Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.08.2014 13:10 Druk Nr 25 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.236.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej MIasta Ruda Śląska na lata 2014 - 2044.
25.08.2014 12:49 Druk Nr 24 Projekt uchwały zmieniającej uchwąłę Nr PR.0007.235.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2013 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014.
22.08.2014 13:46 druk nr 23 Projekt uchwały w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2014 - 2044 ...
22.08.2014 13:45 druk nr 22 Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014
22.08.2014 13:41 druk nr 21 Projekt uchwały w sprawie 6.18. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru ...
22.08.2014 13:38 druk nr 20 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Ruda Śląska
22.08.2014 13:37 druk nr 19 Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa Rady Miasta Ruda Śląska
22.08.2014 13:36 druk nr 18 Projekt uchwały w sprawie odwołania radnego Jarosława Kani z funkcji Przewodniczącego Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa Rady Miasta Ruda Śląska
22.08.2014 13:35 druk nr 17 Projekt uchwały w sprawie sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Ruda Śląska”
22.08.2014 13:33 druk nr 16 Projekt uchwały w sprawie sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Ruda Śląska”
22.08.2014 13:32 druk nr 15 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nowych udziałów do spółki pod firmą Aquadrom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
22.08.2014 13:31 druk nr 14 Projekt uchwaływ sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nowych udziałów do spółki pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
22.08.2014 13:28 druk nr 13 Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
22.08.2014 13:26 druk nr 12 Projekt uchwały w sprawie wskazania kierunku działania Prezydentowi Miasta oraz wyrażenia woli przyjęcia środków z Funduszu Spójności na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Planu ....
22.08.2014 13:18 druk nr 11 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr PR.007.36.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych,...
22.08.2014 13:15 druk nr 10 Projekt uchwały w sprawie odwołania Rady Społecznej Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Szpaków 33
22.08.2014 13:14 druk nr 9 Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr PR.0007.128.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr PR. 0007.291.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 grudnia
22.08.2014 13:12 druk nr 8 Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr PR.0007.227.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac spo
22.08.2014 13:10 druk nr 7 Projekt uchwały zmieniający uchwałę NR PR.0007.126.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.06.2014r. w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
22.08.2014 13:09 druk nr 6 Projekt uchwały w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
22.08.2014 13:07 druk nr 5 Projekt uchwały w sprawie powierzenia jednoosobowej spółce Miasta Ruda Śląska zadania własnego gminy z zakresu kanalizacji deszczowej wpustów ulicznych, rowów przydrożnych
22.08.2014 13:05 druk nr 4 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
22.08.2014 12:57 druk nr 3 Projekt uchwały w sprawie określenia stref cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami na obszarze miasta Ruda Śląska
22.08.2014 12:51 druk nr 2 Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 11 Specjalnej w Rudzie Śląskiej wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 4 Specjalnych w Rudzie Śląskiej
22.08.2014 12:49 druk nr 1 Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 15 Specjalnemu w Rudzie Śląskiej wchodzącemu w skład Zespołu Szkół nr 4 Specjalnych w Rudzie Śląskiej