Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.04.2014 10:23 Druk Nr 22 Projekt uchwały w sprawie skargi na Dyrektora Rudzkiego Zakładu Aktywności Zawodowej w Rudzie Śląskiej.
17.04.2014 16:09 Druk Nr 21 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr PR.0007.236.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2014 - 2044.
17.04.2014 16:04 Druk Nr 20 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.235.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2013 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014.
17.04.2014 15:53 Druk Nr 19 Projekt uchwały w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2014 - 2044 w ramach budżetu
17.04.2014 15:50 Druk Nr 18 Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014.
17.04.2014 15:33 Druk Nr 17 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Radzionków na realizację zadania pn.: "Utworzenie ekspozycji w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r.".
17.04.2014 15:31 Druk Nr 16 Projekt uchwały w sprawie okreslenia rodzajów świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opeiki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
17.04.2014 15:30 Druk Nr 15 Projekt uchwaly w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w plaćowkach opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego na terenie Miasta Ruda Śląska.
17.04.2014 15:03 Druk Nr 14 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Miasta Ruda Ślaska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
17.04.2014 15:01 Druk Nr 13 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nowych udziałów do spółki pod firmą Szpital Miejski w Rudzie Ślaskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
17.04.2014 14:59 Druk Nr 12 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nowych udziałów do spółki pod firmą Aquadrom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej.
17.04.2014 14:50 Druk Nr 11 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 464/XXVI/2004 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie zmiany uchwały nr 401/XVIII/2003 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej
17.04.2014 14:48 Druk Nr 10 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.205.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Ruda Śląska programu "Rudzka Karta Rodziny 3+"
17.04.2014 14:45 Druk Nr 9 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.271.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
17.04.2014 14:41 Druk Nr 8 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedurnego 50 d
17.04.2014 14:38 Druk Nr 7 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4 nadanego Uchwałą Nr PR.0007.295.2011
17.04.2014 14:35 Druk Nr 6 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr PR.0007.66.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.03.2012 roku w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska
17.04.2014 14:33 Druk Nr 5 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Ruda Śląska.
17.04.2014 14:29 Druk Nr 4 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem we własności lub użytkowaniu wieczystym gruntu będących własnością Gminy Miasta
17.04.2014 14:26 Druk Nr 3 Projekt uchwały w sprawie przyznania oraz określenia zasad udzielania pierwszeństwa najemcom lub dzierżawcom w nabywaniu lokali użytkowych i garaży murowanych wraz z udziałem we własności
17.04.2014 14:24 Druk Nr 2 Projekt uchwały w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi i garażami stanowiącymi własność Miasta na prawach powiatu Ruda Śląska.
17.04.2014 14:22 Druk Nr 1 Projekt uchwały w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi i garażami stanowiącymi własność Gminy Ruda Śląska lub będącymi w jej posiadaniu.