Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.09.2014 11:11 Druk Nr 24 Projekt uchwały w sprawie utworzenia w mieście Ruda Śląska odrębnych obwodów głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej i domach pomocy społecznej dla przeprowadzenia wyboru radnych do Rady Miasta Ruda
29.09.2014 10:40 Druk Nr 23 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.274.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie podziału miasta Ruda Śląska na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic
25.09.2014 10:06 Druk Nr 22 Projekt uchwaly w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste działek gruntu położonych w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ul. Magnolii zabudowanych garażami murowanymi.
22.09.2014 15:29 Druk Nr 21 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2015 roku.
22.09.2014 15:24 Druk Nr 20 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.236.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2014 - 2044.
22.09.2014 15:13 Druk Nr 19 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.235.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2013 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014.
22.09.2014 15:02 Druk Nr 18 Projekt uchwały w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2014 - 2044
22.09.2014 14:59 Druk Nr 17 Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014.
22.09.2014 14:51 Druk Nr 16 Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.
22.09.2014 14:24 Druk Nr 15 Projekt uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
22.09.2014 14:00 Druk Nr 14 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach
22.09.2014 13:34 Druk Nr 13 Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Halembie, w rejonie ulicy Młyńskiej.
22.09.2014 13:16 Druk Nr 12 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Ruda Śląska na lata 2015 - 2018.
22.09.2014 13:12 Druk Nr 11 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nowych udziałów do spółki pod firmą Aquadrom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej.
22.09.2014 11:35 Druk Nr 10 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Ślaska.
22.09.2014 10:01 Druk Nr 9 Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarach położonych w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach, w rejonie ulic Grzybowej, Średniej.
22.09.2014 09:25 Druk Nr 8 Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Orzegowie, w rejonie ulicy Jerzego Ziętka.
22.09.2014 09:20 Druk Nr 7 Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Halembie, w rejonie ulic 1-go Maja i Skośnej.
22.09.2014 09:15 Druk Nr 6 Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach, w rejonie ul. Kingi.
22.09.2014 09:04 Druk Nr 5 Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu, w rejonie ulic Józefa Lompy i Chorzowskiej.
22.09.2014 08:55 Druk Nr 4 Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach
22.09.2014 08:37 Druk Nr 3 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami samorządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.
22.09.2014 08:33 Druk Nr 2 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia popjazdu.
19.09.2014 13:00 Druk Nr 1 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.271.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda