Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.06.2014 12:54 Druk Nr 14 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.236.2013 Rady MIasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2014 - 2044.
23.06.2014 12:36 Druk Nr 13 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.235.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2013 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014.
23.06.2014 12:29 Druk Nr 12 Projekt uchwały w sprawie dokonania przeniseiń wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2014 - 2044
23.06.2014 12:27 Druk Nr 11 Projekt uchwały w sprawie zmnian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014.
23.06.2014 12:22 Druk Nr 10 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pierwszeństwa najemcom lub dzierżawcom w nabywaniu lokali użytkowych wraz z udziałem we własności lub w prawie użytkowania wieczystego gruntu
23.06.2014 12:18 Druk Nr 9 Projekt uchwały w sprawie okreslenia zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem we własności lub użytkowaniu wieczystym gruntu będących własnością Gminy
23.06.2014 12:16 Druk Nr 8 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach.
23.06.2014 12:14 Druk Nr 7 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu Ruda Śląska za rok 2013.
23.06.2014 12:12 Druk Nr 6 Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Ruda Śląska z tytułu wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za rok 2013.
23.06.2014 11:42 Druk Nr 5 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4 nadanego Uchwałą Nr PR.0007.295.2011
23.06.2014 11:38 Druk Nr 4 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.291.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami
23.06.2014 11:34 Druk Nr 3 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Rudziniec oraz zmiany Statutu Związku.
23.06.2014 11:27 Druk Nr 2 Projekt uchwały w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska.
23.06.2014 10:54 Druk Nr 1 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.265.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta