Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.10.2014 12:27 PR.0007.181.2014 Uchwała Nr PR.0007.181.2014 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste działek gruntu położonych w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ul. Magnolii zabudowanych garażami murowanymi.
03.10.2014 12:17 PR.0007.180.2014 Uchwała Nr PR.0007.180.2014 sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarach położonych w Rudzie Śląskiej - Halembie, w rejonie ulicy Młyńskiej.
03.10.2014 12:12 PR.0007.179.2014 Uchwała Nr PR.0007.179.2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarach położonych w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach, w rejonie ulic Grzybowej, Średniej*
03.10.2014 12:09 PR.0007.178.2014 Uchwała Nr PR.0007.178.2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Orzegowie, w rejonie ulicy Jerzego Ziętka.
03.10.2014 12:02 PR.0007.177.2014 Uchwała Nr PR.0007.177.2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Halembie, w rejonie ulic 1-go Maja i Skośnej*
03.10.2014 11:59 PR.0007.176.2014 Uchwała Nr PR.0007.176.2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach w rejonie ul. Kingi.
03.10.2014 11:52 PR.0007.175.2014 Uchwała Nr PR.0007.175.2014 w sprawie miejscowego planu zagsopodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu
03.10.2014 11:45 PR.0007.174.2014 Uchwała Nr PR.0007.174.2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach*
03.10.2014 11:40 PR.0007.173.2014 Uchwała Nr PR.0007.173.2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach
03.10.2014 11:37 PR.0007.172.2014 Uchwała Nr PR.0007.172.2014 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzenngo miasta
03.10.2014 11:33 PR.0007.171.2014 Uchwala Nr PR.0007.171.2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Ruda Śląska na lata 2015 - 2018.
03.10.2014 11:29 PR.0007.170.2014 Uchwała Nr PR.0007.170.2014 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.
03.10.2014 11:26 PR.0007.169.2014 Uchwała Nr PR.0007.169.2014 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.
03.10.2014 11:21 PR.0007.168.2014 Uchwała Nr PR.0007.168.2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.271.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych
03.10.2014 11:04 PR.0007.167.2014 Uchwała Nr PR.0007.167.2014 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie na parkingach strzeżonych
03.10.2014 11:00 PR.0007.166.2014 Uchwała Nr PR.0007.166.2014 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nowych udziałów do spółki pod firmą Aquadrom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej.
03.10.2014 10:59 PR.0007.165.2014 Uchwała Nr PR.0007.165.2014 w sprawie zaciagnięcia pożyczek w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2015 roku.
03.10.2014 10:53 PR.0007.164.2014 Uchwała Nr PR.0007.164.2014 zmianiająca uchwałę Nr PR.0007.236.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2014 - 2044.
03.10.2014 09:40 PR.0007.163.2014 Uchwała Nr PR.0007.163.2014 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.235.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2013 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014.
03.10.2014 09:29 PR.0007.162.2014 Uchwała Nr PR.0007.162.2014 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2014 - 2044
03.10.2014 09:01 PR.0007.161.2014 Uchwała Nr PR.0007.161.2014 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014.
01.10.2014 12:01 PR.0007.183.2014 Uchwała Nr PR.0007.183.2014 w sprawie utworzenia w mieście Ruda Śląska odrębnych obwodów głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej i domach pomocy społecznej dla przeprowadzenia wyboru do Rady Miasta
01.10.2014 11:50 PR.0007.182.2014 Uchwała Nr PR.0007.182.2014 w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.274.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie podziału miasta Ruda Śląska na okręgi wyborcze