Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.04.2014 15:49 PR.0007.74.2014 Uchwała Nr PR.0007.74.2014 w sprawie powierzenia reprezentowania Miasta Ruda Śląska w Zgromadzeniu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach.
07.04.2014 15:48 PR.0007.73.2014 Uchwała nr PR.0007.73.2014 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Ruda Śląska".
07.04.2014 15:44 PR.0007.72.2014 Uchwała Nr PR.0007.72.2014 w sprawie utworzenia w mieście Ruda Śląska odrębnych obwodów głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej i domach pomocy społecznej
07.04.2014 15:42 PR.0007.71.2014 Uchwała Nr PR.0007.71.2014 w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.68.2013 z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie podziału Miasta Ruda Śląska na stałe obwody głosowania.
07.04.2014 15:38 PR.0007.70.2014 Uchwała Nr PR.0007.70.2014 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ruda Śląska.
07.04.2014 15:34 PR.0007.69.2014 Uchwała Nr PR.0007.69.2014 w sprawie nadania sztandaru Gimnazjum nr 14 im. prof. Jana Karskiego w Rudzie Śląskiej.
07.04.2014 15:33 PR.0007.68.2014 Uchwała Nr PR.0007.68.2014 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do unijnego programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu ERASMUS+.
07.04.2014 15:28 PR.0007.67.2014 Uchwała Nr PR.0007.67.2014 o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Osiedla Kaufhaus.
07.04.2014 15:27 PR.0007.66.2014 Uchwała Nr PR.0007.66.2014 w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla dzielnicy Orzegów na rok 2014.
07.04.2014 15:10 PR.0007.65.2014 Uchwała Nr PR.0007.65.2014 w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
07.04.2014 14:47 PR.0007.64.2014 Uchwała Nr PR.0007.64.2014 zmieniająca uchwałę nr 1087/LXI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 13.05.2010 r. zmieniającą uchwałę nr 364/XVI/2003 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 27.11.2003 r.
07.04.2014 14:44 PR.0007.63.2014 Uchwała Nr PR.0007.63.2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.271.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
07.04.2014 14:42 PR.0007.62.2014 Uchwała Nr PR.0007.62.2014 w sprawie uchylenia uchwał dotyczących nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rudzie Śląskiej.
07.04.2014 14:40 PR.0007.61.2014 Uchwała Nr PR.0007.61.2014 w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rudzie Śląskiej.
07.04.2014 14:36 PR.0007.60.2014 Uchwała Nr PR.0007.60.2014 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, objętych ochroną konserwatorską, w których wykonano remont całej elewacji frontowej.
07.04.2014 14:27 PR.0007.59.2014 Uchwała Nr PR.0007.59.2014 w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej stopy procentowej niż stopa redyskonta weksli stosowana przez Narodowy Bank Polski *
07.04.2014 14:18 PR.0007.58.2014 Uchwała Nr PR.0007.58.2014 w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej stopy procentowej niż stopa redyskonta weksli stosowana przez Narodowy Bank Polski *
07.04.2014 13:53 PR.0007.57.2014 Uchwała Nr PR.0007.57.2014 w sprawie wskazania samorządowych jednostek budżetowych oraz ustalenia źródeł ich dochodów, które mogą być gromadzone przez te samorządowe jednostki budżetowe
07.04.2014 13:52 PR.0007.56.2014 Uchwała Nr PR.0007.56.2014 w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska na 2015 rok.
07.04.2014 13:45 PR.0007.55.2014 Uchwała Nr PR.0007.55.2014 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją
07.04.2014 13:43 PR.0007.54.2014 Uchwała Nr PR.0007.54.2014 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Ruda Śląska.
07.04.2014 13:37 PR.0007.53.2014 Uchwała Nr PR.0007.53.2014 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.236.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2014 - 2044.
07.04.2014 13:30 PR.0007.52.2014 Uchwała Nr PR.0007.52.2014 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.235.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2013 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014.
07.04.2014 13:20 PR.0007.51.2014 Uchwała Nr PR.0007.51.2014 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami i zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2014 - 2044
07.04.2014 13:19 PR.0007.50.2014 Uchwała Nr PR.0007.50.2014 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014.
07.04.2014 13:14 PR.0007.49.2014 Uchwała Nr PR.0007.49.2014 w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014 - 2030".
07.04.2014 13:11 PR.0007.48.2014 Uchwała Nr PR.0007.48.2014 w sprawie wstapienia Bogusławy Olgi Kansy na miejsce radnego Rady Miasta Ruda Śląska.