Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.01.2015 09:58 PR.0007.237.2014 PR.0007.237.2014 w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015.
19.11.2014 14:59 PR.0007.195.2014 PR.0007.195.2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.271.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych ...
19.11.2014 14:48 PR.0007.194.2014 PR.0007.194.2014 w sprawie zmiany Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej ul. Jana Gierałtowskiego 29 nadanego Uchwałą ...
19.11.2014 12:10 PR.0007.190.2014 PR.0007.190.2014 w sprawie opłaty od posiadania psów
19.11.2014 11:42 PR.0007.184.2014 PR.0007.184.2014 w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska oraz nadania jej statutu
21.10.2014 14:08 PR.0007.183.2014 PR.0007.183.2014 w sprawie utworzenia w mieście Ruda Śląska odrębnych obwodów głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej i domach pomocy społecznej dla przeprowadzenia wyboru do Rady Miasta
21.10.2014 14:06 PR.0007.182.2014 PR.0007.182.2014 w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.274.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie podziału miasta Ruda Śląska na okręgi wyborcze (...)
21.10.2014 13:54 PR.0007.180.2014 PR.0007.180.2014 sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarach położonych w Rudzie Śląskiej - Halembie, w rejonie ulicy Młyńskiej.
21.10.2014 13:50 PR.0007.179.2014 PR.0007.179.2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarach położonych w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach, w rejonie ulic Grzybowej, Średniej.
21.10.2014 13:37 PR.0007.178.2014 PR.0007.178.2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Orzegowie, w rejonie ulicy Jerzego Ziętka.
21.10.2014 13:32 PR.0007.177.2014 PR.0007.177.2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Halembie, w rejonie ulic 1-go Maja i Skośnej.
21.10.2014 13:27 PR.0007.176.2014 PR.0007.176.2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach w rejonie ul. Kingi.
21.10.2014 13:24 PR.0007.175.2014 PR.0007.175.2014 w sprawie miejscowego planu zagsopodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu
21.10.2014 13:19 PR.0007.174.2014 PR.0007.174.2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach
21.10.2014 13:16 PR.0007.171.2014 PR.0007.171.2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Ruda Śląska na lata 2015 - 2018.
21.10.2014 12:58 PR.0007.169.2014 PR.0007.169.2014 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.
21.10.2014 12:36 PR.0007.168.2014 PR.0007.168.2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.271.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych (...)
21.10.2014 12:01 PR.0007.167.2014 PR.0007.167.2014 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie na parkingach strzeżonych
21.10.2014 11:48 PR.0007.153.2014 PR.0007.153.2014 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
21.10.2014 11:46 PR.0007.151.2014 PR.0007.151.2014 w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Ruda Śląska
21.10.2014 11:40 PR.0007.144.2014 PR.0007.144.2014 w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
21.10.2014 11:16 PR.0007.141.2014 PR.0007.141.2014 w sprawie zmiany uchwały nr PR.007.36.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego ...
21.10.2014 10:58 PR.0007.139.2014 PR.0007.139.2014 w sprawie określenia stref cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami na obszarze miasta Ruda Śląska
14.07.2014 12:21 PR.0007.131.2014 PR.0007.131.2014 w sprawie udzielenia pierwszeństwa najemcom lub dzierżawcom w nabywaniu lokali użytkowych wraz z udziałem we własności lub prawie użytkowania wieczystego gruntu (...)
14.07.2014 12:17 PR.0007.130.2014 PR.0007.130.2014 w sprawie określenia zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem we własności lub użytkowaniu wieczystym gruntu będących własnością Gminy (...)
14.07.2014 12:13 PR.0007.129.2014 PR.0007.129.2014 w sprawie zmiany Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4 (...)
14.07.2014 12:09 PR.0007.128.2014 PR.0007.128.2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.291.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi (...)
14.07.2014 12:03 PR.0007.125.2014 PR.0007.125.2014 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.265.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta (...)
12.06.2014 13:31 PR.0007.116.2014 PR.0007.116.2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.271.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda
12.06.2014 13:23 PR.0007.115.2014 PR.0007.115.2014 w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Rudzie Śląskiej.
12.06.2014 13:15 PR.0007.114.2014 PR.0007.114.2014 zmieniająca uchwałę nr 1087/LXI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 13.05.2010 r. zmieniającą uchwałę nr 364/XVI/2003 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 27.11.2003 r. (...)
12.06.2014 12:17 PR.0007.111.2014 PR.0007.111.2014 w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z siedzibą przy ul. Orzegowskiej 25 w Rudzie Śląskiej
12.06.2014 12:13 PR.0007.110.2014 PR.0007.110.2014 w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego z siedzibą przy ul. Bujoczka 2 w Rudzie Śląskiej
12.06.2014 12:09 PR.0007.109.2014 PR.0007.109.2014 w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego nr 4 z siedzibą przy ul. Wawrzyna Kałusa 3 w Rudzie Śląskiej, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska.
12.06.2014 10:39 PR.0007.102.2014 PR.0007.102.2014 w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej.
07.05.2014 09:49 PR.0007.93.2014 PR.0007.93.2014 w sprawie określenia rodzajów świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
07.05.2014 09:41 PR.0007.92.2014 PR.0007.92.2014 w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego na terenie Miasta Ruda Śląska.
07.05.2014 09:32 PR.0007.89.2014 PR.0007.89.2014 w sprawie zmiany Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedurnego 50 d (...)
07.05.2014 09:27 PR.0007.88.2014 PR.0007.88.2014 w sprawie zmiany Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
07.05.2014 09:23 PR.0007.87.2014 PR.0007.87.2014 zmieniająca uchwałę nr PR.0007.66.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.03.2012 roku w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska
07.05.2014 09:17 PR.0007.86.2014 PR.0007.86.2014 w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzacych w skład mieszkalnego zasobu Gminy Miasta Ruda Śląska.
07.05.2014 09:11 PR.0007.85.2014 PR.0007.85.2014 w sprawie określenia zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem we własności lub użytkowaniu wieczystym gruntu będących własnością Gminy (...)
07.05.2014 09:03 PR.0007.84.2014 PR.0007.84.2014 w sprawie przyznania oraz określenia zasad udzielenia pierwszeństwa najemcom lub dzierżawcom w nabywaniu lokali użytkowych i garaży murowanych wraz z udziałem we własności (...)
07.05.2014 08:54 PR.0007.83.2014 PR.0007.83.2014 w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi i garażami stanowiącymi własność Miasta na prawach powiatu Ruda Śląska.
07.05.2014 08:46 PR.0007.82.2014 PR.0007.82.2014 w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi i garażami stanowiącymi własność Gminy Ruda Śląska lub będącymi w jej posiadaniu.
11.04.2014 10:25 PR.0007.72.2014 PR.0007.72.2014 w sprawie utworzenia w mieście Ruda Śląska odrębnych obwodów głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej i domach pomocy społecznej (...)
11.04.2014 10:21 PR.0007.71.2014 PR.0007.71.2014 w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.68.2013 z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie podziału Miasta Ruda Śląska na stałe obwody głosowania.
11.04.2014 09:57 PR.0007.64.2014 PR.0007.64.2014 zmieniająca uchwałę nr 1087/LXI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 13.05.2010 r. zmieniającą uchwałę nr 364/XVI/2003 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 27.11.2003 r. (...)
11.04.2014 09:53 PR.0007.63.2014 PR.0007.63.2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.271.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych (..)
11.04.2014 09:46 PR.0007.61.2014 PR.0007.61.2014 w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rudzie Śląskiej.

1 2 następna