Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.11.2014 08:41 Druk Nr 20 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Rudzie
27.10.2014 15:33 Druk Nr 18 Projekt uchwały w sprawie skargi złożonej przez Pana T.G.* zamieszkałego w Rudzie Śląskiej pod adresem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.
27.10.2014 15:24 Druk Nr 17 Projekt uchwały w sprawie skargi złożonej przez Pana T.G.* zamieszkałego w Rudzie Śląskiej pod adresem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.
27.10.2014 15:23 Druk Nr 16 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2015 roku.
27.10.2014 15:21 Druk Nr 15 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.236.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2014 - 2044.
27.10.2014 15:19 Druk Nr 14 Projekt uchwały zmieniajacej uchwałę Nr PR.0007.235.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2013 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014.
27.10.2014 15:14 Druk Nr 13 Projekt uchwały w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2014 - 2044
27.10.2014 15:12 Druk Nr 12 Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014.
27.10.2014 15:08 Druk Nr 11 Projekt uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.
27.10.2014 15:01 Druk Nr 10 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nowych udziałów do spółki pod firmą Aquadrom spólka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej.
27.10.2014 14:59 Druk Nr 9 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 970/3.
27.10.2014 14:50 Druk Nr 8 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie udziałów w użytkowaniu wieczystym działek gruntu położonych w Rudzie Śląskiej - Orzegowie w rejonie ul. Starej - Tylnej zabudowanych garażami
27.10.2014 14:48 Druk Nr 7 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie udziałów w użytkowaniu wieczystym działek gruntu położonych w Rudzie Śląskiej - Bykowinie w rejonie ul. Katowickiej - Otylii zabudowanych garażami
27.10.2014 14:42 Druk Nr 6 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie z radną stosunku pracy.
27.10.2014 14:38 Druk Nr 5 Projekt uchwały w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska oraz nadania jej statutu.
27.10.2014 14:34 Druk Nr 4 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
27.10.2014 14:29 Druk Nr 3 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 z Banku Ochrony Środowiska S.A.
27.10.2014 14:23 Druk Nr 2 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej ul. Jana Gierałtowskiego 29 nadanego Uchwałą Nr PR.0007.40.2012
27.10.2014 14:12 Druk Nr 1 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.271.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta