Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.07.2014 15:19 PR.0007.131.2014 Uchwała Nr PR.0007.131.2014 w sprawie udzielenia pierwszeństwa najemcom lub dzierżawcom w nabywaniu lokali użytkowych wraz z udziałem we własności lub prawie użytkowania wieczystego gruntu
03.07.2014 15:14 PR.0007.130.2014 Uchwała Nr PR.0007.130.2014 w sprawie określenia zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem we własności lub użytkowaniu wieczystym gruntu będących własnością Gminy
03.07.2014 15:08 PR.0007.129.2014 Uchwała Nr PR.0007.129.2014 w sprawie zmiany Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
03.07.2014 15:05 PR.0007.128.2014 Uchwała Nr PR.0007.128.2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.291.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi
03.07.2014 14:40 PR.0007.127.2014 Uchwała Nr PR.0007.127.2014 w sprawie zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach.
03.07.2014 14:37 PR.0007.126.2014 Uchwała Nr PR.0007.126.2014 w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Rudziniec oraz zmiany Statutu Związku.
03.07.2014 14:11 PR.0007.125.2014 Uchwwała Nr PR.0007.125.2014 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.265.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta
03.07.2014 14:07 PR.0007.124.2014 Uchwała Nr PR.0007.124.2014 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.236.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2014 - 2044.
03.07.2014 13:41 PR.0007.123.2014 Uchwała Nr PR.0007.123.2014 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.235.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2013 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014.
03.07.2014 13:23 PR.0007.122.2014 Uchwała Nr PR.0007.122.2014 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2014 - 2044
03.07.2014 12:53 PR.0007.121.2014 Uchwała Nr PR.0007.121.2014 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014.
03.07.2014 12:50 PR.0007.120.2014 Uchwała Nr PR.0007.120.2014 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu Ruda Śląska za rok 2013.