21 PR.0007.26.2014 Uchwała Nr PR.0007.26.2014 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym kosztów inwestycji
07.03.2014 10:19 PR.0007.25.2014 Uchwała Nr PR.0007.25.2014 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta Ruda Śląska*
07.03.2014 10:17 PR.0007.24.2014 Uchwała Nr PR.0007.24.2014 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków instrumentem płatniczym.
07.03.2014 10:16 PR.0007.23.2014 Uchwała Nr PR.0007.23.2014 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
07.03.2014 10:09 PR.0007.22.2014 Uchwała Nr PR.0007.22.2014 w sprawie emisji obligacji komunalnych w roku 2014.
07.03.2014 10:02 PR.0007.21.2014 Uchwała Nr PR.0007.21.2014 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.236.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2014 - 2044.
07.03.2014 09:37 PR.0007.20.2014 Uchwała Nr PR.0007.20.2014 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.253.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2013 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014.
07.03.2014 09:27 PR.0007.19.2014 Uchwała Nr PR.0007.19.2014 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2014 - 2044
07.03.2014 09:25 PR.0007.18.2014 Uchwała Nr PR.0007.18.2014 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014.