Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.03.2014 14:09 Druk Nr 26 Projekt uchwały w sprawie powierzenia reprezentowania Miasta Ruda Śląska w Zgromadzeniu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach.
25.03.2014 13:55 Druk Nr 25 Projekt uchwały w sprawie utworzenia w mieście Ruda Śląska odrębnych obwodów głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej i domach pomocy społecznej
25.03.2014 13:53 Druk Nr 24 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.68.2013 z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie podziału Miasta Ruda Śląska na stałe obwody głosowania.
25.03.2014 13:50 Druk Nr 23 Projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją
25.03.2014 13:45 Druk Nr 22 Projekt uchwały w sprawie wskazania samorządowych jenostek budżetowych oraz ustalenia źródeł ich dochodów, które mogą być gromadzone przez te samorządowe jednostki budżetowe
25.03.2014 13:38 Druk Nr 21 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.236.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2014 - 2044.
25.03.2014 13:18 Druk Nr 20 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.235.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2013 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014.
25.03.2014 13:14 Druk Nr 19 Projekt uchwały w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami i zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2014 - 2044
25.03.2014 13:12 Druk Nr 18 Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014.
25.03.2014 13:10 Druk Nr 17 Projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości, objętych ochroną konserwatorską, w których wykonano remont całej elewacji frontowej.
25.03.2014 13:06 Druk Nr 16 Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Ruda Śląska".
25.03.2014 12:44 Druk Nr 15 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do unijnego programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu ERASMUS+.
25.03.2014 12:34 Druk Nr 14 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwał dotyczących nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rudzie Śląskiej.
25.03.2014 12:28 Druk Nr 13 Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rudzie Śląskiej.
25.03.2014 12:23 Druk Nr 12 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014 - 2030".
25.03.2014 12:15 Druk Nr 11 Projekt uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska.
25.03.2014 12:12 Druk Nr 10 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Ruda Śląska.
25.03.2014 11:58 Druk Nr 9 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej stopy procentowej niż stopa redyskonta weksli stosowana przez Narodowy Bank Polski
25.03.2014 11:52 Druk Nr 8 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej stopy procentowej niż stopa redyskonta weksli stosowana przez Narodowy Bank Polski
25.03.2014 11:50 Druk Nr 7 Projekt uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ruda Śląska.
25.03.2014 11:47 Druk Nr 6 Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
25.03.2014 11:35 Druk Nr 5 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 1087/LXI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 13.05.2010 r. zmieniającą uchwałę nr 364/XVI/2003 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 27.11.2003 r.
25.03.2014 11:07 Druk Nr 4 Projekt uchwały w sprawie nadania sztandaru Gimnazjum Nr 14 im. prof. Jana Karskiego w Rudzie Śląskiej.
25.03.2014 11:05 Druk Nr 3 Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Osiedla Kaufhaus.
25.03.2014 11:03 Druk Nr 2 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla dzielnicy Orzegów na rok 2014.
25.03.2014 10:58 Druk Nr 1 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.271.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych